مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محسن
نام خانوادگی:خندان (معروف به الویری)
پست الکترونیک:Alvirim@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، ارتباطات

زندگی نامه


باسمه تعالي

گزارش جامع فعاليتهاي علمي و فرهنگي

به روز شده در تاريخ 9 فروردین 96

نام و نام خانوادگي: محسن الويري

رتبة علمي: دانشيار پاية 22 دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

پایگاه اطلاع­رسانی:www.m-alviri.ir

نشانی الکترونيکي: alviri@bou.ac.ir؛alvirim@gmail.com


فهرست مطالب:

الف. مدارک تحصيلي و دوره‌هاي آموزشي3

ب. مسؤوليتهاي علمي5

ج. کتابها11

د. مقالات 14

هـ. چکيده مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همايشها35

و. فعاليتها و طرحهاي پژوهشي 39

ز. ارائة مقاله و سخنراني­هاي علمي در همايشها41

ح. سخنرانی­ها49

ط. شرکت در ميزگردها66

ی. عضويت در پانل يا هيأت رييسة همايشها68

ک. مصاحبه‌هاي علمي و فرهنگی با نشريات، خبرگزاری­ها و پایگاههای اطلاع­رسانی70

ل. مصاحبه با شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني صدا و سيمای ج. ا. ايران89

م. مصاحبه با شبكه‌ها و روزنامه‌هاي خارجي100

ن. راهنمائي، مشاوره و داوري پايان‌نامه‌ها و رساله­ها101

س. ارزيابی­ها126

ع . تدريس­ها131

ف. جوايز و کسب رتبه­ها149

ض. سفرهاي علمي150

ق. ديگر موارد 153

بالف. مدارک تحصيلي و دوره‌هاي آموزشي

1.ديپلم در رشتة رياضي از دبيرستان بزرگ تهران، تهران: 1358ش.

2.فوق ليسانس پيوسته در رشتة معارف اسلامي و تبليغ از دانشگاه امام صادق عليه السلام، تهران: 1368ش.

3.دکتراي تخصصي در رشتة تاريخ و تمدن ملل مسلمان از دانشکدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، 1376ش.

4.مرحلة‌ تكميلي درس خارج فقه،‌ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي، از 11 شهريور 1385 تا پايان سال تحصيلي (خرداد) 89 ـ 90.

5.مرحلة تكميلي درس خارج اصول فقه، آيت‌الله سبحاني، از 11 شهريور 1385 تا پايان سال تحصيلي (خرداد) 89 ـ 90.

دوره‌هاي آموزشي:

·مديريت پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، جهاد دانشگاهي، واحد تهران، 25 ساعت، 18 ـ 20 مرداد 1379.

·مباني و روشهاي جستجو در اينترنت، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 12 ساعت، 7 ـ 11 تير 1382ش.

·روش و مهارتهاي تدريس، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 7 / 4 / 1379 تا 9 / 4 / 1379ش.

·رهيافتي به صلح و حل و فصل تعارضات Approaches to Peace and Conflict Resolution ، مؤسسة آموزش جهاني Institute of International Education ، واشنگتن دي.سي.، 17 مي ـ 7 ژوئن 2008

·نقش دين و فرهنگ در حل و فصل تعارضات Religion and Culture in Conflict Resolution، مؤسسة صلح سازي و توسعهPeacebuilding and Development Institute، واشنگتن دي.سي.، 2 ـ 6 ژوئن 2008.

·بررسي­هاي تخصصي در بارة مباحث رجالي، استاد مسعودي، سال 1388 و 1389

·جستجو در proquese و seage، دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 18 آبان 88


ب. مسؤوليتهاي علمي و فرهنگی

بخش اول: پايان يافته

1.عضو شوراي شاخة دانش‌آموزي حزب جمهوري اسلامي، و مسؤول بخش سياسي شاخة دانش‌آموزي حزب جمهوري اسلامي، سالهاي 1359 و 1360.

2.عضو هيأت تحريرية مجلة نگهبان، ارگان کميتة مرکزي انقلاب اسلامي، سال 1361 تا قبل از بهمن ماه 1361.

3.همکاري با ستاد دهة فجر در سالهاي 1363 تا 1366ش. به عنوان همراه ميهمانان خارجي از جمله مرحوم علامه محمد مهدي شمس‌الدين.

4.مسؤول پژوهش دانشکدة معارف اسلامي، الهيات و ارشاد، از 9 / 7 / 1373 تا 26/9/1375

عضويت در شوراي سياستگذاري مراسم دهة

فجر سال 1377ش.

مسؤول گروه تبليغ دانشکدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق عليه السلام از سال 1368 تا 1370ش.

سرپرست دفتر مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام از 3 /3/ 1373 و28 / 6 / 1373

رئيس مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام از 27 / 9 / 1375 تا شهريور 1380ش.

دبير هيأت علمي پانزدهمين کنفرانس وحدت اسلامي 1381ش.

عضو شوراي فرهنگي دانشگاه امام صادق عليه السلام، از 7 / 10 / 1376.

عضو هيأت امناء مسجد ثامن‌الائمه عليهم السلام، با حکم معاونت مرکز رسيدگي به امور مساجد، 26 / 1 / 1376. ( به مدت دو سال )

عضو کميتة علمي نخستين جشنوارة آثار مطالعاتي و پژوهشهاي فرهنگي‌ـ اجتماعي شهر تهران،1 /8 / 80.

عضو کميتة علمي دومين جشنوارة آثار مطالعاتي و پژوهشهاي فرهنگي‌ـ اجتماعي شهر تهران، 24 / 5 / 1381.

جانشين سردبير فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام از شمارة 6 ( تابستان 1377 )تا 12 ( زمستان 1379ش.)

مدير مسؤول فصلنامة انديشة صادق دانشگاه امام صادق عليه السلام از شمارة 1 ( زمستان 1379ش.)تا شمارة 22،‌ بهار 1385.

سردبير فصلنامة انديشة صادق دانشگاه امام صادق عليه السلام از شمارة 1 ( زمستان 1379ش.)تا شمارة 19 ( تابستان 1384ش.).

قائم مقام رئيس گروه تاريخ و باستان‌شناسي شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني تا مهر ماه 1383ش.

قائم مقام رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات فرهنگ و ارتباطات از 23 آبان 1380 تا 14 آبان 1381ش.

نماينده و رابط کميتة پژوهش و تحقيق با گروه فرهنگي تدوين برنامة‌ ايران 1400هـ.ش. ( استقرار حياه طيبه )، 25/11/1375ش.

عضو شوراي تحصيلات تکميلي مرکز مطالعات فرهنگ و ارتباطات، از 7/8/1381ش تا اول مهر 1385

عضو هيأت علمي سومين همايش نقش تبليغات در جنگ.

عضو کميسيون فرهنگي بنياد فرهنگي پژوهشي غرب‌شناسي، تا پايان 1382ش.

عضو کميسيون فرهنگ قرآن بخش فرهنگ و هنر تدوين برنامة چهارم توسعه،3 / 6 / 1382.

عضو شوراي علمي دبيرخانة شوراي انقلاب فرهنگي در 1382ش.

عضو هيأت داوران مسابقة بزرگ عباس، باب الحوائج، سازمان صدا و سيما.

عضو هيأت داوران همايش ملي قرآْن و سنن تاريخي.

عضو هيأت مؤسس و هيأت مديرة انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادي.

مسؤول گروه مباني و مؤلفه‌هاي اسلام و توسعة‌ اقتصادي، انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادي، از 8/4/82 به مدت دو سال

رئيس کميتة تخصصي فرهنگي شورای تخصصی تدوين برنامة پنج­سالة اجتماعی و فرهنگی شهر تهران برنامة پنج‌سالة تهران، ستاد تدوين برنامه راهبردی شهرداری تهران، از: 16/8/1383ش.

رئيس گروه تاريخ و فرهنگ دانشکدة معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه السلام از 22 / 6 / 1380 تاکنون. ( حکم اول به عنوان مدير گروه تاريخ و تمدن دانشکدة الهيات 9 / 4 / 1380 و تاريخ حکم سوم 22 / 6 / 1382؛ تمديد حکم: 10 / 10 / 1384 تا قبول استعفاء در 12 / 6 / 85)

رئيس گروه تاريخ دانشگاه مذاهب اسلامي از 23 / 6 / 1381 تا پايان شهريور 1385.

عضو گروه تاريخ پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، از تير ماه 1383ش. تا شهريور 1385.

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه مذاهب اسلامي، از 26 / 6 / 1384ش. تا 10/6/85.

عضو کميته علمي دومين همايش منطقه اي اخلاق و فناوري اطلاعات، در سال 1385

رئيس کميتة فرهنگي کميسيون علمي ـ راهبردي تحقق سند چشم‌انداز ، با حکم آقای دکتر محسن رضائی، از 8/ 6/ 1383. تمديد حکم براي يک سال: 29 / 11 / 1384

عضو کميتة تحصيلات تکميلي گروه تاريخ اسلام مدرسة عالي فقه و معارف اسلامي ( حجتيه )، از 2/2/86 تا دو سال

دبير کميسيون تشکيلات دومين گردهمايي دانشجويان فعال ايراني خارج از کشور، معاونت بين الملل دفتر رهبري و نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، 6 تا 8 مرداد 1387

عضو هيأت علمي همايش بي‌المللي وقف و تمدن اسلامي،‌ وهمفکري در تدوين محورهاي همايش، 1387ش.

عضو كميتة‌ علمي دومين همايش سراسري قرآن و تاريخ،5/9/85.

رياست کارگروه مشارکت علمي ـ فکري دفتر تبليغات اسلامي در تدوين برنامة پنجم سازندگي کشور، 29/8/86.

عضو هيأت علمي همايش تشيع و مستشرقان،‌ از مهر 1385.

عضو هيأت تحريرية فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام از شمارة 12 ( زمستان 1380 )‌تا شماره ؟.

عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام، از سال 1369 تا شهريور 1390 (مأمور به خدمت در دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، از مهر ماه 1385 تا پايان شهريور 1390)

مدير گروه تخصصي مباحث نظري تاريخ، انجمن ايراني تاريخ اسلام، 1/2/89 (غیرفعال)

عضو شوراي علمي اولين همايش ملي تمدن شناخت( تحليل نظري و تاريخي پيرامون مؤلفه­هاي فرهنگ و تمدن اسلامي)، 29/1/0/89

عضو کميسيون تلفيق و برنامه­های بلند مدت دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام، از آغاز تا 1390

عضو هيأت تحريرية فصلنامة نامة علوم انساني، ارگان شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني، از شمارة 1 ( بهار 1379ش.) تا 1387

عضو هيأت تحريرية فصلنامة نامة تاريخ­پژوهان، انجمن تاريخ‌پژوهان، از شمارة‌ اول تا بيست و پنج (توقف انتشار).

عضو کميسيون علمي‌ ـ راهبردي تحقق سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران از 16تير 1383 با حکم آقای دکتر محسن رضائی.

عضويت در گروه علمي فلسفه‌هاي مضاف مجمع عالي حکمت اسلامي از زمستان 1385 تا 1389

عضو شوراي علمي دفتر مطالعات راهبردي دبيرخانة شوراي عالي حوزه، از 1390 تا پایان 1391

عضو کميتة علمي (راهبردي) همايش قرآن و مستشرقان، از 1390

رييس کارگروه علوم انسانی اسلامی و نگاه تمدنی برنامة پنج سالة دفتر تبليغات اسلامی، از 14/5/91 تا پایان تدوین برنامه

عضو هيأت علمي همايش بين‌المللي غرب‌شناسي، و مشاوره در زمينة محورهاي همايش

عضويت در کميسيون مديريت و برنامه ريزي دبيرخانة شوراي عالي حوزه علميه، ( به مدت دو سال ) از 28/8/87

عضو شوراي عالي پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، از 8/3/90 تا شهريور 1391

عضو کميتة دين و سياستهاي کلي فرهنگ شوراي تخصصي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از مهر 1386

عضو کرسي تاريخ و جغرافياي دبيرخانة هيأت حمايت از کرسي­هاي نظريه­پردازي، نقد و مناظره، 7/3/90 ( به مدت سه سال، ادغام در کرسی علمی علوم اجتماعی از آذر 1392)

عضو هيأت تحريريه ماهنامة علمی ـ ترويجی معرفت

‌ نمایندة دانشگاه باقر العلوم علیه السلام در کمیتة علمی سیره و زمانة امام جواد علیه السلام انجمن تاریخ­پژوهان حوزة علمية قم، خرداد 1393 ـ فروردین 1395

عضو گروه تاریخ مرکز تخصصی تاریخ مؤسسة امام رضا علیه السلام (نام سابق: مركز علوم اسلامي)، از 9/10/85 با حكم معاون آموزشي دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم.

عضو شوراي پژوهشي مؤسسة امام رضا عليه السلام، از 1390

عضو کمیته علمی همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، از 20/9/92 تا 9/11/93

عضو انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادي

عضو کمیته علمی کنگره بین­المللی سربداران، 26 و 27 آذر 1394

عضو کمیته علمی همایش کشور فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضوی، 3 دی 1394

عضو کمیتة علمی نخستین هفته علمی تمدناسلامی، 30 آذر تا 7 دی 1394

عضو گروه تاريخ و باستان‌شناسي شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني

بخش دوم: در حال حاضر

1.عضو هيأت علمي دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، از مهر ماه 1390

2.عضو هيأت تحريرية فصلنامة علمی ـ پژوهشی شيعه‌شناسي، از شمارة 1 تا کنون

3.عضو هيأت تحريرية فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ و تمدن اسلامي، از شماره 7 بهار و تابستان 87 ( سال چهارم؛ شمارة هفتم)

4.عضو هيأت تحريرية فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ اسلام، از شمارة 29، بهار 1386 (از شمارة 47 دارای امتياز علمی ـ پژوهشی)

5.عضو هيأت تحريرية دو فصلنامة علمی ـ پژوهشی دين و ارتباطات، از شمارة 42، پاييز و زمستان 1391

6.عضو هيأت تحريرية فصلنامة تاریخ در آينة پژوهش، از شمارة 1، بهار 1383

7.عضو هيأت تحريرية فصلنامة سخن تاريخ، از شمارة 1، زمستان 1385

8.عضو هيأت تحريرية فصلنامة دين و رسانه، از شمارة 1، زمستان 1389

9.عضو هيأت تحريرية فصلنامة رودکی، از شمارة 33 زمستان 1390

عضو هیأت تحریریه فصلنامة مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام، از شمارة اول، بهار 1392

سردبير فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ اسلام، از شمارة 29، بهار 1386 ( از شمارة 47 دارای امتياز علمی ـ پژوهشی)

عضو گروه علمي فلسفة علوم انساني مجمع عالي حکمت اسلامي از 1389 تا کنون

عضو شوراي مرکز شيعه شناسي مرکز مديريت حوزة علمية قم زير نظر آيت الله العظمي مکارم شيرازي، از تابستان 1387

عضو انجمن علمي تاريخ پژوهان

عضو کارگروه ویژة تاريخ شوراي تخصصي تحول و ارتقاء در علوم انساني

عضو هيأت امنای مرکز آموزش تخصصی شيعه­شناسی، از دی 1391

عضو پیوستة کرسی علمی علوم اجتماعی هیأت حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی، نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و معارف دینی) (به مدت سه سال)، از 23/9/92

مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، از 15/10/92

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (برای دو سال)، از 16/11/92

رییس

"

میز تخصصی تمدن اسلامی

"

در

"

قطب فکری ـ فرهنگی نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران"، در دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، از دی 1393

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی، از 14/1/95

عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از 28/2/95

رییس کمیتة تاریخ کنگره نقش شیعیان در علوم اسلامی، از آذر 1395

عضو شورای علمی گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به مدت دو سال از 14 دی 1395

ج. کتابها

·کتابهاي مستقل:

1.زندگي امام کاظم عليه السلام ( ترجمه )، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1370ش.

2.تبليغ اسلامي و دانش ارتباطات اجتماعي ( تأليف )، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1374ش.

3.مروري بر جغرافياي تاريخي آوه ( تأليف )، تهران: اميد دانش، 1380ش.

4.مطالعات اسلامي در غرب ( تأليف )، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب درسي علوم انساني دانشگاهها ( سمت )، بهار 1381ش.؛ چاپ دوم: تابستان 1389؛ چاپ سوم: بهار 1390؛ چاپ چهارم: زمستان 1390؛ چاپ پنجم: پاييز 1391؛ چاپ ششم: تابستان 1392؛ چاپ هفتم: زمستان 1393.

ترجمه به زبان روسی: 1394

ترجمه به زبان عربی: 1395

5.شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويه؛ زندگي فرهنگي و انديشة سياسي ( تأليف )، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1384ش.

6.زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه (656 ـ 907ق.)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ دوم، ویراست دوم، 1391ش.

7.خاطرات آيت الله سيداحمد علم الهدي، (تدوين)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چ1، 1387

8.تاريخ تشيع ( 1 )، ( لوح فشرده دروس الکترونيکي، حاوي 18 درس )، دانشکدة حديث، 1387

9.افت و خيزهای تاريخی شيعه، سلسله نشستهای آموزشی ـ تخصصی "تشيع؛ بارخوانی نامکرر"، (نشست چهارم)، (لوح فشرده)، مرکز آموزش و توسعه همکاريهای علمی ـ دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهمن 1384.

10.تاریخ­نگاری اسلامی (ترجمه)، مؤلف: چیس اف. رابینسون، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی، 1392. پانزده ص + 372 ص.

·نظارت بر و نوشتن مقدمه یا پاورقی برای کتاب:

1.اسلام و تمدن اسلامي، 2 ج، آندره ميکل، ترجمه: حسن فروغي، تهران:‌ سمت، 1381ش.، جلد اول: ص 4 و جلد دوم: صص 656 ـ 669، ( پاورقي انتقادي ).

2.نظارت، ويرايش و نگارش:

·چکيدة مقالات، پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي با عنوان پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 1381ش.

·مصاحبه‌ها، پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي با عنوان پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 1381ش.

·گزيدة مأخذشناسي، پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي با عنوان پايبندي به اصول و پاسخگويي به نيازهاي زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 1381ش.

3.مأخذشناسي توصيفي تاريخ تشيع اماميه در ايران، حسن حضرتي، پژوهشکدة امام خميني و انقلاب اسلامي، 1383ش. ناظر علمي

4.اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد آيت‌الله دکتر بهشتي، صديقه قاسمي، تهران: بقعه، 1385، مقدمه: صص 15 تا 20.

5.شيعه پژوهيوشيعه پژوهان انگليسي زبان ( 1950 تا 2006م. )، غلام احياء حسيني، زير نظر: دکتر محسن الويري، دکتر عباس احمدوند، قم: انتشارات شيعه شناسي، 1387ق.

6.روش پژوهش در تاريخ، حسين ميرجعفري، مرتضي نوراني، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1388، ناظر علمي: دکتر محسن الويري، ارزيابان علمي: دکتر محمدرحيم عيوضي، دکتر محسن الويري.

نقش شیعیان در ساختار حکومت عباسیان از خلافت ناصر تا سقوط عباسیان،

رضیه سادات موحد ابطحی، با راهنمایی: محسن الویری، قم: انتشارات شيعه­شناسی، 1392، مقدمه: 9 ـ 12.

ساشادینا، عبدالعزیز، روش­شناسی مطالعات اسلامی در غرب، تدوین و نگارش: یاسر عسگری، رسول نورزوی فیروز، تهیه گروه مطالعات تمدنی قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.
د. مقالات

تا پايان 1379ش.

1.طرح مقدماتي تبليغ، دانشگاه امام صادق عليه السلام، خرداد 1366ش.

2.طرح سال‌شمار رويدادهاي تاريخ شيعه ( معرفي طرح )، آينة پژوهش، شمارة 42، صص 40 ـ 42.

3.سينما، ابزار تبليغ، با همکاري ولي‌الله برزگر، ارائه شده به هفتمين کنفرانس انديشة‌ اسلامي، 1367ش.

4.کتاب‌شناسي توصيفي تبليغ ( کتابهاي عربي )، ( با همکاري حسام‌الدين آشنا و محمد صنايع )، مرکز مطالعات تبليغ، دانشکدة معارف اسلامي و تبليغ، آذر 1368ش.

5.کتابشناسي توصيفي تبليغ، (‌با همکاري حسام‌الدين آشنا و ديگران )، ارائه شده به هفتمين کنفرانس انديشة اسلامي، 1367ش.

6.تبليغ از ديدگاه امام خميني، هشتمين کنفرانس انديشة اسلامي، 1368ش.

7.ارتباطات؛ بخشي از تمدن اسلامي، مجموعه مقالات نخستين کنفرانس فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372ش. صص 241 ـ 247.

8.دين تبليغي و تبليغ ديني، دو ماهنامة مسجد، شمارة 10، مهر و آبان 1372ش.، صص 27 ـ 30.

9.نقد و بررسي کتاب الصحيفه السجاديه الجامعه لادعيه الامام علي علي بن الحسين ( ع ) ، دو ماهنامة مسجد، شمارة 11، آذر و دي 1372ش.، صص 92 ـ‌94.

10.دين و ارتباطات، دو ماهنامة مسجد، شمارة 11، آذر و دي 1372ش.، صص 38 ـ 43.

11.نقد و بررسي کتاب الفتوح، دو ماهنامة مسجد، شمارة 12، بهمن و اسفند 1372ش.، صص 94 ـ‌ 96.

12.تبليغ از ديدگاه روحانيان، دو ماهنامة مسجد، شمارة‌13، فروردين و اردي‌بهشت 1373ش.، صص 46 ـ 53.

13.تبليغ از ديدگاه شهيد مطهري، دانشکدة معارف اسلامي و تبليغ، مرکز مطالعات تبليغ، اردي‌بهشت 1368ش.

14.تبليغ ديني از ديدگاه استاد مطهري، دو ماهنامة مسجد، شمارة‌13، فروردين و اردي‌بهشت 1373ش.، صص 38 ـ 45.

15.دعا در نهج‌البلاغه، دو ماهنامة مسجد، قسمت اول، شمارة 15، مرداد و شهريور 1373ش.، صص 26 ـ 32 و ص 40؛ قسمت دوم، شمارة‌16، مهر و آبان 1373ش.، صص 34 ـ 41؛ قسمت سوم، شمارة‌17، آذر و دي 1373ش.، صص 46 ـ‌54؛ قسمت چهارم با عنوان مستقل اجابت دعا در نهج البلاغه، شمارة 23، آذر ودي 1374ش.، صص 51 ـ 55.

16.نقد نظريه‌اي در پيدايش شيعة اثني‌عشريه، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة 2، زمستان 1374ش.، صص 51 ـ 86.

17.از اماميه تا اثني‌عشريه ( ترجمة مقاله‌اي از اتان کولبرگ )، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة 2، زمستان 1374ش.، صص 201 ـ 220.

18.الکبريت الاحمر في شرائط المنبر، نوشتة محمد باقر قايني بيرجندي، ( تصحيح و تطبيق و استخراج منابع )، دو ماهنامة مسجد، قسمت اول، شمارة‌29، آذر و دي 1375ش.، صص 32 ـ‌47؛ قسمت دوم، شمارة 30، بهمن و اسفند 1375ش.، صص 30 ـ 44؛ قسمت سوم، شمارة 31، فروردين و اردي‌بهشت 1376ش.، صص 48 ـ 64؛ قسمت چهارم، شمارة 35، آذر و دي 1376ش.، صص 64 ـ 73.

19.نقد و بررسي کتاب تهاجم فرهنگي از ديد آيات، روايات و فقه، دو ماهنامة مسجد، شمارة 34، مهر وآبان 1376ش.، صص 86 ـ 87 و ص 55.

20.مباني رفتار سياسي علماي شيعه در آغاز استيلاي مغولان، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة 6 و 7، 1377ش.، صص 79 ـ 105.

21.درآمدي بر تبليغ در نهج‌البلاغه، ماهنامة مبلغان، شمارة 12، شوال 1421ق.، صص 49 ـ 57.

22.طر‌ح‌وارة تدوين دانشنامة تبليغ ديني، ماهنامة مبلغان، شمارة 13، ذي‌قعده 1421ق.، صص 56 ـ 58.

23.تکرر تاريکي در « تحقق تاريخي نظام اقتصاد اسلامي »، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة‌11 و 12، پائيز و زمستان 1379ش.، صص 197 ـ 203.

24.انديشة صادق؛ بايستگيها و افق آينده، انديشة صادق، شمارة 1، زمستان 1379، صص 2 ـ 3.

25.نقد و بررسي کتاب الامام علي صوت العداله الانسانيه، نامة علوم انساني، شماره‌هاي 4 و 5، زمستان 1379 و بهار 1380، صص 17 ـ 41.

26.معرفي کتاب جانشيني حضرت محمد ( ص )، نامة علوم انساني، شماره‌هاي 4 و 5، زمستان 1379و بهار 1380، صص 387 ـ 393.

1380ش.

27.آوه و پيشنهاد تأسيس شهرک / بوستان تمدن اسلامي، راه دانش، فصلنامة تحقيقات فرهنگي ـ هنري استان مرکزي، شمارة 17 ـ 18 ( شمارة مسلسل 9 )، بهار و تابستان 1378ش.، ( انتشار 1380ش.)، صص 95 ـ 118.

28.اقتدار ملي و سياستهاي کلي نظام، انديشة‌ صادق، شمارة 2، بهار 1380، ص 2.

29.تبليغ، دانشنامة جهان اسلام، ج 6، تهران، 1380ش.، صص 448 ـ 453.

30.حوادث اخير امريکا و مسألة گفتگوي تمدنها، انديشة صادق، شمارة 3 و 4، تابستان و پاييز 1380، صص 1 ـ 2.

31.آسيب‌شناسي جهاني شدن دين، انديشة صادق، شمارة 5، زمستان 1380، صص 2 ـ 5.

32.نگاهي کلي به تمدن اسلامي، نامة‌ حزب تمدن اسلامي، شمارة دي‌ ماه 1380ش.، صص 3 ـ 9.

33.اهداف، زمينه‌هاي فعاليت و راهکارهاي اجرايي يک سازمان تبليغي از ديدگاه المنتدي الاسلامي، ماهنامة مبلغان، پيش‌شمارة 5، ربيع الاول 1421، صص 27 ـ 37.

34.معيارها و رهنمودهايي براي برنامه‌ريزي فعاليتهاي تبليغي ( بررسي ديدگاه و تجربه‌ي المنتدي الاسلامي)، ماهنامة مبلغان، پيش‌شمارة 6، ربيع الثاني 1421، صص ص27 ـ 39.

35.معيارها و رهنمودهايي براي اجراي فعاليتهاي تبليغي ( اقتباس از ديدگاه و تجربه‌ي المنتدي الاسلامي)، ماهنامة مبلغان، پيش‌شمارة 8، جمادي‌الثاني 1421، صص 64 ـ 79.

1381ش.

36.نقد و بررسي رويارويي تمدنها، نگاهي به مصاحبة هانتينگتون با نشرية استاندارد ( 11 دسامبر 1999م.)،‌ نامة حزب تمدن اسلامي، شمارة فروردين 1381، صص 6 ـ 11.

37.مهدي موعود از اسطوره تا واقعيت ( گونه‌شناسي مطالعات مهدويت و پيشنهادي نو )، گروه مجامع و همايشهاي فرهنگي دفتر مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي، بهار 1381ش.

38.شهيد مطهري و آفات احياگري ديني، انديشة صادق، شمارة 6 و 7، بهار و تابستان 1381، صص 2 ـ 5.

39.هويت ايراني، قلمروي مهم در فعاليتهاي بنياد ايران‌شناسي، پگاه حوزه، شمارة 56، 15 تير 1381ش.، صص 17 ـ 18.

40.درآمدي بر مفهوم‌شناسي ديني عزت و افتخار، انديشة صادق، شمارة 8 و 9، پائيز و زمستان 1381، صص 2 ـ 9. تکرار مقاله در: http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=10742

41.خاتمة مقالة اول از کتاب الکبريت الاحمر في شرائط المنبر، مسجد، سال يازدهم، شمارة 66، بهمن و اسفند 1381ش.، صص 41 ـ 47.

42.گزارشي در بارة منابع نزهه القلوب، بخش اول، ميراث مکتوب، شمارة 16، سال چهارم، شمارة 4، صص 52 ـ 69؛ بخش دوم، شمارة 17 ( سال پنجم، شمارة 1 )، تابستان 1381ش.، صص 25 ـ 47.

43.ارتباطات ميان‌فرهنگي در دهه‌هاي نخستين اسلامي، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة شانزدهم، زمستان 1381، صص 63 ـ 79.

44.International Communication among the Muslims During the First Islamic Decades.ISU Research Quarterly, no 16/ Winter 2003. pp. 19 – 36.

45.معرفي کتاب ابوالشهداء الحسين بن علي عليه السلام، نامة‌ علوم انساني، فصلنامة شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني، شمارة 6 و 7، زمستان 1381 و بهار 1382ش.، صص 233 ـ 238.

1382ش.

46.بررسي عوامل مؤثر در منزلت روحانيت؛ رويکردي تاريخي، به سفارش سازمان ملي جوانان، فروردين 1382ش.

47.تجربة تحقق تمدن اسلامي: الگويي براي تعامل بين اصالت و عصرگرائي، گزيدة مقالات فارسي پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي: اجتهاد و نوانديشي، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، اردي‌بهشت 1382ش.، صص 437 ـ 450.

48.دين و جهاني شدن؛ فرصتها و چالشها، جهانشمولي اسلام و جهاني سازي ( 1 )‌،مجموعه مقالات شانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، به اهتمام: سيدطه مرقاتي، ارديبهشت 1382ش.، صص 253ـ 288. (تکرار در ردیف 112)

49.تعامل بين اصالت و عصرگرائي، مسجد، شمارة 67، فروردين و ارديبهشت 1382، صص 21 ـ 25.

50.اشغال نظامي عراق و فرصتهاي فراروي امت اسلامي، انديشة صادق، شمارة 10، بهار 1382ش.، صص 2 ـ 7.

51.نقد سند چشم‌انداز توسعه؛ متناسب با مزيت نسبي، همشهري، چهارشنبه 9 مهر 1382ش.، شمارة 3182، ص 15.

52.توسعة دين‌محور و کارآمدي حکومت ديني، نشرية پگاه حوزه، شمارة 105، 19 مهر 1382ش.، صص 4 ـ 5.

53.نقد و تحري في کتاب الامام علي صوت العداله الانسانيه، آفاق الحضاره، العدد 11، محرم الحرام 1424ق.، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص 173 ـ 200.

54.سند چشم‌انداز توسعه و سرماية اجتماعي، انديشة صادق، شمارة‌11 و 12، تابستان و پاييز 1382ش.، صص 2 ـ 7.

55.زلزله؛ چندضلعي نامنتظم، انديشة صادق، شمارة 13 و 14، زمستان 1382 و بهار 1383، صص 2 ـ 7.

56.تأملاتي پيرامون مقالة حسين بن علي در دائره‌المعارف اسلام، انديشة صادق، شمارة 13 و 14، زمستان 1382 و بهار 1383، صص 62 ـ 77 ( در حاشية مقاله )

57.تصوير شيعه در دائره‌المعارف امريکانا: ترجمه و نقد مقالات شيعي دائره‌المعارف امريکانا، زير نظر: محمود تقي‌زاده داوري، تهران: اميرکبير، 1382ش.، ( نقد 8 مدخل: بني‌هاشم، 136 ـ 137؛ خوارج، ص 239؛ امام خميني، 263 ـ 265؛ صفاران، 286 ـ 287؛ قم، 322 ـ 323؛ کوفه، 328 ـ 329؛ لارستان، ص 321؛ نجف، ص 386 ).

1383ش.

58.شيوه‌هاي فرهنگي ـ ارتباطي پيامير صلي الله عليه و آله و سلم در عهد مکي، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة 21، بهار 1383ش.، صص 41 ـ 70.

59.خطبة فدکيه، نماد حقانيت شيعه، کيهان، شمارة 17997، 28 تير 1383ش.، ص 6 يا 12.

60.ايدئولوژي و صلح؛ مفهوم و فرهنگ ديني صلح با تکيه بر مورد اسلام، ... و بايد صلح ( مجموعه مقالات همايش بين‌المللي خبرگزاريها:‌ ائتلاف براي صلح)، گردآورنده: روابط بين‌الملل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي، تهران: روزنامة ايران، مؤسسة انتشاراتي، 1383ش.، صص 315 ـ 342.

61.رويکردهاي نو در شرق‌شناسي، انديشة صادق، شمارة 15، تابستان 1383ش.، صص 2 ـ‌7.

62.حوزه‌هاي علميه، دائره‌المعارف آموزش عالي، جلد اول، زير نظر: نادر قلي قورچيان، حميدرضا آراسته، پريوش جعفري، تهران: بنياد دانشنامة بزرگ فارسي، 1383ش.، صص 363 ـ 376.

63.رسالت آموزش عالي، دائره‌المعارف آموزش عالي، جلد اول، زير نظر: نادر قلي قورچيان، حميدرضا آراسته، پريوش جعفري، تهران: بنياد دانشنامة بزرگ فارسي، 1383ش.، صص 541 ـ 549.

64.رابطة اسلام و ايران؛ رويکرد تمدني، فصلنامة‌ تاريخ اسلام، سال پنجم، زمستان 1383، شماره مسلسل 20، صص 5 ـ 20.

65.اسلام و مسيحيت؛ پيشينه و افق آينده، مجلة تخصصي گروه تاريخ دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شمارة پياپي ششم و هفتم، سال پنجم 1383، صص 9 ـ 26

66.گزارش سخنراني تاريخ و واقعيت، کتيبه: خبرنامة انجمن تاريخ‌پژوهان، شمارة2، اسفند 1383، صص 17 ـ 18.

1384ش.

67.بيداري اسلامي؛ از باورها تا نهادها. بيداري اسلامي، چشم‌انداز آينده و هدايت آن ( مجموعه مقالات هفدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي )، تهيه و تنظيم معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1384ش. ، صص 213 ـ 232.

68.Peace and Peacefulness: An Islamic Approach. Islamic Culture and Relations Organization, Dialogue, Vol 1, no 2, winter 2005, pp. 52 – 68.

69.يادداشتهاي سفر رياض ( 13 تا 19 دي 1383ش.). پيام صادق، شمارة 56 ـ 57، بهمن 83 تا ارديبهشت 1384ش.، صص 21 تا 24.

70.نگاهي به سند چشم‌انداز: ايران 1404، سروش: سال 27، شمارة 1216، 17 اردي‌بهشت 1384، صص 4 ـ 7.

71.سند چشم‌انداز، اخلاق و فناوري اطلاعات؛ به سوي تدوين يک الگوي بومي؛ مجموعه مقالات اولين همايش اخلاق وفناوري اطلاعات، 3 مرداد 1384، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مرکز تحقيقات مخابرات ايران، مرداد 1384، صص 41 ـ 53.

72.مباني رفتار سياسي علماي شيعه از قرن هفتم تا قرن دهم، مجموعه مقالات اسلام و ايران؛ بررسي تاريخي ( مجموعه مقالات )، به اهتمام: حسن حضرتي، تدوين: نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، مرکز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي، قم: دفتر نشر معارف، 1384ش.، صص 173 ـ 199.

73.انقلاب سوم؛ نگاهي به انتخاب مردم در سوم تير، انديشة صادق، شمارة 16 تا 19، پائيز 83 تا تابستان 84، صص 2 ـ 5. ( چاپ دوباره مطابق مشخصات مندرج در رديف 76 )

74.يادداشتهاي سفر رياض ( 13 تا 19 دي‌ماه 1384ش. ) ، انديشة صادق، شمارة 16 تا 19، پائيز 83 تا تابستان 84، صص 62 ـ 75.

75.تشيع و تمدن اسلامي ( گزارش سخنراني و شرکت در ميزگرد )، کتيبه: خبرنامة انجمن تاريخ‌پژوهان، شمارة 3، آبان 1384،ص 25 تا 27.

76.تشيع و تمدن اسلامي، ( متن کامل سخنراني )، مرکز جهاني علوم اسلاميhttp://www.qomicis.com/farsi/neshast_elmi/tashyo.aspx

77.فرزندان و نوادگان امام ( ابناء الرضا ) در ايران،( نام اصلي مقاله که به اشتباه آن را درج نکرده‌اند: نمادگرايي؛ روشي ملهم از سيرة امام رضا عليه السلام براي بازسازي جادة ولايت )، مجموعه مقالات (‌نخستين ) همايش علمي ـ‌ پژوهشي جادة ولايت، آذر 1384، گردآورنده: اميرعلي ميررضوي، برگزار کننده: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي، مشهد: اتابک، 1384، صص 116 ـ 120.

78.تشيع، بازخواني نامکرر ( 1 )؛ افت و خيزهاي تاريخي تشيع، پيک آموزش، مرکز آموزش و توسعة همکاريهاي علمي ـ دانشگاهي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت پژوهشي و آموزشي، بهمن 1384ش.، صص 22 ـ‌23.

79.درآمدي بر مبناي عدالت، رويکردي ديني، مجموعه مقالات همايش اسلام و توسعة اقتصادي: مؤلفه‌ها و مباني، انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادي، تهران: مشاوران، 1384ش. صص 223 ـ 242.

1385ش.

80.تأملاتي ديني پيرامون آينده‌پژوهي، الفباي آينده‌پژوهي: علم و هنر كشف آينده و شكل‌بخشيدن به دنياي مطلوب فردا، عقيل ملكي‌فر و هم‌كاران، تهران: كرانة علم، 1385، فصل 7: صص 105 ـ 118.

81.انقلابي ديگر در حماسة سوم تير، سياست روز، شمارة 1464، يک‌شنبه 4 تير 1385، ص 7. ( چاپ دوبارة رديف 72 با اندکي تغيير بدون اطلاع نويسنده )

82.علم و فرهنگ در سند چشم‌انداز بيست‌ ساله، فرهنگ عمومي ( فصلنامة فرهنگي ـ اجتماعي شوراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شمارة 43، پاييز 1384 ( چاپ در بهار 1385 )، صص 35 ـ 40.

83.رابطة اسلام و ايران؛ رويكرد تمدني، فراتر از امروز: جزوة آموزشي ويژه‌ي سلسله نشستهاي هفتگي پاتوق شيشه‌اي با موضوع تمدن اسلامي، اصفهان، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، مرداد 1385، صص 4 ـ 10. ( تكرار رديف 63)

84.درآمدي بر مفهوم، فرايند و ويژگي‌هاي تاريخ‌نگاري شفاهي، نامة تاريخ‌پژوهان، سال دوم، شمارة ششم، تابستان 1385، صص 3 ـ 17.

85.مباني توسعه در دولت نبوي، انديشة نو،‌ ويژه‌نامة پيامبر اعظم مؤسسة فرهنگي قدس، پيش‌شمارة اول،‌ آبانماه 1385ش، صص 11 ـ 13.

86.نواخباري‌گري؛ توهم يا واقعيت، پگاه حوزه، شمارة 187، 31 مرداد 1385، صص ؟ ( و به نقل از آن بازتاب انديشه، شمارة‌ 77 )

87.تطبيق‌پذيري ميراث اخلاقي با دنياي مجازي؛ رويكردي اسلامي، مجموعه مقالات دومين همايش منطقه‌اي اخلاق و فناوري اطلاعات، مركز تحقيقات مخابرات ايران، دبيرخانة دائمي همايش اخلاق و فناوري اطلاعات، 22 و 23 آذر 1385 ، صص 70 ـ 75.

88.يادداشتهاي سفر اوكراين، پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه امام صادق عليه السلام، اسفند 1385 ( 76 صفحه )

89.عزاداري؛ حركت از ژرف به سطح، ممنوع، انديشة نو، فصلنامة تخصصي در زمينة فرهنگ، سياست و جامعه، ويژة محرم، وابسته به روزنامة قدس، شمارة دوم. بهمن 1385ش.، صص 32 ـ 34. ( عنوان مقاله از سوي فصلنامه انتخاب شده است. )

90.تأملاتي پيرامون چيستي هويت؛ جوهرة فرهنگي سند چشم‌انداز، مجموعه مقالات همايش ملي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ( ظرفيت‌ها و بايستگي‌ها؛ چالشها و فرصتها )، جلد اول: مباحث نظري چشم‌انداز: هويت، مهندسي فرهنگي و فرهنگ‌سازي چشم‌انداز، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه، اسفند 1385، ص 529 ـ 548.

91.همايش تشيع و خاورشناسان؛ ديدگاهها، ويژگي‌ها و ضرورتها، ويژه‌نامة‌ اولين پيش‌همايش تشيع و خاورشناسان، اسفند 1385، صص 1 ـ 2.

1386ش.

92.شيوه‌هاي فرهنگي ـ ارتباطي پيامير صلي الله عليه و آله و سلم در عهد مکي، تعامل دين و ارتباطات، به اهتمام دکتر حسن بشير، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1387، صص 21 ـ 52. ( تکرار 57)

93.ارتباطات ميان‌فرهنگي در دهه‌هاي نخستين اسلامي، تعامل دين و ارتباطات، به اهتمام دکتر حسن بشير، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1387، صص 53 ـ 71. ( تکرار 43)

94.تأملاتي ديني در زمينة آينده نگري، خشت اول؛ نشرية علمي فرهنگي اجتماعي، شمارة 11، بهار 1387، صص 30 ـ 36 ( تکرار 79)

95.مسجد؛ ارتباطات و توسعة پايدار، نامة صادق، دانشگاه امام صادق عليه السلام،شمارة 31، بهار و تابستان 1386، صص 93 ـ 109

96.آموزه هاي اجتماعي در زيارتنامه هاي امام رضا عليه السلام، مجموعه مقاله هاي دومين و سومين همايش علمي ـ پژوهشي جادة ولايت، به کوشش: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، معاونت فرهنگي و ارتباطات، مشهد: سخن گستر، زمستان 1386، صص 132 ـ 137

1387ش.

97.خطبه اللمه؛ سندها و مکانتها عند الشيعه، مجله العلوم الانسانيه الدوليه ( مجله بين المللي علوم انساني )، ج16، شمارة مسلسل 16، شمارة 4، پاييز 2009م./1430ق.( ISC )، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکدة علوم انساني، صص 15 ـ 28.

98.نقش علم تاريخ در شکوفايي علوم حوزوي، پژوهه، دو ماهنامة اطلاع­رساني پژوهشي، جامعه المصطفي العالميه، سال ششم، شمارة 34، بهمن و اسفند 1387، صص 77 ـ 85.

99.معمار چند وجهی علم و تمدن اسلامی (گزارش سخنرانی فلسفة علوم رياضي در تمدن اسلامي و جايگاه خواجه نصير الدين طوسي، نخستين همايش خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 3/12/87) ، نصير دانشجو، نشرية داخلی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، چهارم اسفند 1387، ص 12 و ص 15.

100.معمار چند وجهی علم و تمدن اسلامی (گزارش سخنرانی فلسفة علوم رياضي در تمدن اسلامي و جايگاه خواجه نصير الدين طوسي، نخستين همايش خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 3/12/87)، فخر علم (کارنامة برگزاری نخستين کنگرة بين­المللی خواجه نصيرالدين طوسی)، تهران: مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، زمستان 1387، صص 54 ـ 58.

1388ش.

الويري، محسن؛ اخلاقي، محمد حسن، مقايسة ساختار متن قرآن و منابع تاريخي در گزارش رويدادهاي منتخب عصر نبوي، فصلنامة تاريخ اسلام، سال دهم، شمارة 3، پاييز 1388، شمارة مسلسل 39، صص 7 ـ 47

یادداشتهای سفر امریکا (جمعه، 27 اردی بهشت 87، 16 می 2008ـ19 خرداد 87، 8 ژوئن 2008)، به همراه یادداشتی کوتاه در بارة دبی، پايگاه اطلاع­رسانی دانشگاه امام صادق عليه السلام

http://iscc.isu.ac.ir/News/america.pdf

يادداشتهای سفر کرواسی (8 تا 15 خرداد 1388/ 29 می تا 5 ژوئن 2009م.)، پايگاه اطلاع­رسانی دانشگاه امام صادق عليه السلام http://iscc.isu.ac.ir/News/CervaciTrip.pdf

يادداشتهای سفر کيپ تاون ـ افريقای جنوبی (26 تا 30 آبان 1387/ 16 تا 20 نوامبر 2008م.)، پايگاه اطلاع­رسانی دانشگاه امام صادق عليه السلام http://iscc.isu.ac.ir/News/CapeTownTrip.pdf

فرانقش هدايتگري و سيرة اجتماعي فاطمه سلام الله عليها؛ درآمدي روش­شناختي، مجلة علمي ـ پژوهشي شيعه­شناسي، شمارة 27، پاييز 1388، صص 7 ـ 30.

همگرائي رده­هاي ديني در سپهر آموزه­هاي اسلامي، دو فصلنامة تخصصي ـ پژوهشي الاهيات اجتماعي، سال اول، شمارة 2، پاييز ـ زمستان 1388، صص 39 ـ 64

انقلاب اسلامي و هويت شيعي در عصر حاضر، جزوة شيعه شناسي( کلاسهاي فرهنگي روزهاي دوشنبه استاد طبسي، الويري و جوادي )، مدرسة علمية معصومية خواهران، سال تحصيلي 88 ـ 89. ( گزارش سخنراني 21/11/1387 )

تأملاتي نظري در زمينة تاريخ مضاف، تاريخ در گذرگاه انديشه ( 1 ) ، مجموعه نشستهاي علمي انجمن تاريخ­پژوهان، قم: خاکريز، 1388، صص 89 ـ 119.

واقعيت و حقيقت در تاريخ، تاريخ در گذرگاه انديشه ( 2 ) ، مجموعه نشستهاي علمي انجمن تاريخ­پژوهان، قم: خاکريز، 1388، ص 217 ـ 248.

تاريخ، هويت ملي و چالشهاي نو، تاريخ در گذرگاه انديشه ( 2 ) ، مجموعه نشستهاي علمي انجمن تاريخ­پژوهان، قم: خاکريز، 1388، صص 263 ـ 288.

سنت­گرائي، استشراق و شيعه­پژوهي، مجموعه مقالات همايش بين­المللي تشيع و خاورشناسان، موضوع: سخنرانيها و ميزگردها، به کوشش دکتر محمدرضا باراني، قم: خاکريز، 1388، صص 33 ـ 38

دستاوردهاي همايش تشيع و خاورشناسان، مجموعه مقالات همايش بين­المللي تشيع و خاورشناسان، موضوع: سخنرانيها و ميزگردها، به کوشش دکتر محمدرضا باراني، قم: خاکريز، 1388، صص 95 ـ 96.

دین و جهانی شدن: چالشها و فرصت­ها، جهانی شدن و جهان اسلام، جمعی از نویسندگان، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چ 1، 1388، صص 69 ـ 96 (تکرار مقالة ردیف 48).

1389ش.

114.الگوي فرهنگي ارتباطي پيامبر (ص) در عهد مکي؛ رويکردي تاريخي، مطالعه­اي بين­رشته­اي سياست، دين و فرهنگ، تدوين: اصغر افتخاري، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389، فصل بيستم، صص 433 ـ 455. (تکرار 57)

115.مسجد، عبادت و سياست؛ رويکردي ارتباطاتي، مطالعه­اي بين­رشته­اي سياست، دين و فرهنگ، تدوين: اصغر افتخاري، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389، فصل بيست و يکم، صص 457 ـ 471. (تکرار 90)

116.ارتباطات ميان­فرهنگي در دهه­هاي نخستين اسلامي، مطالعه­اي بين­رشته­اي سياست، دين و فرهنگ، تدوين: اصغر افتخاري، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389، فصل بيست و دوم، صص 473 ـ 485. (تکرار 43)

117.مديريت تحول در حوزه علميه، خردنامة همشهري، دورة جديد، شمارة 65، فروردين 1389، صص 162 ـ 165.

118.الويری، محسن؛ نظری مقدم، جواد، بررسي سيره فرهنگي ـ اجتماعي امامان معصوم عليهم السلام با تأکيد بر ابزارها و روشهاي تبليغي ـ ارتباطي، الاهيات اجتماعي، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صص 219 ـ 246.

119.الويري، محسن؛ رحيمي ثابت، محمدعلي، راز ماندگاري پيام عاشوراء؛ تحليل ارتباطي سيرة معصومان عليهم السلام، فصلنامة تاريخ اسلام، سال يازدهم، شمارة 1 و 2، بهار و تابستان 1389، شمارة مسلسل 41 و 42، صص 49 ـ 80.

120.دکتر سید حسین نصر و شرط سفر به ایران و پیشنهاد راه­اندازی کرسی شیعه­شناسی، ماهنامه فرهنگی اجتماعی خیمه، شهریور 1389، شمارة 68، صص 36 ـ 37

121.ضرورت همگرايي برنامه­سازان عاشورايي، سروش، سال 31، شمارة 1467، 20 آذر 1389، ص 44.

122.نگاه تاريخي قرآن و تاريخ­نگاري مسلمانان؛ بررسي موردي غزوة بدر، پژوهش­نامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام، شمارة 1، پاييز 1389، صص 19 ـ 37.

123.الويري، محسن؛ خدامي، قدسيه، درآمدي بر حقيقت و عينيت تاريخي در نهج­البلاغه، فصلنامة تخصصي تاريخ اسلام، سال يازدهم، شمارة سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1389، شمارة مسلسل 43 و 44، صص 65ـ 92.

124.حوزه و ارتباط با محيطهاي پيراموني، پگاه، شمارة 69، 1 ربيع الاول 1432، 16 بهمن 1389، ويژة گفتمان رهبري در حوزه (1)، صص 48 ـ 50

125.امام صادق عليه السلام و سبک زندگي يک مسلمان، مجموعه مقالات همايش جايگاه امام جعفر الصادق ـ عليه السلام ـ در علوم اسلامي، هم­نشست بين المللي امام جعفر الصادق عليه السلام، دانشگاه سلجوق قونيه، بهمن 1389.

126.الويری، محسن؛ حسين­پور، سيدعلی، بررسي انتقادي ديدگاه ابن­تيميه در بارة فرماندهي خلفاء در سرايا، تاريخ در آينة پژوهش، فصلنامة علمي تخصصي، سال هشتم، شمارة چهارم، زمستان 1389، شمارة مسلسل 28، صص 5 ـ 28.

1390ش.

127.الويری، محسن؛ احمديان دلاويز، حسن، اعتبارسنجي تاريخ از منظر علامه طباطبائي در تفسير الميزان، تاريخ در آينة پژوهش، فصلنامة علمي تخصصي، سال هشتم، شمارة اول، بهار 1390، شمارة مسلسل 29، صص 27 ـ 38.

128.مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ الويري، محسن، درآمدی بر سنجش ظرفيتهای تمدن­سازی فقه، فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال دوم، شمارة 3، تابستان 1390ش. صص 145 ـ 182.

129.بيداري اسلامي از باورها تا نهادها، ماهنامة روابط فرهنگي، سال نخست، شمارة 1، مهر 1390، صص 10 ـ 19. ( تکرار 65)

130.گزارش فشردة سفر تبليغي به تاجيکستان، پايگاه اطلاع­رساني دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 20/9/90.

131.الويري، محسن، موحد ابطحي، رضيه­السادات، زمينه­ها و عوامل حضور شيعيان در ساختار خلافت عباسی از 575ق. تا 656ق.، فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ اسلام، سال دوازدهم، شمارة 3، پاييز 1390، شماري مسلسل 47، صص 41 ـ 78.

132.ميرمحمدي، سيدضياء الدين؛ الويری، محسن، قانون­مندي تاريخ و ويژگيهاي آن در قرآن، فصلنامة علمی ـ پژوهشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، سال دوم، پاييز 1390، شمارة 4، صص 9ـ34.

133.چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش حوزه­های علمیه در تدوین آن، فصلنامة علمی تخصصی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال اول، شمارة ا ول، زمستان 1390، صص 57 ـ 74.

134.نوروز پژوهي در متون کهن؛ بررسي موردي "نوروز" در "الآثار الباقيه عن القرون الخاليه" ، رودکي، فصلنامة ادبي ـ فرهنگي رايزني جمهوري اسلامي ايران در تاجيکستان، سال دوازدهم، شمارة 33، زمستان 1390، صص 30 ـ 51.

135.آوه؛ نمادي شيعي براي تمدن اسلامي؛ پيشنهادي برايساختن يک بوستان علمي ويژه تمدن اسلامي در منطقة آوه، اخبار شيعيان، شمارة 76، اسفند 1390، صص 33 ـ 38.

1391ش.

136.محسنيان­راد، مهدي؛ الويري، محسن، بررسي و تحليل ضمانتهاي اجرايي منفي در تورات، انجيل و قرآن کريم، انديشة نوين ديني فصلنامة علمي ـ پژوهشي در کلام و دين­پژوهي، سال هشتم، بهار 1391، شمارة 28، صص 63 ـ 86.

137.پیشنهاد طرح­واره­ای بومی برای فلسفه تاریخ، فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال سوم، بهار 1391، شمارة 6، صص 57 ـ 77 (چاپ شده در تاریخ 18/2/92)؛ باز نشر در: رهنامه پژوهش، دفتر اطلاع­رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش معاونت پژوهش حوزه­های علمیه، شماره­های 19 و 20، بهار و تابستان 1394، صص 22 ـ 29.

138.از استشراق­زدگي تا استشراق­پژوهي، هفته­نامة پنجره، سال چهارم، شماره 146، شنبه 21 مرداد 1391، صص 34 ـ 35.

139.الويري، محسن؛ نظري­مقدم، جواد، نقش ارتباطات سنتي در جنبشهاي سياسي اجتماعي شيعه؛ مطالعة موردي جنبش مشروطه ايران، تحقيقات تاريخ اجتماعي، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، علمي پژوهشي داراي نماية I.S.C. ، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391، صص 1 ـ 25.

140.جايگاه تمدن پژوهی در تحول علوم انسانی، حکمت اسلامی، شمارة 21، مرداد ـ آبان 1391، صص 32 ـ 40. (گزارش سخنرانی 16/5/91)

141.گونه­شناسی انتقادی دیدگاه­ها در بارة تاريخ و چگونگی پیدایش تشیع، فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال سوم، پاییز 1391، شمارة 8، صص 7 ـ 52.

142.سعادت دنيوی، سيادت اخروی، (عنوان دوم در ص 70: بازگشت دين)، خردنامه همشهری، پاييز 1391، شمارة 104، صص 69 ـ 75.

143.چيستي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و نقش حوزه­هاي علميه در تدوين آن، مجموعه مقالات نخستين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (1)؛ نقشة راه طراحي و تدوين الگو،پدیدآور: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: پیام عدالت،چ 1،1391، صص 138 ـ 150.

144.الويري، محسن، حسين­پور، سيدعلي، رديه­هاي تاريخي عليه شيعه؛ نقد و بررسي "منهاج السنه النبويه"، فصلنامة علمي ـ پژوهشي شيعه­شناسي، سال دهم، شمارة 40، زمستان 1391، صص 203 ـ 230.

1392ش.

145.فکره المهدویه و الحضاره الاسلامیه الجدیده، مجموعه مقالات مؤتمر الامام المهدی عجل الله تعال فرجه الشریف و مستقبل العالم (کنگرة امام مهدی عجل الله تعالی فرجه ا لشریف و آيندة جهان)، 31 اردیبهشت تا 2 خرداد 1392؛ 10 تا 12 رجب 1434ق. در نجف و کربلا، ج 4، النجف الاشرف: مجمع اهل البیت علیهم السلام، ط 1، 1434ق.، صص 173 ـ 188.

146.متدينان بي­دین و يازدهمین انتخابات رياست جمهوری؛ مروری بر چند خاطره از آيت­الله مهدوی کنی دامت برکاته، سايت فردا، 22/3/92 (و به نقل از آن، سایتهای مختلف):

http://www.fardanews.com/fa/news/267925/%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

وhttp://khabaronline.ir/detail/298039/Politics/parties

147.چشمها را شاید بتوان شست؛ انتخابات از زاويه­ای دیگر، دين آنلاین، 6/4/92http://www.dinonline.com/detail/News/242و به نقل از آن در سایتهای مختلف

148.مقدمة کتاب "نقش شیعیان در ساختار حکومت عباسیان از خلافت ناصر تا سقوط عباسیان"، رضیه سادات موحد ابطحی، با راهنمایی: محسن الویری، قم: انتشارات شيعه­شناسی، 1392، مقدمه: 9 ـ 12.

149.از گمانه‌زنی تا ملاک به‌گزینی برای دولت یازدهم؛ برداشتی از عهدنامه‌ی مالک اشتر در زمينه‌ی ملاک‌های گزینش کارگزاران از سوی رییس‌جمهور منتخب، دین آنلاین، 24 تیر 92؛ http://www.dinonline.com/detail/News/843 (همان مصاحبه باایسنا، ردیف 93 مصاحبه­هایعلمی و فرهنگی با نشریات، خبرگزاری­ها و پايگاهها)

در خَبَر، خَیرُ الامور أوساطُها؛ جستاری در چیستی اعتدال،

دین آنلاین، 9 مرداد 1392،

http://www.dinonline.com/detail/News/1199

و پایگاه فرارو و پایگاه فردا

ایران­شناسی: تعامل و تفاوت رویکردها با اسلام­شناسی و شرق­شناسی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارة 183، مرداد 1392، صص 24 ـ 30.

خاستگاه کشف قانونهای تاریخی؛ بررسی دیدگاه شهید صدر، اندیشه­های حکمی و اجتهادی شهید آيت الله سید محمد باقر صدر، زیرنظر: عبدالحسین خسروپناه، تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، 1392ش.، صص 355 ـ 373.

الویری، محسن؛ قرائتی، حامد، بررسی تاریخی کارکرد ارتباطی هنر در اماکن مذهبی عصر قاجار،

فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش­نامة انجمن ایرانی تاریخ، سال پنجم، شمارة هفدهم، پاییز 1392، صص 1ـ 20.

الویری، محسن، اندیشة مهدویت و تمدن نوین اسلامی

، فصلنامه علمی ـ ترویجی انتظار موعود، سال سیزدهم، پاییز 1392، شمارة 42، صص 7 ـ 26. (ترجمه فارسی ردیف 143)

الویری، محسن، مهدی­نژاد، سیدرضا، رابطة دین و تمدن در اندیشه مالک بن نبی

، نیمسال­نامة تاریخ و تمدن اسلامی، سال نهم، شمارة هجدهم، پاییز و زمستان 1392، صص 163ـ 191.

الویری، محسن؛ پروندی، مرضیه، گونه­شناسی مشاغل و پایگاههای درآمدی یاد شده در دیوانهای شعر فارسی قرنهای هشتم و نهم هجری،

تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1392، صص 1 ـ 27.

امام کاظم علیه السلام و مدیریت تعارض، مجموعه مقالات همایش سیره و زمانة حضرت امام موسیکاظم علیه السلام، انجمن تاریخ­پژوهان حوزة علمیة قم، 1392ش.، ج 1، صص 557 ـ 580.

1393ش.

158.سيرة فرهنگي و اجتماعي فاطمه سلام الله عليها، دانشنامة فاطمي، ج 2، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، تهران: 1393، چ 1، صص 295 ـ 307.

159.تجربة تاریخی تمدن اسلامی؛ الگویی برای تولید علم دینی، خط، دو ماهنامة علمی فرهنگی خانة طلاب جوان، شمارة 8، فروردین 1393، صص 24 ـ 27.

160.بهشت بی­زنجیر، خبر آنلاین، 17 تیر 1393، http://www.khabaronline.ir/detail/359022/culture/religion .

161.کفّ یهودی و راهپیمایی روز قدس، دین آنلاین، 3 مرداد 1393، http://www.dinonline.com/detail/News/3929

162.عوامل تحریف­پذیری عاشوراء (نگه­داری واقعة عاشورا از آفات و آسیب­ها)، خیمه، شمارة 108، مهر 1393، ص 9.

163."اعتدال­گرایی در گسترة تاریخ تمدن اسلامی, یک بررسی مقدماتی"، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الهیات: نقد و نظر، سال نوزدهم، شماره سوم، پاییز 1393. (چاپ شده در پاییز 1394)، صص 20 ـ 66.

164.الویری، محسن؛ مهربانی­فر، حسین، مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت و گو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، پاییز 1393 (چاپ شده در زمستان 1394)، شماره مسلسل: 6، صص 43 ـ 75

165.درس‌های گروگانگیری استرالیا برای ما طلبه­‌ها؛منطق شیطانی و شیطان منطقی، مباحثات، 2/10/93، http://mobahesat.ir/1393/10/5818.html و به نقل از آن در سایتهای مختلف

166.همگرایی مذهبی و امت واحده اسلامی در سکوت؛ صلح و قیام ائمه علیهم السلام؛ حفظ میراث پیامبر به هر قیمتی، امت واحده (ویژه­نامه تحلیلی دفتر پژوهشی مؤسسه فرهنگی ـ هنری خراسان به مناسبت هفته وحدت)، 18 دی 1393، ص 12، http://www.rasad.org/wp-content/uploads/2015/01/rasad-vahdat.pdf

167.سربداران؛ خرده حکومتی برآمده از تلاقی چهار جریان؛ تأملی بر ماهیت جنبش سربداران، مهرنامه، شماره 39، بهمن 1393، صص 152 ـ 155. بازنشر در 15 آذر 1394 در: http://sarbedaran.hsu.ac.ir/?p=2988

168.تاریخ به روایتی دیگر، بررسی مقدماتی تاریخ در سپهر قرآن، سایت سخن تاریخ، 21 بهمن 1393،

http://www.sokhanetarikh.com/teachers-articles/2876-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

169.سفر کاروان سرزمین برادری به زاهدان، فرارو، 23 اسفند 1393،

http://fararu.com/fa/news/226794/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86

170.الویری، محسن؛ فلاح­زاده، احمد، جستاری تاریخی در آیین­های سلطانی دولت بویهیان، فصلنامة علمی پژوهشی تاریخ اسلام، سال پانزدهم، شمارة چهارم، زمستان 1393، شمارة مسلسل 60، صص 93 ـ 121

1394 ش.

171.گفتگو و اصلاح­گری؛ مروری بر بهره­گیری امام موسی صدر از گفت و گو برای اصلاح اجتماعی، گزارش ویژه اندیشة پویا، سال سوم، شمارة 24، ویژه­نامه نوروز 1394، صص 186 ـ 187 و به نقل از آن:

http://www.imam-sadr.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/tabid/113/ArticleId/12308/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C.aspx

172.تفاوت حکمت امر به معروف و حکمت نهی از منکر در خطبه اللمه،دوماهنامة علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان، مرکز تحقیقات زن و خانواده، شماره 47، بهار 1394، صص 50 ـ 52.

173.تمرین رفتار منصفانه، همشهری، چهارشنبه 3 تیر 1394، صفحة آخر، و همشهری آنلاین http://www.hamshahrionline.ir/details/299013/Opinions/localviewpionts

174.الویری، محسن؛ برزویی، محمدرضا، گونه‌شناسی رویکردهای آموزۀ مهدویت در چارچوب ظرفیت تمدنی، فصل­نامة علمی ـ پژوهشی مشرق موعود، سال نهم، شمارة 34، تابستان 1394، صص 55 ـ 82 .

175.نقش دین در جامعه با توجه به سیستمهای سیاسی و حقوقی؛ بررسی موردی پیمان مواخات در عصر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، گزارش تفصیلی از دور چهارم نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با کنفرانس اسقفان سوییس، مهر 1394، تهیه و تنظیم: هایده رمضان رستم­آبادی، صص 22 ـ 30

176.کارکرد تمدنی قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین اسلامی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقد و نظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دورة 20، شمارة 80، زمستان 1394، صص 55 ـ 76

1395 ش.

177.باید در مقیاس داخلی وملی تمرین مدارا کنیم؛ همگرایی اسلامی در وضعیت کنونی جهان اسلام، ویژه­نامه نوروز روزنامه همشهری، بهار 1395، صص 92 ـ 93

178.الویری، محسن؛ قاسمی، صدیقه، واکاوی عوامل مؤثر بر مهارتهای تصمیم­گیری در احادیث امام جواد علیه السلام، مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد علیه السلام، به کوشش: حمیدرضا مطهری، قم: مرکز مدیریت حوزه­های علمیه، 1395، صص 377 ـ 399.

179.وحیدی فردوسی، علی؛ الویری، محسن، تحلیل کارکرد ارتباطی رجزهای امام حسین علیه السلامدر قیام عاشورا، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سال هفتم، شماره 35، پاییز 1395، صص 168 ـ 190

180.الویری، محسن؛ غفاری­پور، یونس، درآمدی بر ظرفیت­شناسی تمدنی آیات فقهی قرآن، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال هفتم، شماره 24، پاییز 1395، صص 7 ـ 34


هـ. چکيدة مقالات چاپ شده در مجموعه چکيدة مقالات همايشها

1.نقش دانشمندان شيعه در گسترش دانش پزشکي مسلمانان (نقش تشيع در گسترش دانش پزشکی مسلمانان)( چکيده )، خلاصه مقالات اولين همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشکي، تهران: 16 ـ 19 آبان 1379ش.، ص 16 ( فهرست )

2.شاخصهاي بومي براي توسعة فرهنگي تهران ( رويکردي ديني )، خلاصه مقالات همايش موازين توسعه و ضد توسعه فرهنگي ـ اجتماعي شهر تهران، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، 1380ش، صص 5 ـ 7.

3.ايران‌شناسي و تعامل و تفاوت آن با شرق‌شناسي و اسلام‌شناسي؛ رويکردي تاريخي، خلاصه مقالات نخستين همايش ملي ايران‌شناسي، تهران، 27 ـ 30 خرداد 1381ش.، ص 323.

4.International Communication among the Muslims During the First Islamic Decades. Abstracts. 23th Conference and General Assembly AIECS/IAMCR/AIERI, Barcelona, 21 to 26 july 2002, income UAB, 2002. p 18 & 148.

5.مسجد: الگوي جامعة ديني، هويت بخش محله ( رويکردي تاريخي ) ( چکيدة مقاله )، مجموعه مقالات همايش توسعة محله‌اي، چشم‌انداز توسعة‌ پايدار شهر تهران، تهران: شهرداري تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات اجتماعي، 1383ش. صص 158 ـ 159.

6.تأملاتي پيرامون نظرية عدالت در جامعة موعود، چکيده مقالات تخصصی ششمين همايش گفتمان مهدويت: عدالت و مهدويت، قم: مؤسسة فرهنگي انتظار نور وابسته به دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، 8 مهر 1383ش، مقالة شمارة MA7

7.اخلاق و فناوري اطلاعات؛ رويکردي ديني، نشرية فرهنگ و فناوري، سال اول، شمارة چهارم، فروردين و اردي‌بهشت 1384ش.، ( چکيدة مقاله پذيرفته شده در همايش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه )، صص 42 ـ 43.

8.خطبة لمه؛ سند و جايگاه آن نزد شيعيان. شکوه حقيقت؛ چکيدة مقالات برگزيده گردهم‌آيي ميراث علمي و معنوي حضرت فاطمه زهرا عليها السلام. دبيرخانة کنگرة ميراث علمي و معنوي حضرت فاطمه زهرا عليها السلام و دبيرخانة کتاب سال ولايت، چ1، 1384ش. صص 41 ـ 42 .

9.چالشهاي آراستن بوستانها و فضاهاي تفريحي به فضائل اخلاقي، چکيدة مقالات همايش غني‌سازي فضاي معنوي بوستان‌هاي تهران، ( تکثير محدود )، 10 مهر 1384ش.، ص 9.

10.چالشهاي فرهنگي اسلام و غرب و جايگاه ايران، خلاصه مقالات همايش ارتباطات بين‌فرهنگي و سياست خارجي؛ رويکردي ايراني، مرکز مطالعات عالي بين‌المللي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، مرکز مطالعات فرهنگي ـ بين‌المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، 22 و 23 آذر 1384ش.، تهران: تالار شيخ مرتضي انصاري دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ص 9 ـ 10.

11.درآمدي بر مبناي عدالت، رويکردي ديني، چکيده مقالات همايش اسلام و توسعة اقتصادي ( مؤلفه‌ها و مباني )، انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادي، تهران: مشاوران، 1384ش. صص 45 ـ 46.

12.مسجد؛ الگوي جامعة ديني، خلاصة مقالات گرامي‌داشت هفتة جهاني مساجد 30 مرداد لغايت 5 شهريور 1384ش.، تهران: زعيم، 1384ش.

13.سند چشم‌انداز، گستره‌اي نوين براي پژوهشهاي علوم انساني، برنامه و خلاصه مقالات همايش بررسي مشکلات علوم انساني، دانشگاه شيراز، دانشکدة ادبيات و علوم انساني، 1 و 2 / 3 / 85، ص آخر.

14.چيستي تمدن اسلامي و افق آيندة‌ آن، فراتر از امروز: جزوة آموزشي ويژه‌ي سلسله نشستهاي هفتگي پاتوق شيشه‌اي با موضوع تمدن اسلامي، اصفهان، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، مرداد 1385، صص 2 ـ 3.

15.چرائي پرداختن به تمدن اسلامي، هدي، فصلنامة فرهنگي و اجتماعي، مدرسة عالي شهيده بنت الهدي، سال سوم، شمارة نهم، زمستان 1387، ويژة همايش بين المللي تمدن اسلامي، ص 22.

16.چرايي تمدن­پژوهي؛ رويکردي ديني، چکيده مقالات همايش ملي تمدن­شناخت؛ تحليل نظري و تاريخي پيرامون مؤلفه­هاي فرهنگ و تمدن اسلامي، به اهتمام سيد حسين حسيني، 21 و 22 اردي­بهشت 1390، ص 27.

17.تأملاتي پيراموني اطلس شيعه در نگاهي کلي، مجموعه چکيده­هاي مقالات کارگاه آموزشي نقد و بررسي "اطلس شيعه"، دانشگاه اصفهان، به کوشش: دکتر اصغر منتظر القائم، تير 1390، صص 6 ـ 7

18.دانش تاریخ و مسألة "تحول در علوم انسانی"، چکیده­های منتخب نخستین همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام با عنوان "مطالعات تاریخ اسلام: وضعیت امروز، چشم­انداز فردا"، 2 اسفند 1390، صص 13 ـ 14.

19.چيستي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و نقش حوزه­هاي علميه در تدوين آن، چکيده مقالات نخستين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ نقشة راه طراحي و تدوين الگو، 10ـ 11 خرداد 1391، ص 31

20.قرآن و تاريخ، چکيده مقالات همايش ملي قرآن و علوم انساني (فارسي، عربي، انگليسي)، سازمان بسيج اساتيد کشور، قم: انتشارات پژوهشهاي تفسير و علوم قرآن، 1391، صص 48 ـ 49 و صص 85 ـ 87 (عربي) و صص 121 ـ 123(انگليسي) و ص 157 (زندگي­نامه)

21.اعتدال­گرایی در گسترة تاریخ تمدن اسلامی؛ یک بررسی مقدماتی، چکیده مقالات همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال، برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات استراتژیک و انجمن علوم سیاسی ایران، 5 و 6 شهریور 1392ش،صص 11 ـ 14.

22.درآمدی بر موضوع "نظام کار، تجارت و مشاغل" در تاریخ اجتماعی شیعیان عصر حضور ائمه علیهم السلام، (مقاله مشترک با آقای سیدمحمدمهدی موسوی­نیا)، چکیده مقالات همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، 9 بهمن 1393، قم: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، 1393، صص320 ـ 321.

23.مدیریت­پذیر بودن یا نبودن تمدن، چکیده مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، 30 آذر ـ 7 دی 1394، ص 74.

24.الویری، محسن؛ قاسمی، صدیقه، واکاوی عوامل مؤثر بر مهارت تصمیم­گیری و حل مسأله در احادیث امام جواد علیه السلام، چکیده مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد علیه السلام، قم: انجمن تاریخ­پژوهان حوزه علمیه، 1395، صص 187 ـ 188.

25.جایگاه پرفراز و بی­نشیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد اروپاییان و ظرفیت تمدنی آن، چکیده مقالات همایش بین­المللی تبیین فراز و فرود جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از منظر اسلام­شناسان اروپایی، 15 شهریور 1395، قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه، قطب علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان، صص 22 ـ 23

26.رویکردی انتقادی به "رویکرد انتقادی به مطالعات اسلامی در غرب"، چکیده مقالات دومین همایش مطالعات اسلامی در غرب؛ رویکردی انتقادی، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، دارای مجوز I.S.C.T، به کوشش:مرضیه محصص، آذر 1395، صص 12 ـ 20

27.تحدد التیارات الفکریه الایرانیه و العربیه؛ خطوه اولی نحو الحوار، چکیده مقالات کنفرانس بین­المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، (موجز المقالات للحوار الثقافی الایرانی ـ العربی، الاعتدال و العقلانیه نموذجا)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهمن 1395، صص 237 ـ 238

28.بررسی انتقادی دیدگاه علامه طباطبایی در باره زن در گذر تاریخ، چکیده مقالات برگزیده همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، مرکز تحقیقات زن و خانواده، اسفند 1395، صص 9 ـ 10


و. فعاليتها و طرحهاي پژوهشي

1.تهيه و تدوين برنامه و سرفصل دروس و آئين‌نامه‌هاي دورة کوتاه مدت آموزش مبلغان، تير ـ مرداد 1375ش.

2.مقاله‌نامة شيعه ( فهرست مقالات فارسي مربوط به شيعه از آغاز سال 1358 تا پايان 1372ش.)، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1373ش.

3.رويدادنگاري ( کرونولوژي ) تاريخ تشيع، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1375ش.

4.طرح تدوين رسالت دانشگاه امام صادق عليه السلام، به سفارش کميتة برنامه‌ريزي علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1379 ـ 1380ش.

5.عدالت اجتماعي، کميسيون تلفيق دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1380 ـ 1381ش.

6.دبير کميتة طراحي و تدوين برنامة رشته‌هاي کارشناسي ناپيوستة تاريخ تشيع وتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، مصوب 1380ش. شوراي عالي برنامه‌ريزي

7.همکاري در طرح تدوين برنامة ايران 1400ش. 1376ش.

8.مشارکت فعال در تدوين سند مباني انديشه و ارزشهاي دينی بر برنامه­های توسعه، انجمن علمي اسلام وتوسعة اقتصادي، برای ارائه به همايش چالش­ها و چشم­اندازهای توسعه ايران؛ هم­انديشی پژوهشگران و نظريه­پردازان کشور، مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه­ريزی وابسته به سازمان مديريت و برنامه­ريزی کشور، 12 ـ 15 اسفند 1381ش.

9.مشارکت محدود در تدوين مباني فرهنگي برنامة چهارم توسعه، پژوهشگاه علوم انساني، 1381ش.

10.عضويت در کارگروه توسعة فرهنگ قرآن در بخش فرهنگ برنامة چهارم

11.طراحي و تهية پيش­نويس برنامه و سرفصل دروس دورة تخصصی رشتة شيعه‌شناسي (سطح 3) براي مرکز دوره‌هاي تخصصي قم، تابستان 1383ش.

12.طرح مطالعاتي رويکردهاي اخلاقي در نظريه‌هاي توسعه، دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام، زمستان 1384

13.اجرای "طرح کميتة تخصصی فرهنگی حوزة اجتماعی و فرهنگیشورای تخصصی تدوين برنامة پنج­سالة اجتماعی و فرهنگی شهر تهران"، ستاد تدوين برنامه راهبردی شهرداری تهران، 1383 ـ 1384

14.اجرای طرح "تعيين سياستهاي هم‌گرايي بين مذاهب رسمي کشور"، کارگروه مديريت کلان دستگاههاي فرهنگي، دبيرخانة شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1385ش. ـ 1387

15.طرح تدوين برنامه و سرفصل دروس رشتة‌ تاريخ اهل بيت عليهم السلام،‌ سطح 4، معاونت آموزشي دفتر تبليغات اسلامي، زمستان 1385

16.ضرورت و روش همسوسازي سياستهاي کلي جمهوري اسلامي ايران با بايستگيهاي تمدن جديد اسلامي، دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام، کميسيون تلفيق و هماهنگي، 1387ـ 1388 ( گزارش مقدمه طرح در نشاني زير که ويژة طرحهاي پايان­يافتة دبيرخانه است، آمده است: http://www.maslehat.ir/contentstopless.aspx?p=e113adfd-942f-4d08-b0a7-114dcd75ba0a )

17.همکاري در کارگروههاي تخصصي طرح بازنگري سرفصل­ها و منابع دروس رشته­هاي علوم انساني دانشگاهها، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 25/3/1390

18.تدوين برنامه برای "فقدان مبانی و رويکردهای دينی در علوم به ويژه علوم انسانی" و "فقدان الگوی تمدن اسلامی به عنوان چشم­انداز حرکت نظام"، (مديريت کارگروه)، کارگروه علوم انسانی اسلامی و نگاه تمدنی دومين برنامة پنج سالة دفتر تبليغات اسلامی، دفتر برنامه­ريزی و توسعة فنآوری اطلاعات دفتر تبليغات اسلامی، مرداد تا دی 1391


ز. ارائه مقاله و سخنرانيهاي علمي در همايشها ( مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات و یا چکیده مقالات همايشها در بخش مربوطه هم معرفي شده است ):

1.تبليغ از ديدگاه امام خميني، هشتمين کنفرانس انديشة اسلامي، تهران: سازمان تبليغات اسلامي،بهمن 1368ش.

2.ارتباطات؛ بخشي از تمدن اسلامي، نخستين کنفرانس بين‌المللي فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372ش.

3.نقش شيعيان در دانش پزشکي مسلمانان، همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشکي، تهران، 1379ش.

4.درآمدي بر شاخصهاي بومي توسعة فرهنگي تهران، همايش توسعه و ضدتوسعة تهران، تهران: دفتر مطالعات راهبردي شهرداري تهران، آذر 1380ش.

5.اسلام و مسيحيت؛ پيشينه و افق آينده، هم‌انديشي گفتگوي اسلام و مسيحيت لوتري، ادارة کل فرهنگي وزارت امور خارجه، تهران:20 فروردين، 1381ش.

6.بررسي تجربة‌ تحقق تمدن اسلامي: الگويي براي تعامل اصالت و عصرگرائي، پانزدهمين کنفرانس وحدت اسلامي با موضوع:‌ الاصاله و المعاصره، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، خرداد 1381ش.

7.ايرانشناسي و تعامل و تفاوت آن با شرق‌شناسي و اسلام‌شناسي؛ رويکردي تاريخي، نخستين همايش ملي ايران‌شناسي، تهران: بنياد ايران‌شناسي، 30 خرداد 1381ش.

8.روابط ميان‌فرهنگي مسلمانان در دهه‌هاي نخستين اسلامي، انجمن بين‌المللي تحقيقات در رسانه و ارتباطات IAMCR، بارسلون، 2002م. ، مرداد و تير ماه 1381ش.

9.ايدئولوژي و صلح؛ مفهوم و فرهنگ ديني صلح با تکيه بر مورد اسلام، همايش بين‌المللي خبرگزاريها؛ ائتلاف براي صلح، تهران: سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 23 مهر 1381ش.

10.شاخصهای بومی برای طراحی الگوی توسعه فرهنگی تهران، سلسله مباحث فرهنگی بنیاد حکمی و فلسفی دکتر فردید، خانة حکمت و فلسفه، چهارشنبه 16/11/1381.

11.رسانه‌هاي سنتي در چالش با جهاني شدن، همايش ارتباطات و جهاني شدن؛ پيامدهاي فرهنگي‌ ـ اجتماعي، بندر عباس: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان هرمزگان، 15 اسفند 1381ش.

12.دين و جهاني شدن؛ فرصتها و چالشها، شانزدهمين کنفرانس بين‌‌المللي وحدت اسلامي با موضوع جهاني شدن، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، ارديبهشت 1382ش.

13.بيداري اسلامي؛ از باورها تا نهادها، هفدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي با موضوع: بيداري اسلامي؛ چشم‌اندازهاي آينده و هدايت آن، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 18 / 2 / 1383ش.

14.تأملاتي پيرامون نظرية عدالت در جامعة موعود، ششمين همايش گفتمان مهدويت: عدالت و مهدويت، قم: مؤسسة فرهنگي انتظار نور وابسته به دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، 8 مهر 1383ش.

15.گذار از متن به واقعيت؛ درآمدي بر جايگاه قرآن در تبيين سيرة نبوي، همايش ملي قرآن و تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات، 16 مهر 1383ش.

16.تعامل اسلام و ايران؛ رويکردي تمدني، رياض: هفتة فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عربستان، 14 / 10 / 1383ش. برابر با 3 ژانوية 2005م.

17.بررسي سند چشم‌انداز بيست‌ سالة جمهوري اسلامي ايران، همايش ايران ما؛ بررسي چشم‌انداز بيست ساله، اصفهان: بسيج دانشجوئي دانشگاه اصفهان، 18 بهمن 1383ش.

18.مسجد: الگوي جامعة ديني، هويت بخش محله ( رويکردي تاريخي )، همايش توسعة محله‌اي، چشم‌انداز توسعة‌ پايدار شهر تهران، 17 / 12 /1383ش.

19.درآمدي بر سنخ‌شناسي مبناي عدالت در انديشة شهيد بهشتي، همايش شناخت انديشه‌هاي اجتماعي شهيد بهشتي، تهران، 14 / 2 /1384ش.

20.زمينه‌هاي عاشوراء، نگاهي آسيب‌شناختي و کاربردي، کنگرة حسين‌شناسي، زابل، دانشگاه زابل، 16 / 2 / 1384ش.

21.اخلاق و فناوري اطلاعات؛ رويکردي ديني، همايش فرهنگ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1 / 3/ 1384ش.

22.سند چشم‌انداز، اخلاق و فناوري اطلاعات، اولين همايش اخلاق و فناوري اطلاعات، مرکز تحقيقات مخابرات ايران، 3 مرداد 1384ش.

23.خطبة لمه؛ سند و جايگاه آن نزد شيعيان؛ گردهم‌آيي ميراث علمي و معنوي حضرت فاطمه زهرا عليها السلام. مشهد: 5 / 5/ 84.

24.چالشهاي آراستن بوستانها و فضاهاي تفريحي به فضائل اخلاقي، همايش غني‌سازي فضاي معنوي بوستان‌هاي تهران، 10 مهر 1384ش.

25.نمادگرائي، روشي ملهم از سيرة امام رضا عليه السلام براي بازسازي جادة ولايت، نخستين همايش علمي‌ ـ پژوهشي جادة ولايت، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان رضوي، مشهد مقدس، 20 / 9 / 1384.

26.چالشهاي فرهنگي اسلام و غرب و جايگاه ايران، همايش ارتباطات بين‌فرهنگي و سياست خارجي؛ رويکردي ايراني، مرکز مطالعات عالي بين‌المللي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، مرکز مطالعات فرهنگي ـ بين‌المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، چهارشنبه، 23 / 9 / 1384ش.

27.خشونت و استفاده از احساسات ديني در تاريخ، چهارمين گفتگوي ديني مرکز گفتگوي اديان و تمدنهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و دانشکدة گفتگوي اسلامي ـ مسيحي سلي اوک انگلستان، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات، 25 بهمن 1384ش.

28.درآمدي بر مبناي عدالت، رويکردي ديني، همايش اسلام و توسعة اقتصادي؛ ( مؤلفه‌ها و مباني )، انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادي، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام3 / 12 / 1384.

29.آزادي ديني در عهد‌نامه‌هاي عصر فتوحات، اجلاس بين‌المللي تعامل سازنده اديان الهي؛ چارچوبي براي نظم جهاني، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اصفهان، 27 اسفند 1384ش.

30.سند چشم‌انداز، گستره‌اي نوين براي پژوهشهاي علوم انساني، اولين همايش بررسي مشکلات علوم انساني، دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز، شيراز، 1 خرداد 1385ش.

31.زيارت امام رضا عليه السلام و تاريخ اجتماعي شيعه،‌ دومين همايش جادة ولايت،‌ 9/9/85،‌ سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، مشهد

32.تطبيق‌پذيري ميراث اخلاقي و دنياي مجازي؛ رويكردي مجازي، همايش منطقه‌اي اخلاق و فناوري اطلاعات، 22 و 23 آذر ماه 1385،‌ مركز تحقيقات وزارت فناوري اطلاعات.

33.سنت‌گرايي و استشراق؛ ادبار و اقبال مستشرقان به شيعه‌پژوهي، همايش تشيع و مستشرقان، انجمن تاريخ‌پژوهان، قم، 8 اسفند 1385.

34.قانونمندي تاريخ و تحليل تاريخي، بررسي موردي غزوة بدر در قرآن، همايش قرآن و تاريخ دانشگاه آزاد محلات، 3/3/86

آينده علم، مرجعيت علمي و رسالت دانشگاه امام صادق عليه السلام،

همايش دانشگاه امام صادق عليه السلام و مرجعيت علمي، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 24/3/86

آموزه‌هاي اجتماعي در زيارت‌نامه‌هاي امام رضا عليه السلام، سومين همايش جادة ولايت، مشهد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 29/8/86

  • Roots of Dialogue and Conflict in Religious Texts; the Case Study of Quran, Conferece On Religion And Xenophobia: Islamic And Christian Perspectives, 17 Nov. – 19 Nov 2008, University of Cape Town, The Committee For Theological dialogue

گونه هائي از تشکل سياسي در عهد نبوي؛ درآمدي بر ريشه هاي ديني تحزب از ديدگاه شهيد بهشتي، همايش شهيد آيت الله دکتر بهشتي " تشکل و تحزب "، مؤسسة دين و اقتصاد, بنياد نشر آثار وانديشه هاي شهيد آيت الله دکتر بهشتي، 28/11/87

فلسفة علوم رياضي در تمدن اسلامي و جايگاه خواجه نصير الدين طوسي، نخستين همايش خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 3/12/87

همگرائي ديني در دولت مدني عصر نبوي، همايش همزيستي مسالمت آميز در اديان، زاگرب، 12/3/89

خواجه نصيرالدين طوسي و اوصاف الاشراف، دومين همايش بين­المللی بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی و روز مهندسی، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 5/12/88

امام خميني و همگرائي مذهبي، همايش انديشه­های امام خمينی، جاکارتا، دانشگاه شريف هدايت الله، 13/3/89 / 3 جولای 2010م.

نيازهاي انسان و تأثير آموزه­هاي رضوي بر آداب و رسوم ايرانيان؛ رويکردي نظري، پنجمين همايش علمي ـ پژوهشي جادة ولايت، به کوشش: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، 25 مهر 1389

تأملاتي پيراموني اطلس شيعه در نگاهي کلي، کارگاه آموزشي نقد و بررسي "اطلس شيعه"، دانشگاه اصفهان، 6 تير 1390.

چيستي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و نقش حوزه­هاي علميه در تدوين آن، نخستين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 10/3/91

تاريخ به روايتي ديگر؛ بررسي مقدماتي تاريخ در سپهر قرآن، همايش قرآن و علوم انساني بسيج اساتيد، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 9/6/91

بررسی و نقد اطلس تاريخ اسلام، انجمن تاريخ­پژوهان با همکاری گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسة اطلس شيعه، قم: انجمن تاريخ­پژوهان، 28/10/91

http://www.sokhanetarikh.com

48.اعتدال­گرایی در گسترة تاریخ تمدن اسلامی؛ یک بررسی مقدماتی، همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال، برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات استراتژیک و انجمن علوم سیاسی ایران، 5 و 6 شهریور 1392ش، 5 شهریور 1392، نشست نخست.

چیستی آینده­پژوهی اسلامی؛ یک بررسی مقدماتی،

یکمین سمینار آينده­پژوهی اسلامی، مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آينده­پژوهی علوم و فناوری­های دفاعی، 8 آبان 1392.

امام کاظم علیه السلام و مدیریت تعارض، قم، همایش سیره و زمانة حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، 21/11/92، گزارش ارائه مقاله در

http://abna.ir/data.asp?lang=1&id=504789

دعوت جهانی اسلام در سیرة نبوی،

همایش تخصصی دعوت جهانی اسلام، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 31/2/94؛

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940231001052

؛ و

http://www.mehrnews.com/news/2757856/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

و چند پایگاه اطلاع­رسانی دیگر

52.نقش دين در جامعه با توجه به سیستمهای سیاسی و حقوقی؛ بررسی موردی پیمان مواخات در عصر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، ارائه شده در چهارمین دور گفتگوی دینی مرکز گفتگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات با کنفرانس اسقفان سوییس (کاتولیک)، 30 مهر 1394 / 22 اکتبر 2015م. http://www.mehrnews.com/news/2959646/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%B3

53.ظرفیتهای تمدنی اربعین، گروه مطالعات قرآن، حدیث، ادیان و مهدویت مرکز پژوهشهای مسجد مقدس جمکران، هم­اندیشی بررسی نظام اربعین در حرکت به سوی جامعه آرمانی،13 آبان 1394ش. http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=300166و سایتهای دیگر

الگوی خانواده دینی، یک بررسی قرآنی،

ارائه شده در دومین دور گفتگوی دینی مرکز گفتگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات با هیأتی از دانشکده الهیات و فلسفه لوبلیانا از کشور اسلوونی، 23 آذر 1394 / 14 دسامبر 2015م.

http://www.mehrnews.com/news/3000332/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

و سایتهای دیگر

55.بیم سنان سربدران؛ تأملی بر جایگاه تاریخی سربداران و نکوداشت آنها، کنگره بین­المللی سربداران، سبزوار، 26 آذر 1394

56.چیستی بینش تمدنی و بایستگیهای آن، مراسم افتتاحیه هفته علمی تمدن نوین اسلامی، مسجد مقدس جمکران، 30 آذر 1394

http://www.talie.ir/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86/

و سایتهای دیگر

57.هندسه پزشکی در روایات امام رضا علیه السلام، مشهد، همایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضوی، 3 دی 1394

58.علم تاریخ، علم تمدن؛ تفاوتها و چالشها، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره همکاریهای علمی و گروه مطالعات تمدنی، 12 دی 1394

59.اقدامات امام رضا علیه السلام برای هویت­بخشی به شیعیان بر اساس آموزه­های قرآنی، نشست علمی تخصصی فرهنگ قرآنی دعوت در سیرة رضوی، بنیاد بین­المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، گروه معارف اسلام پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام، 18 بهمن 1394

60.گونه­شناسی جریانهای فکری ایران و عرب؛ گام نخست برای گفتگو (تصنیف التیارات الفکریه الایرانیه و العربیه؛ الخطوه الاولی للحوار)، پیش­نشست منطقه­ای گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، بیروت، دانشگاه بیروت، 11 اسفند 1394ش.، 21 ج 1 1437ق.، 1 مارس 2016م.، http://www3.irna.ir/fa/News/81987147/و دیگر پایگاههای اطلاع­رسانی.

61.جایگاه پرفراز و بی­نشیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد اروپاییان و ظرفیت تمدنی آن، همایش بین­المللی تبیین فراز و فرود جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از منظر اسلام­شناسان اروپایی، قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه، قطب علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، 15 شهریور 1395

62.رویکردی انتقادی به "رویکرد انتقادی به مطالعات اسلامی در غرب"، دومین همایش بین­المللی مطالعات اسلامی در غرب؛ با رویکرد انتقادی، با نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، 30 آذر 1395. گزارش ایکنا: بت ساختن از مطالعات اسلامی غرب اشتباه است/ دیدگاه رومانتیک‌ها نسبت به اسلام

http://www.iqna.ir/fa/news/3555584/%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

63.نگاهی دین­محور به نقش معنویت در زندگی بشر؛ رابطة ایمان و حیات طیبه در نگاه قرآن، ششمین دور گفتگوهای دینی ایران و کره جنوبی در سئول، 16 دی 1395، 6 ژانویه 2017، http://www.irna.ir/fa/News/82378178/

64.گونه­شناسی جریانهای فکری ایران و عرب؛ گام نخست برای گفتگو (التيارات الفکريه الإيرانيه و العربيه المتعدّده؛ خطوة أولى نحو الحوار)، همایش بین­المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، قم، 3 بهمن 1395

65.بررسی انتقادی دیدگاه علامه طباطبایی در بارة زن در گذر تاریخ، همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، مرکز تحقیقات زن و خانواده، 5 اسفند 1395


ح. سخنرانيها ( گزارش کامل چاپ شده سخنرانی­ها در بخش مقالات هم معرفي شده است ):

1.تحليل محتواي خطبة غدير، تهران: مجمع احياي فضيلت، 30 بهمن 1381ش.

2.اصول تبليغ؛ نگاهي کاربردي، دورة چهاردهم آموزش مديران فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تهران: مرکز آموزش عالي تبليغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1 / 2 / 1382ش.

3.دينداري و جهاني شدن، حوزة علمية‌ خواهران حضرت زينب سلام الله عليها، 18 / 2 / 1382ش.

4.افکار عمومي؛ مفاهيم و کاربردها در جامعة ديني؛ گردهمايي مسؤولان فرهنگي بسيج، مشهد، 5 / 3 / 1382ش.

5.تأملاتي پيرامون تدوين رسالت دانشگاهها، مورد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 7 / 3 / 1382ش.

6.بازخواني سيره؛ يک ضرورت و چند تأمل، تهران: کانون فرهنگی مسجد المهدي، 21 / 4 / 1382ش.

7.مکانت تاريخي حضرت زهراء سلام الله عليها ( 3 جلسه )، مسجد موسي بن جعفر عليهم السلام، مرداد 1382ش.

8.روش تبليغ، گردهمائي روحانيان کاروان حج اهل سنت، دانشگاه مذاهب اسلامي، 4 و 6 / 6 / 1382ش.

9.تأثير شرق‌شناسي بر تاريخ‌نگاران مسلمان، پژوهشکدة سيره و تاريخ‌پژوهان، قم: گروه سيرة پژوهشکدة دفتر تبليغات اسلامي، زمستان 1382ش.

10.تبار شناسي چهره‌هاي حق و باطل در کربلاء، تهران: مجمع احياء فضيلت، 11 / 12 / 1382ش.

11.تأملات نظري پيرامون تاريخ مضاف، قم: انجمن تاريخ‌پژوهان، 20 / 2 / 1383ش.

12.رويکردهاي نو در شرق‌شناسي، قم: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمية خارج از کشور، 21 / 3 / 1383ش.

13.درآمدي بر مفهوم‌شناسي فرهنگ توده‌اي، مديران فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تهران: معاونت فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 3 تير 1383ش.

14.بررسي سند خطبة فدکيه و جايگاه آن در تاريخ تشيع، همايش بر کرانة کوثر، تهران: مرکز فرهنگي مسجد بلال و مرکز امور زنان سازمان صدا و سيما، 8 تير 1383ش.

15.تعامل مسلمانان با تمدنهاي بشري در سده‌هاي نخستين اسلامي، مشهد: کانون فرهنگ و انديشة اسلامي ( کفا )، 28 و 29 مرداد 1383ش.

16.ظرفيتها و محدوديتهاي بهره­گيری از ابزارهاي نوين تبليغ در پيام رسانی ديني، قم: معاونت تبليغ و اعزام مبلغ دفتر تبليغات اسلامي، 14 مهر 1383ش.

17.واقعيت و تاريخ، مرکز مديريت حوزة علمية قم، سلسله نشستهاي تخصصي نهضت آزادانديشي و توليد علم، 2 / 10 / 1383ش.

18.جايگاه مطالعات تاريخي، انگيزه‌ها، کاستي‌ها و بايسته‌ها (ميزگرد)، قم: انجمن تاريخ‌پژوهان و دبيرخانة نهضت آزاد انديشي و توليد علم، 2 / 10 / 1383ش.

19.نگاهي به سند چشم‌انداز؛ افق مطلوب جمهوري اسلامي ايران در 1404ش.، شهر ري، مدرسة باقر العلوم عليه السلام، 4 / 12 / 1383ش.

20.تشيع و تمدن اسلامي، (سخنراني و شرکت در ميزگرد)، مرکز جهاني علوم اسلامي، قم، 13 / 12 / 1383ش.: http://www.qomicis.com/farsi/neshast_elmi/tashyo.aspx

21.تحليل آسيب‌شناختي زمينه‌هاي عاشوراء، واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام، 24 /12 /1383.

22.دستاوردها و آفات جامعة اسلامي در آستانة رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، مشهد، انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشکي، 19 / 1 / 1384ش.

23.نقش ائمة ابناء الرضاء عليهم السلام در نيمة اول قرن سوم هجري، مشهد، انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشکي، 20 / 1 / 1384ش.

24.شهيد مطهري؛ محصول ساختار حوزه. دانشگاه آزاد محلات، 13 / 2 / 1384.

25.تأملاتي پيرامون خرافه‌گرائي نوين، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق عليه السلام، 13 / 2 / 1384ش.

26.تأملاتي ديني پيرامون آينده‌نگري، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري دفاعي، 27 / 2 /1384ش.

27.اخباري‌گري نوين؛ توهم يا واقعيت، واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه‌ السلام،2 / 3/ 1384ش.

28.ادب ديني و نشاط سياسي، واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام، 16/ 3 / 1384ش.

29.افت و خيزهاي تاريخي تشيع، نشست آموزشي ـ تخصصي مديران سازمان فرهنگ و ارتباطات ( تشيع؛ بازخواني نامکرر )، مرکز آموزش و توسعه همکاريهاي علمي دانشگاهي سازمان فرهنگ و ارتباطات، 26 / 5 / 84.

30.وحدت اسلامي از ديدگاه امام خميني ره ( به زبان عربي )، سازمان فرهنگ و ارتباطات در ديدار با دانشجويان برگزيدة کويتي عضو مرکز الرواد لتدريب الشباب ( الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه )، 20 / 6 84.

31.بايسته‌هاي رويکرد به مهدويت و آسيب‌شناسي آن، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 28 / 6 / 84.

32.کارگاه جايگاه مباني کلامي در تبيين تاريخ تشيع، دانشگاه الزهراء، ويژة دانشجويان مقطع دکتري تاريخ اسلام، 17 آبان 1384.

33.مباحث فرهنگي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران، سلسله نشستهاي آشنائي با سند چشم‌انداز بيست ساله، بسيج دانشگاه امام صادق عليه السلام، چهارشنبه 2 آذر 1384ش.

34.امام صادق عليه السلام و پديدة غاليان، بسيج دانشجوئي دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 6 / 9 / 1384ش.

35.کارگاه چيستي تشيع و جايگاه آن در بازفهمي حوادث سده‌هاي نخستين اسلامي، دانشگاه الزهراء، ويژة دانشجويان مقطع دکتري تاريخ اسلام، 8 آذر 1384ش.

36.آرمان‌گرائي و واقع‌گرائي در انديشه و رفتار امام خميني ره، بسيج دانشجوئي دانشگاه امام صادق عليه السلام، ( طرح بصيرت ) 29 آْذر 1384.

37.عوامل مؤثر در منزلت روحانيت؛ رويکردي تاريخي، مؤسسة دين‌پژوهي بشري، قم: 8 دي 1384.

38.ريشه‌هاي تاريخي وقوع عاشوراء، اصفهان، هيأت مرکز فرهنگي شهيد مدرس، 21 و 20 / 11 / 1384ش.

39.حقوق بشر از ديدگاه رسول اعظم در منابع شيعي، تهران: مرکز تربيت معلم شهيد رجائي، 26 فروردين 1385ش.

40.تأملات روش‌شناختي تاريخ مضاف، شيراز، دانشگاه شيراز، گروه تاريخ، دوشنبه 1 خرداد 1385.

41.پيامبر از ديدگاه مستشرقان ( سير تحول شبهات نسبت به پيامبر ( ص )؛ وحي و نبوت و بررسي مصادر آموزه‌هاي نبوي از نگاه مستشرقان )، سمينار خاك بر آفتاب‌پاشي‌ها ( سمينار نخست از سلسله سمينارهاي بررسي و تحليل سيرة نبوي صلي الله عليه و آله و سلم، ويژة مديران و كارشناسان رستة آموزشي ـ فرهنگي )، مركز آموزش و توسعه همكاري‌هاي علمي ـ دانشگاهي سازمان فرهنگ و ارتباطات، تهران، 29 مرداد 85..

42.چيستي تمدن اسلامي و افق آيندة‌ آن، فراتر از امروز: سلسله نشستهاي هفتگي پاتوق شيشه‌اي با موضوع تمدن اسلامي، اصفهان، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، 5 / 6 / 85.

43.تحليل وضعيت رشتة تاريخ و تمدن اسلامي در كشور، هم‌انديشي استادان تاريخ، تاريخ و تمدن اسلامي و باستان‌شناسي و هنر، ( نشست مقدماتي كنگرة ملي علوم انساني )‌، 19/11/85.

44.تحول در عزاداري امام حسين عليه السلام؛‌ رويكردي تاريخي، نمايشگاه بزرگ فرهنگ عاشوراء ( 4 تا 11 اسفند 1385)، تهران: محل دائمي نمايشگاهها، 10/12/85.

45.تحولات آينده و افق‌هاي نوين پژوهش ديني،‌ ميزگرد با حضور آقاي مبلغي و دكتر فتحعلي‌خاني، معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، به مناسبت هفتة پژوهش، محل دائمي نمايشگاههاي بين‌المللي، پنج‌شنبه، 28/10/85. ساعت 14 تا 17.

46.بررسي شيوه‌ها و محورهاي مطالعاتي خاورشناسان در زمينة تشيع، ميزگرد در همايش تشيع و مستشرقان، انجمن تاريخ‌پژوهان، قم، 8 اسفند 1385.

47.نشست معرفي و نقد نرم­افزار نور السيرة2 مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي، نمايشگاه بين المللي کتاب تهران، 14/2/86.

48.سنت‌گرايي و استشراق؛ ادبار و اقبال مستشرقان به شيعه‌پژوهي، همايش تشيع و مستشرقان، انجمن تاريخ‌پژوهان، قم،8 اسفند 1385.

49.نظرية ارتباطات اسلامي، رويکردي تاريخي،دانشکدة معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه السلام، همايش علمي ارتباطات اسلامي ـ ايراني، نظريه‌هاي ارتباطات، 25/2/86

50.بقاع متبرکه ايران و جهان‌گردي فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مشهد، 11/4/86

51.زمينه‌ها و عوامل تحريف‌پذيري عاشوراء، مرکز مطالعات راهبرديخيمه، دبيرخانه سلسله نشستهاي چهل منزل تا اربعين، 15/6/86

52.نقش نهضت نرم‌افزاري در تمدن‌سازي، دفتر جنبش نرم‌افزاري دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 22/9/86

53.انسجام اسلامي و سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران، دفتر جنبش نرم‌افزاري پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات اسلامي، 13/10/86.

54.به سوي تدوين نظريه‌اي براي تمدن اسلامي، كارگاه اساتيد معارف سراسر كشور ( كارگاه تاريخ تمدن اسلام و ايران )، دانشگاه معارف اسلامي قم، 7/11/86

55.نهاد آموزش در اسلام، كارگاه اساتيد معارف سراسر كشور، ( كارگاه تاريخ تمدن اسلام و ايران )، دانشگاه معارف اسلامي قم، 7/11/86

56.تشيع و تمدن اسلامي، كارگاه اساتيد معارف سراسر كشور، ( كارگاه تاريخ تمدن اسلام و ايران )، دانشگاه معارف اسلامي قم، 7/11/86

57.تاريخ، هويت ملي و چالشهاي نو، ارائه بخشي از يافته هاي سفر به امريکا همراه با نمايش عکسهاي منتخب، انجمن تاريخ پژوهان، 10/4/87

58.جمع بندي همايش تشيع و مستشرقان، 2/8/87

59.نقش علم تاريخ در شکوفائي علوم حوزوي، مدرسة عالي فقه و معارف اسلامي (مدرسه حجتيه) ، معاونت پژوهش، ادارة ساماندهي مطالعات و تحقيقات، 21/9/1387

60.فوائد دارين و رونق مورخان، انجمن علمي تاريخ، 5/10/87

61.مباني انسانشناختي پايداري توسعه در انديشة اسلامي، 1/11/87

62.عاشوراء و فرهنگ شيعي، دفتر تبليغات اسلامي مشهد، 3/11/87

63.انقلاب اسلامي و هويت شيعي در عصر حاضر، دانشگاه باقر العلوم عليه السلام ( مدرسة علمية معصومية خواهران )، 21/11/87

64.چرائي پرداختن به تمدن اسلامي، جامعه المصطفي، مدرسة بنت الهدي، 22/12/87

65.مسجد الگوي جامعة اسلامي، مرکز تخصصي مسجد، 9/2/88

66.ساختار گزارشهاي تاريخي قرآن، دانشجويان دانشکده علوم اقتصادي وزارت اقتصاد، جمعه 1/3/88

67.تأملات روش­شناختي بررسي زندگي ائمه عليهم السلام، دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه السلام، 21 تا 24/5/88

68.امام صادق عليه السلام و مسأله همگرائي ديني، مؤسسة شيعه شناسي، 22/7/88

69.شيفتگي و آشفتگي در فلسفة تاريخ، گروه فلسفة مضاف انجمن عالي حکمت، 27 مهر 88 و 11 آبان 88

70.پيشينة تشيع در تبريز پيش از عصر صفويه، تبريز: همايش تبريز، نخستين پايتخت شيعي ايران، 28/8/88

71.اسلام­هراسي در غرب، مرکز آموزشهاي تخصصي معاونت آموزش دفتر تبليغات، خواهران، 2/9/88

72.پيام­رساني عاشوراء؛ از خرافه­گرائي تا خرافه زدائي، سلسله نشستهای گفتمان عقايد و انديشه­ها (نشست بيستم)، معاونت فرهنگی و تبليغی دفتر تبليغات اسلامی قم، فيضيه، 24/9/88

73.الگوي اسلامي ـ ايراني عدالت و پيشرفت، دفتر نهضت آزادانديشي و توليد علم، 24/10/88

74.چارجوب نظري در تاريخ، مدرسه عالي فقه جامعه المصطفي العالميه، 26/10/88

75.انقلاب اسلامي و مداراي دين­مدار، اردوي دانشجويان دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، رواق دار الهدايه حرم امام رضا عليه السلام، 13/11/88

76.زيارت اربعين و پويايي و پايايي فرهنگ عاشوراء، اردوي دانشجويان دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، رواق دار الهدايه حرم امام رضا عليه السلام، 13/11/88

77.بررسي ارتباط آينده­پژوهي و مهدويت، پژوهشکدة انتظار نور، 19/11/88

78.باور و عينيت در تاريخ، نشست آزادانديشي در تاريخ، دوشنبه 6 و 20/2/89

79.نگاهي به وجه اجتماعي زندگي فاطمه سلام الله عليها، مؤسسة شيعه­شناسي، 27/2/89

80.امام خميني و مسألة فلسطين، دانشگاه شهر سمارانگ، 14/3/89

81.امام خميني و صلح خاورميانه، دانشگاه حسن الدين شهر ماکاسار، 15/3/89

82.کليات تاريخ تمدن اسلامي، دانشگاه شريف هدايت الله جاکارتا، دوشنبه 17 /3/89

83.تمدن اسلامي و ظرفيتهاي موجود در اندونزي، مؤسسة آموزش عالي بنت الهدي،24/3/89

84.آينده­پژوهي در گسترة تمدن اسلامي، دفتر نهضت نرم­افزاري، ( به همراه دکتر بهروزلک )، 3/4/89

85.امام خميني، شهيد بهشتي و تحجرستيزي، حزب تمدن اسلامي، 9/4/89

86.سلسله سخنراني راهي به سوي خورشيد؛ بازخواني يک روز خدا، مدرسة معصومية خواهران، محرم 1432، 16 آذر 1389تا 23 آذر 1389

87.مطالعات اسلامي و آينده­پژوهي، 1389

88.مباني ديني آينده­نگري، جامعه المصطفي العالميه، مرکز پژوهشهاي اسلامي؟، 9/8/89

89.اندونزي در گسترة تمدن اسلامي، انجمن تاريخ­پژوهان، 24/8/1389

90.امام خميني، انقلاب اسلامي و غرب، در جمع طلاب امريکايي و اروپائي، 11 بهمن 1389

91.گسترة پژوهش در ارتباطات؛ عصر امام صادق عليه السلام، دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشکدة فرهنگ و ارتباطات، 10/12/89

92.تاريخ و علوم اجتماعي؛ امکان­سنجي نظريه­پردازي، ؟، 1390

93.جايگاه تاريخي حضرت زهراء سلام الله عليها، مجتمع آموزشي هدايتي، 17/2/90

94.تاريخ و علوم اجتماعي؛ نظريه در تاريخ، مؤسسة امام خميني، گروه تاريخ معاصر، 31/2/90

95.سيره­پژوهي در آثار مستشرقان، پژوهشکده تاريخ اسلام، 27/4/1390

96.شعر غدير و گسترش تشيع پس از سقوط عباسيان، مرکز قرآن و عترت کريمة اهل بيت، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله عليها، 23/8/90

97.مباني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، دفتر جنبش نرم­افزاري دفتر تبليغات اسلامي، فيضيه، 26/8/90

98.زمينه­ها و بايستگي­هاي شيعه­پژوهي، مرکز آموزش تخصصي شيعه­شناسي، 1/9/90

99.بايسته­هاي پژوهش در آسياي ميانه با تأکيد بر تاجيکستان، دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 6/10/90.

100.حوزه­هاي علميه و الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، فيضيه، دفتر جنبش نرم­افزاري دفتر تبليغات اسلامي، 20/10/90

101.آينده­پژوهي و دين، مرکز همکاريهاي علمي و پژوهشي، مديريت جنبش نرم­افزاري دفتر تبليغات اسلامي قم، 20/2/91

102.چالشهاي هويتي در صورت­بندي تمدني اسلامي آينده، گروه مطالعات اسلام و غرب، پژوهشکده دفتر تبليغات اسلامي، 21/2/91

103.تاريخ تشيع در يک نگاه، براي دانشجويان بسيجي دانشگاه اصفهان، در مسجد اهل بيت عليهم السلام قم، 22/2/91

104.از استشراق­پذيري تا استشراق­پژوهي، پيش همايش قرآن و مستشرقان، 30/2/91

105.مراسم رونمايي از مجموعه پنج جلدي روايت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون، نشر معارف، تهران، پاتوق کتاب، 6 تير 1391

106.بايستگي­هاي پژوهشهاي اسلامي از ديدگاه شهيد بهشتي؛ بررسي موردي: معطوف به نياز بودن، مؤسسة مطالعات دين و اقتصاد، 8 / 4/91 (انتشار گزارش:

http://www.ires.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3A1391-04-13-11-22-45&catid=42&Itemid=817&limitstart=3

و نیز: "گوش دادن تمرین می­خواهد"، مجلة چهل و دو، شمارة سوم، تیرماه 1393، صص 58 ـ 59، http://www.42online.ir/9304/home.html

107.مکتب ايراني و مکتب اسلامي، دانشگاه صنعتي شاهرود، در جمع دانشجويان شرکت کننده در طرح ضيافت انديشه، 8 / 5/91

108.جايگاه تمدن­پژوهي در تحول علوم انساني، نمايشگاه قرآن، به دعوت مجمع عالي حکمت اسلامي، 16/5/91

109.ظرفيت­شناسی تاريخ و تمدن اسلامی برای علوم انسانی، گروه علمی فلسفة علوم انسانی، مجمع عالی حکمت اسلامی،28/6/91 و 10/7/91، منتشر شده در : ظرفیت­شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی، تهیه و تنظیم مجمع عالی حکمت اسلامی، قم: انتشارات حکمت اسلامی، 1394، صص 449 ـ 510.

110.شعر غدير در قرن اول هجری، مرکز قرآن و عترت کريمة اهل بيت، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله عليها، 19/8/91

111.واکاوی نقش رسانه ملی در مواجهه با شبهات دينی، مرکز تحقيقات صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، 8/11/91

http://www.rcirib.ir/viewnews.asp?id=3576

112.ميراث ادبی نبوی و همگرایی مذهبی، مجمع جهانی اهل بيت عليهم السلام، معاونت فرهنگی، قم، 11/11/91. "نشست علمی میراث ادبی پیامبر(ص) و همگرایی مذهبی"http://www.abna.ir/data.asp?lang=1&Id=386539 و گزارش همین سخنرانی با عنوان" بزرگترین شاهد همگرایی مذهبی در کانون اصلی تربیت عالمان دینی " در: http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=154867

113.فلسفة علم تاریخ: مسائل، چالشهای موجود و ظرفیتهای ما؛ گروه علمی فلسفة علوم انسانی، مجمع عالی حکمت اسلامی، دوشنبه، 29 مهر 1392 و دوشنبه 27 آبان 1392، گزارش سخنرانی در: حکمتاسلامی (خبرنامه مجمع عالی حکمت اسلامی، سال ششم، شمارة 27، مهر و آبان 1392، صص 57 ـ 60.

114.پیامدهای درون­مذهبی غدیر، دورة کوتاه­مدت غدیرشناسی مرکز قرآن و عترت کریمه اهل بیت آستانة حضرت معصومه، 30 مهر 1392.

115.غدیر بر بال شعر؛ درآمدی بر یکی از ابزارهای گسترش تاریخی غدیر، گردهمایی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی ولی­فقیه در دانشگاهها، قم، شنبه 4 آبان 92.

116.کارکرد تاریخی زیارت­نامه­ها با تأکید بر زیارت­نامة اربعین، دبیرخانة شورای دین­پژوهان مؤسسة دین­پژوهان کشور، قم؛ 1/10/92؛ http://www.dinpajoohan.com/article12005.htmlو انعکاس در سایتهای مختلف. متن کامل و ویرایش شده سخنرانی در جستارهای عاشورایی: سلسله مباحث علمی دین­پژوهان کشور، قم، دار التهذیب، 1393 ش.، صص 31 ـ 50.

117.گفتمان­های صلح، جهاد و جنگ: بازخوانی صلح امام حسن علیه السلام، پژوهشکدة تاریخ اسلام، 7/10/92؛ http://www.ibna.ir/vdcf01dyxw6dcca.igiw.html (با عنوان: جهاد، گفتمان غایب در باره صلح امام حسن (ع) است.) و به نقل از آن در سایتهای مختلف

118.جایگاه گزاره­های انشائی احادیث در تدوین سبک زندگی معصومان علیهم السلام، معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، 18/10/92، http://www.abna.ir/data.asp?lang=1&id=494180. گزارش سخنرانی در: ویژه­نامة اولین همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، شمارة دوم، فروردین 1393، جمادی الثانی 1435، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، معاونت فرهنگی، صص 40 ـ 48. چاپ در خبرگزاری ابنا با عنوان: راه های به دست آوردن سبک زندگی اهل بیت(ع) چیست؟ 28/4/95 :

http://fa.abna24.com/cultural/archive/2016/07/18/706209/story.html

119.چالشهای سیاست­گذاری در ایران؛ بررسی موردی سیاست افزایش جمعیت، به همراه پرسش و پاسخ، انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه، 27/10/92،

http://iranlilar.ir/1784/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7/

120.چند تأمل در بارة دیندارانه زیستن از زبان پیامبراعظم صلی الله علیه و آله و سلم، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، جشن هفدهم ربیع، 28/10/92،

http://www.irna.ir/fa/News/81001277/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%28%D8%B9%29_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%AF

121.دو تأمل در بارة افتتاح انجمن فرهنگی آموزشی تجاری ایران و ترکیه، مراسم افتتاحیه انجمن فرهنگی آموزشی تجاری ایران و ترکیه، آنکارا، 29/10/1392،

http://www.irna.ir/fa/News/81001900/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87__%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

122.آل­بويه؛ یک بررسی تمدنی، همایش تدوین نقشة معماری تمدن نوین اسلامی، چهارشنبه، سازمان بسیج اساتید، 9/11/92.

123.فقه و اصول؛ چالشها و ظرفیتها، مدرسة شهید حقانی، 19/11/92

124.رویکرد تاریخی و تمدنی در مهدویت، پژوهشکدة مهدویت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی، 5/12/92.

125.سخنرانی، پاسخ به سؤالات و گفتگو با دانش­آموزان مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام، اعضای انجمن اسلامی دانشجویان، جلسة کارشناسان سفارت جمهوری اسلامی، جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها از 13/12/92 تا 18/12/92 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان

126.زمینه­هایی برای فعالیت برون­مرزی انجمن تاریخ­پژوهان؛ بررسی موردی تاجیکستان، مجمع عمومی انجمن تاریخ­پژوهان، 22/12/92

http://www.sokhanetarikh.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86/2298-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

127.نقش تاريخ و مورخان در شكل‌گيري و تداوم تمدن اسلامي، مؤسسة فتوح اندیشه، 23/1/93

128.اعتدال و آزاداندیشی در تفکر شهید مرتضی مطهری، جهاد دانشگاهی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 8/2/93، در پایگاههای مختلف از جمله:

http://www.mehrnews.com/mobile/detail/2280324

;

http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81141719

;

http://www.hamshahrionline.ir/%28S%28bhyusyrjhu0kae553r4wmi45%29%29/details/257837

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930208000824

http://www.tebyan.net/weblog/politics/post/8

و نیز "تعبیر امت وسط دربردارنده اعتدال و آزاداندیشی است"، روزنامة اعتماد، شمارة 2950، 11/2/93، صفحة 7:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2942142

129.بازخوانی و نقد و بررسی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران؛ اسلام و ایران: تعامل یا تقابل؟، خانة اندیشمندان علوم انسانی، 15 اردی­بهشت 1393، (همراه با آقایان دکتر عماد افروغ و طیب صحرایی)

130."عماد افروغ از مفهوم واقعی «صلح» رونمایی کرده است"، مراسم رونمایی از دو کتاب جدید آقای دکتر عماد افروغ، فرهنگسرای شفق، (همراه با آقایان پارسانیا، خان­محمدی، سیدهادی حسینی، روبرت بیگلریان، عادل فردوسی­پور)، 5 خرداد 1393:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930306000065

131.همگرایی مذهبی در سنت و سیرة معصومان علیهم السلام، پنجمین دورة آموزشی اتحادیه بین­المللی امت واحده، مشهد، 20/6/93 (دو سخنرانی)

132.مراسم افتتاحیه هفتمین دورة مرکز تخصصی شیعه­شناسی زیر نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، قم، مدرسة امیرالمؤمنین علیه السلام، (20/7/93)، پیروی از منش اهل بیت (ع) تنها راه دفاع از تشیع است، http://www.tasnimnews.com/Home/Single/526713?ref=khabarfarsi، سب و لعن راه دفاع از مکتب اهل ‌بیت نیست، http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=225360 ، در دفاع از اهل بیت(ع) به روش علی(ع) عمل کنیم، http://www.hawzahnews.com/news/1973/352170/%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%87%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%B9+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B9++%D8%B9%D9%85%D9%84+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

133.نخستین درسی که از آیت­الله مهدوی کنی آموختم، مراسم سوگواره­ای در فراق استاد اخلاق، مراسم بزرگداشت آیت الله مهدوی از سوی دانش­آموختگان، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 22 آبان 1393.

134.ساختار روایت و جایگاه آن در تدوین سبک زندگی اسلامی، مؤسسة فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین، 27 آبان 1393، http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=231572 و سایتهای مختلف. و گزارش تفصیلی نشست: نگاه نو، گزارش سلسله نشستهای علمی سبک زندگی اسلامی، ادارة روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین، بهمن 1393، صص 7 ـ 26.

135.سه تأمل در بارة تقریب، مراسم شانزدهم آذر روز دانشجو، دانشگاه مذاهب اسلامی، 16 آذر 1393، http://mazaheb.ac.ir/?part=news&inc=news&id=399 و http://www.iqna.ir/fa/News/2616229 .

136.اخباری­گری؛ مؤلفه­ها و جلوه­ها، مدرسه امام جامعه المصطفی العالمیه، ( به همراه آقای مهدی مهریزی)، 27 آذر 1393، http://imam.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=17&pageid=4630&newsview=57250

137.چگونگی تحقق آینده­پژوهی اسلامی، مرکز آینده­پژوهی علوم و فنآوریهای دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 9 دی 1393.

138.تاریخ­نگاری اسلامی در نگاه مستشرقان؛ از روزنتال تا رابینسون، انجمن تاریخ­پژوهان حوزة علمیة قم، 11 دی 1393، http://hawzahnews.com/detail/News/341982

139.پیام کاروان سرزمین برادری، سخنرانی پیش از خطبه­های نماز جمعه اهل سنت زاهدان، اول اسفند 1393، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000457 و بسیاری پایگاههای اطلاع­رسانی دیگر

140.تمدن­اندیشی و بایستگی­های آن؛ نگاهی گذرا به برنامة در دست تدوین دفتر تبلیغات اسلامی، مجمع عالی حکمت، شعبة مشهد، 22/2/94

141.تجلیل مقام دکترآیینه­وند، مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر آیینه­وند از سوی گروهها و مؤسسات تاریخی قم، 28/2/94؛ http://hawzahnews.com/detail/News/350092وhttp://news.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=23&pageid=27636&newsview=62401

و بسیاری پایگاههای دیگر

142.کاربستهای آینده­پژوهی برای ترویج آموزة مهدویت، نشست علمی در پژوهشگاه شاخص­پژوه، اصفهان، 12 خرداد 1394

143.تمدن­اندیشی امام موسی صدر، بیست و دومین درس­گفتار از سلسله درس­گفتارهای اندیشه و عمل، مؤسسة تحقیقاتی فرهنگی امام موسی صدر، تهران، 5 مرداد 1394

http://www.imam-sadr.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/tabid/99/ArticleId/14528/%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C--%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx

و سایتهای مختلف

144.تأملاتی در باره تاریخ شفاهی حوزه­های علمیه، بخش اول، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، 4 آذر 1394

http://www.mehrnews.com/news/2984204/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85

و سایتهای دیگر

145.انگیزه های معنوی گردشگران مسلمان؛ مروری بر چند سفرنامهبرگزیده، دبیرخانه دین­پژوهان کشور، 1 بهمن 1394،

http://isna.ir/fa/news/94110100269/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

و نیزhttp://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=312066و سایتهای دیگر

146.انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، دانشگاه صنعتی شاهرود، 4 بهمن 1394، http://www.irna.ir/fa/News/81933390/

147.ما و تمدن نوین اسلامی، دانشگاه زنجان، 3 اسفند 1394، https://www.znu.ac.ir/pg/13319

148.مفهوم اسلامی شدن دانش تاریخ (کرسی نقد)، ناقد: آقای دکتر حسین سوزنچی، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 1 اردیبهشت 1395

149.نهاد علم و خانواده بزرگ تاریخ؛ درسی از یادگارهای مرحوم دکتر آیینه­وند، مراسم نخستین سالگرد ارتحال استاد فقید دکتر صادق آئینه وند، پژوهشگاه علوم انسانی، 12 اردیبهشت 1395

150.نقد دیدگاه دکتر همایون در باره تمدن اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سلسله نشستهای اندیشه­ورزی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارائه دهنده: دکتر محمدهادی همایون، دانشگاه امام صاق علیه السلام، 10 خرداد 1395

151.در باره استاد یوسفی غروی، مراسم بزرگداشت استاد یوسفی غروی در مجمع عمومی انجمن تاریخ پژوهان، 13 خرداد 95، "یوسفی غروی" با فروتنی پاسخگوی سؤالات پرسشگران است ، ابنا، 13 خرداد 95، http://fa.abna24.com/service/states/archive/2016/06/02/704174/story.html ،

نکوداشت علمای دین تعظیم شعائر و تکریم ارزش‌ها است، ایکنا، 13 خرداد95،

http://www.iqna.ir/fa/news/3503573/%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ؛

و سایتهای مختلف

152.ساحتا الحوزه العلمیه و دورهما البناء فی المقاومه، اللقاء الفکری الایرانی اللبنانی، پژوهشکده المصطفی، 11 شهریور 1395

153.طرح­واره­ای برای تاريخ­کاوی در سپهر قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی)، 7 مهر 1395،

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/NewsDetail.aspx?id=14217و سایتهای دیگر

154.«طرحواره مطالعات زنان در تاریخ اسلام»، نشست اول: "رهیافت‌های نظری از زنان تا مؤمنات"، دانشگاه ادیان و مذاهب، 12 آبان 1395، http://urd.ac.ir/fa/cont/6425

155.هندسة تمدن­اندیشی رهبر معظم انقلاب، بسیج اساتید دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 23 آبان 1395

156.«طرحواره مطالعات زنان در تاریخ اسلام»، نشست دوم: "زن­نگاشتهای تاریخی در دوره اسلامی از رنگ صورت تا بوی ریحان"، دانشگاه ادیان و مذاهب، 25 آذر 1395، http://urd.ac.ir/fa/cont/6533

157.سیر تکوین تمدن اسلامی، (ناقد مطالب ارائه شده از سوی آقایان: حبیب الله بابایی و عبدالمجید مبلغی)، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 23 دی 1395

158.ویژگیها و ملاحظات تفسیر تاریخی قرآن، مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)، 29 دی و 6 بهمن و 11 بهمن 1395

http://www.iqna.ir/fa/news/3568357/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

159.اهم العوامل الثقافیه للتحدیات فی مجال العلاقات الایرانیه و العربیه، جامعه المصطفی العالمیه، حوار مع المفکرین العرب، 2 بهمن 1395

160.ظرفیت شناسی تاریخ تمدن اسلامی برای علوم انسانی، دورة آموزشی ویژة گفتمان نخبگان علوم انسانی، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 6 بهمن 1395

http://www.talie.ir/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8/

161.انقلاب اسلامی و عرصه­های جدید شیعه­پژوهی، مجمع جهانی شیعه­شناسی، 14 بهمن 1395

162.گفتگو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 28 بهمن 1395، گزارش منتشر شده با عنوان: " دعوت امام موسی صدر به گفت‌وگو مانند دعوت نبوی است/ لازمه گفت‌وگو تن دادن به تکثر است"،

http://www.imam-sadr.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/tabid/99/ArticleId/18067/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx

و سایتهای دیگر از جمله شفقنا، ایکنا، مباحثات

163."طرح­واره­ای برای بررسی بازنمایی تمدن در قرآن"، نشست علمی قرآن و تمدن، مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و اداره همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 16 اسفند 1395، گزارش منتشر شده با عنوان "شخصیتهای تمدن­ساز و تمدن­سوز" در http://www.rasanews.ir/detail/News/485523/2066و "تفسیر تاریخی جامع‌ترین روش برای فهم تمدنی قرآن است"، در

http://iqna.ir/fa/news/3581300/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

و پایگاههای اطلاع­رسانی دیگرط. شرکت در ميزگردها

1.« ضيافت قدسي » و « آزادي معنوي »، ميزگرد روزه در اديان ( همراه با نوريک رانوسي، آرش آبائي، اردشير خورشيديان) همشهري، شمارة 3547، 16 آبان 1383، صص 7 تا 9 ؛ شمارة 3548، 17 آبان 1383ش.، ص 9.

2.جايگاه مطالعات تاريخي، انگيزه‌ها، کاستي‌ها و بايسته‌ها ( ميزگرد و گزارش سخنراني تاريخ و واقعيت)، خبرنامة دبيرخانة نهضت آزاد انديشي و توليد علم، شمارة ششم، بهمن 1383ش.، مرکز مديريت حوزة علمية قم، ، صص 8 ـ 11.

3.ميزگرد آسيب‌شناسي وضعيت کتاب و کتابخواني، همشهري جمعه، 20 آبان 1384،

4.گذري بر انديشة جعفري، ( ميزگرد با حضور دکتر نجفقلي حبيبي و حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعباس نبوي )، ايسنا،7 / 9 / 84 :‌

( http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-622910)

5.نقد نظرية از اماميه تا اثني‌عشريه، (‌ميزگرد نقد نظريه )، برگزار شده از سوي انجمن تاريخ پژوهان انجمن تاريخ پژوهان، و دفتر نهضت‌ آزادانديشي، 8/9/85، خبرنامه دبيرخانة نهضت آزادانديشي و توليد علم، شمارة پانزدهم، اسفند 1385، صص 8 ـ 11.

6.نشست علمي جنگ و صلح در اسلام، ( نشست با هيأت امريکائي ) انجمنهاي علمي، دبيرخانه انجمنهاي علمي حوزه علميه قم، شماره­هاي پنجم تا هفتم، تير تا اسفند 1386، صص 4 و 5

7.نقد نظرية از اماميه تا اثني عشريه ( با حضور آقايان دکتر صفري و دکتر باراني و دکتر الويري و آقاي زينلي )، تاريخ در گذرگاه نقد، مجموعه نشستهاي نقد انجمن تاريخ­پژوهان، قم: خاکريز، 1388، صص 145 ـ 204.

8.بررسي شيوه­ها و محورهاي مطالعاتي خاورشناسان در زمينه تشيع، ( ميزگرد با حضور دکتر تقي­زاده، دکتر معموري و دکتر الويري) مجموعه مقالات همايش بين­المللي تشيع و خاورشناسان، موضوع: سخنرانيها و ميزگردها، به کوشش دکتر محمدرضا باراني، قم: خاکريز، 1388، صص 53 ـ 63.

9.چالشهاي شيعه­پژوهي غربيان و راهکارهاي آن، ( ميزگرد با حضور دکتر باراني و دکتر جان­احمدي و دکتر جوادي و دکتر الويري )، مجموعه مقالات همايش بين­المللي تشيع و خاورشناسان، موضوع: سخنرانيها و ميزگردها، به کوشش دکتر محمدرضا باراني، قم: خاکريز، 1388، صص 117 ـ 128

10.ائمه اطهار و تمدن اسلامي، با حضور دکتر غلامحسين محرمي، آقاي رزاقي، دکتر محمدرضا باراني، جامعه الزهراء، 6 آذر 1389

11.؟، شناخت جهان غربي از تشيع، مرکز تحقيقات اسلامي و مؤسسة شيعه­شناسي، قم، دانشگاه اديان و مذاهب، (گزارش سخنراني در ماهنامه اخبار شيعيان، شمارة 76، اسفند 1390، ص 32

12.هم­اندیشی مسأله­شناسی آینده­پزوهی دینی، پژوهشکده مهدویت و آینده­پژوهی دفتر تبلیغات اسلامی، پنج­شنبه 18 دی 1393


ی. عضويت در پانل يا هيأت رئيسة همايشها

1.همايش علم، معرفت و تضارب آراء در مکتب جعفري، تهران، واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام، 9 /3/84 ساعت 10 تا 12 و 10/3/84 ساعت 10 تا 12.

2.همايش فرهنگ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، يکشنبه، 1 / 3 / 84.

3.نخستين همايش علمي‌ ـ پژوهشي جادة ولايت، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان رضوي، مشهد مقدس، شنبه، نشست اول، 20 / 9 / 1384.

4.همايش ارتباطات بين‌فرهنگي و سياست خارجي؛ رويکردي ايراني، مرکز مطالعات عالي بين‌المللي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، مرکز مطالعات فرهنگي ـ بين‌المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، چهارشنبه، 23 / 9 / 1384ش.

5.مديريت هم‌انديشي طرح تدوين چشم‌انداز و جهت‌گيري‌هاي استراتژيک توسعة تهران در افق 1404ش.، پنج‌شنبه، 28 / 2 / 1385، شوراي شهر تهران.

6.مديريت كميتة تاريخ و تمدن اسلامي، هم‌انديشي استادان تاريخ، تاريخ و تمدن اسلامي و باستان‌شناسي و هنر، ( نشست مقدماتي كنگرة ملي علوم انساني )‌، 19/11/85.

7.رييس نشست ”‌ هويت انقلابي ـ اسلامي و مهندسي فرهنگي “ ، همايش ملي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ( ظرفيت‌ها و بايستگي‌ها؛ چالشها و فرصتها )، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه، 12 اسفند 1385.

8.به سوی مرجعيت علمی، همايش "به سوی مرجعيت علمی"، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، 24/3/86

9.عضو هيأت رييسة همايش تشيع و مستشرقان، انجمن تاريخ پژوهان، قم، 2/8/87

10.دبیر کمیسیون تخصصی اول همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، قم، 9/11/93

11.کنگره ملی سربداران، سبزوار، 27/9/94

12.همایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضوی، 3/10/94


ک. مصاحبه‌‌هاي علمي و فرهنگی با نشريات، خبرگزاری­ها و پایگاههای اطلاع­رسانی

1.آشنائي با مرکز تحقيقات، پيام صادق، شمارة 11، خرداد و تير 1376ش.، صص 10 ـ 18.

وظايف منتظران در عصر غيبت

، ( مصاحبة کوتاه )، روزنامة کيهان، شمارة‌ 17226، يک‌شنبه 18

آبان 1380ش، ص 6.

تاريخ تشيع و تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، پيام صادق، شمارة 38‌، آذر و دي 1380ش.، صص 46 ـ 49.

مصاحبة علمي پيرامون فقه سياسي شيعه، با حضور آيت‌الله عميد زنجاني، فصلنامة‌ شيعه‌شناسي، سال اول، شمارة 2، تابستان 1382ش.، صص 5 ـ 30.

وحدت حوزه و دانشگاه؛ از شعار تا عمل، روزنامة کيهان، سه‌شنبه، 25 / 9 / 1382ش.

Islamic awakening; its aspects

وجوه مختلف بيداري اسلامي، مصاحبه به زبان انگليسي، مجلة فروغ وحدت، شمارة چهاردهم، بهار 1383ش.، صص 120 تا 122.

اصلاحي نه از جنس اصلاح، گفتگو پيرامون پروتستانتيسم در اروپا و ريشه‌هاي آن، رسالت، شمارة 5326، 9 تير 1383، ص 7 و 13.

حقيقت با شکوه

و

واقعيت ديروز، حقيقت امروز

، گفتگو پيرامون حضرت زهراء سلام‌الله عليها، همشهري، شمارة 3443، 30 تير 1383، ص 5 و ص 7؛ شمارة 3444، 1 مرداد 1383ش.، ص 7.

گفت‌وگو، تاريخ‌پژوهي؛ نشرية داخلي مرکز آموزشهاي تخصصي باقرالعلوم، پيش‌شمارة نخست، پائيز 1383، ( مصاحبه کننده: سيداحمد الحسيني، رسول قليچ )، صص 8 ـ 14.

مصاحبة علمي (

پيرامون بايسته‌هاي پژوهش در تاريخ تشيع با حضور دکتر صادق آئينه‌وند)، فصلنامة تخصصي شيعه‌شناسي، سال دوم، شمارة 8، زمستان 1383، صص 3 ـ 23.

قوام فرهنگ ديني، محله، ويژه‌نامة همايش عملي ـ کاربردي توسعه‌ي محله‌اي، شمارة دوم، بازتاب فرهنگ ديني در سطح‌ محله‌اي، اسفند ماه 1383ش، صص 13 ـ 16.

تمدن اسلامي؛ خلق يا احياء. درآمدي بر آزاد انديشي و نظريه‌پردازي درعلوم ديني، مجموعه گفت و گو، دفتر چهارم، تهيه و تنظيم: دبيرخانة نهضت آزادانديشي. قم:‌ حوزة علمية‌ قم، مرکز مديريت، زمستان 1383ش.، صص 11 ـ 47.

التمتع بالبصيره التاريخيه، فروغ وحدت، سال هفتم، شمارة هجدهم ( ويژة هجدهمين کنفرانس وحدت اسلامي )، بهار 1384ش.، صص 32 ـ 34.

عيد شاد بازگشت به خود، ( مصاحبه ) همشهري محلة 2، شمارة 82، چهارشنبه 11 آبان 1384، ص 6.

امام صادق عليه السلام پرچمدار تفکر راهبردي دين، ( مصاحبه ) ، روزنامة قدس، شمارة 5151، سال هجدهم، يک‌شنبه 6 آذر 1384ش.، ص 14.

مواجهه صدا و سيما با دانشجويان

بايد سنجيده و هدايت شده باشد

، ( در آستانه‌ي ‌١٦ آذر، رسانه‌ ملي و حفظ جايگاه دانشجو ) ايسنا،، 16 آذر 1384.

اسلامي شدن دانشگاهها نيازمند يک تحول دروني است، شبکة خبر دانشجو ( سازمان بسيج دانشجوئي ) SNN ،19 / 9 / 1384ش.

http://www.snn.ir/index.asp?newsid=40861&Service=&Date=1384/9/19&Search=&Page=

18.تحقق سند چشم‌انداز يک مطالبة ملي،( مصاحبه )، روزنامة سياست روز، شمارة 1316، يک‌شنبه 13 آذر 1384ش. ، صفحة 1 و صفحة 6.

19.جواد الائمه عليه السلام و سازماندهي دوبارة جامعة شيعي، روزنامة قدس، شمارة 5180، سال نوزدهم، يک‌شنبه 11 دي 1384ش، ص 1 و ص 14.

20.ايران، عربستان و ارتباطات بين فرهنگي، پگاه حوزه، شمارة 175، 17 دي 1384ش. صص

21.وحدت در سال پيامبر اعظم، ايسنا، 22 / 1 / 85.

22.پژواک همگرايي ديني امت اسلام، ويژه‌نامة معرفي دانشگاه مذاهب اسلامي، بهار 1385ش، صص 13 ـ 15.

23.اهداف و چشم‌انداز دانشکدة معارف اسلامي، فرهنگ و ارتباطات، نشرية الکترونيکي دعوت، انجمن علمي دانشجويان معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه السلام، پيش‌شمارة اول، فروردين 1385ش.

24.نخستين گام در مدينه‌النبي حرکت به سوي وحدت و همگرايي بود، ايکنا، 3 اردي‌بهشت 1385: www.iqna.ir./?=nct&IDMenu=14&start=1

25.گفتمان رمضان و تصوير، ( مصاحبة‌ كوتاه )،‌ روزنامة كيهان، شمارة 18647، يك‌شنبه، 30 مهر 1385،‌ ص 9.

26.بازخواني تمدن اسلامي بر اساس نيازهاي نوين، ( مصاحبة كوتاه ) ، نامه ارتباطات و دين، ماهنامة گروه ارتباطات و دين مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة دوم، مهر 1385ش.، ص 7

27.فرهنگ فاطمي؛ ميراث مشترک مذاهب اسلامي، ( مصاحبه )، روزنامة قدس، شمارة 5327، يک‌شنبه، 25 تير 1385، ص 1 و ص 14.

28.نمادگرايي در سيرة‌ تبليغي ثامن الحجج عليهم السلام، انديشة نو،‌ ويژه‌نامة امام رضا عليه السلام، آذر ماه 1385،‌ شمارة‌ اول، مؤسسة فرهنگي قدس، صص 17 ـ 18.

29.تعامل شيعيان و اهل سنت؛ همگرايي و واگرايي، اخبار شيعيان، سال دوم، شمارة سيزدهم، آذر 1385، صص 2 ـ 6.

30.نقش هويت‌بخشي عزاداري امام حسين عليه السلام، ايرنا، اسفند 1385

31.مراكز قرآني نبايد دولتي باشد، ايرنا، اسفند 1385

32.شرق­شناسي و شرق­شناسان ( قسمت اول )، موعود، ماهنامة فرهنگي، اعتقادي، اجتماعي، سال يازدهم، شمارة 74، فروردين 1386، صص 18 ـ 23، قسمت دوم، شمارة 75، ارديبهشت 1386، صص 26 ـ 32.

33.با تغيير ساختارها و آيين نامه ها به تحول مطلوب نمي رسيم، خشت اول؛ نشرية علمي فرهنگي اجتماعي معاونت پژوهشی حوزة علمية قم، شمارة 11، بهار 1387، صص 24 ـ 29

34.امام کاظم عليه السلام و مديريت پيشگيري از تعارض، روزنامة قدس، دوشنبه 7 مرداد 1387، سال بيست و يکم، شماره 5905، ص 1 و ص 7.

35.هويت، آريا، 12/6/87

36.اصل پيام عاشورا غيرقابل تحريف است، دانشجو، دو ماهنامة فرهنگي ـ اجتماعي، معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شمارة سوم، آبان و آذر 1387، صص 18 و 19.

37.علوم انساني در ميان حوزه و دانشگاه، برداشت اول ( نشرية مرکز بررسيهاي ­استراتژيک رياست جمهوري ) ، دورة جديد، شمارة 6 و 7، آذر و دي 1387، صص 122 ـ 128.

38.مصوبه ماده واحده شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ ظرفيتها، آسيبها ( گفتگو مجله با حميد پارسانيا، محمود رجبي و محسن الويري )، فصلنامة پژوهشي اطلاع­رساني، سال نهم، زمستان 1387، شمارة چهارم، صص 189 ـ 207.

39.اقتباسها و اقتضائات ( تأملي در محتواي نقشة جامع علمي کشور )، پگاه حوزه، شمارة 246، شنبه 7 دي 1387، صص 4 و 5.

40.جلوه هاي همگرايي ديني در نهضت حسيني، قدس، شماره 5760، پنج شنبه، 27 دي 1386، صفحه اول و صفحة 7.

41.عوامل دگرگوني خاورشناسي، گزيدة آثار همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان، برگزار کننده: انجمن تاريخ پژوهان، قم: خاکريز، 1387، صص 71ـ 83.

42.در بارة حضرت خديجه سلام الله عليها، ايسنا، 3/6/88

43.لزوم تغییرات ساختاری؛ گفتگو با دکتر محسن الویری پیرامون ابعاد فرهنگی سند چشم­انداز بیست ساله، مجلة سوره، شمارة 43، تابستان 1388، صص 96 ـ 101.

44.داعيه­داران مکتب جعفري رده­هاي ديني را به همگرائي سوق دهند، ايسنا، 15/7/88

بصره، پيرزن زينت شده،

ماهنامة علمي ـ فرهنگي راه، دوره اول، شمارة 13 و 14، دي و بهمن 1388، صص 23 ـ 25.

بنائي مبتني بر دورانديشي (ارتباط دانشگاه امام صادق عليه السلام با توسعه­يافتگي، سياست و حوزه علميه )، پنجره، سال اول، شمارة 35، شنبه 15 اسفند 1388، صص 80 ـ 81.

معيارها و مؤلفه­هاي سنجش وضعيت دانش تاريخ در کشور، انجمن تاريخ پژوهان، فروردين 1389

عالمان بزرگ ديني و ضرورت پرچمداري مبارزه با تحريفات و خرافه­ها، روزنامه قدس، 1389

راه اندازي انجمن ايراني تاريخ اسلام، خبرنامه انجمن ايراني تاريخ اسلام، 12/2/89

وحدت از نظر امام خميني، سايت جماران، 21/2/89

همگرائي رده­هاي ديني در آموزه­هاي اسلامي، سايت دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام، از 26/4/89

مسجد و وضعيت کنوني آن، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 30/4/89

در باره امام حسن عليه السلام، امام حسن در شرايط فتنه تبليغ و تعليم دين را محور فعاليتهاي خود قرار داد، خبرگزاري رسا، 3/6/89،

http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=84804

در باره اميرالمؤمنين علي عليه السلام، رواج فهم سطحي از دين آسيب‌هاي زيادي به دنبال دارد علي(ع) پيروان كج‌فهم و

بي‌بصيرت خود را مانند خوارج مي‌دانند، ايسنا 8/6/89

زندگي و احوال علامه شعراني، ديپنا، 19 مهر 1389

فرقي بين تمدن اسلامي و تمدن مسلمين وجود ندارد، هفته­نامه پنجره، سال دوم، شماره 70، شنبه 6 آذر 1389، صص 48 ـ 49

مختار, از واقعيت تا قهرمان يک مجموعه تلويزيوني، خبرگزاري رسا، 9/10/89،

http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=94406

امام رضا عليه السلام و تشيع ايرانيان، نشريه زائر، آستان قدس رضوي، 8/11/ 1389

در باره انقلاب اسلامي، 14/11/1389، سايت دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، انعکاس در خبرگزاري فارس، حوزه نيوز، رسا، رسا، آريا، ايسنا، ايلنا و ...

در بارة هفتة وحدت، ايسنا، 26/11/89

زندگي امام حسين؛ حقيقت يا مجاز؟ معجزة خون، خبرنامة دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، ص 2

تحليل بر سريال مختارنامه، معجزة خون، خبرنامة دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، ص 3

مصداق درست ساده زيستي؛ نگاه جامعه­شناختي به زندگي حضرت زهراء سلام الله عليها، هفته­نامه پنجره، سال سوم، شماره 89، 15 اردي­بهشت 1390، ص 39

طنين خطبه فدک در همه تاريخ به گوش مي­رسد، هفته­نامة مثلث، سال دوم، شمارة هفتاد و چهارم، 11 ارديبهشت 1390، صص 66 ـ 67.

نقش امام خميني در تحول حوزه­ها، ايکنا، 11/3/90

بعثت بزرگترين مسير تعالي و پيشرفت انسان است، ايسنا، 8/4/90

کرسي آزادانديشي فقه در حوزه­ها، ايکنا، 22/6/90

شيعيان در جهان (وضع فعلي، چالشهاي پيش رو، راهکارها)، ؟، 27/6/90

تعامل حوزه با نظام به معناي وابستگي حوزه به قوة مجريه نيست؛ نگاهي تاريخي به روابط عالمان و حاکمان، خط؛ دو ماهنامة علمي فرهنگي خانة طلاب جوان، شمارة 4: بيعت مهر ويژه­نامة سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به قم، مهر و آبان 1390، صص 156 ـ 161.

شيعه و چالش هويت­سازي­هاي جعلي، جام جم، يکشنبه 9 بهمن 1390، صفحة انديشه، ص 11

پاس­داشت ميراث نبوي به شيوة علوي، خيمه، سال دهم، ربيع الثاني 1433، اسفند 1390، شماره 85، صص 74 ـ 79

نظام­سازي مسائل جامعه؛ راهکاري براي اجرايي شدن کرسي آزادانديشي فقه، رائحه، نشريه تخصصي خبرگزاري قرآني ايران (ايکنا)، سال ششم، شماره 98، (ويژة فقه حکومتي و مطالبات مقام معظم رهبرياز حوزه­هاي علميه)، اسفند 90، صص 22 ـ 23.

تاريخ و علوم اسلامي؛ نگاه کاربردی به اسلامی­سازی علوم، خردنامة همشهري، دورة جديد، فروردين 1391، شمارة 94، صص 37 ـ 51

در باره امام هادي عليه السلام، راه برون­رفت از تعارض­ها در بهره­گيري از سيرة امام هادي و انديشه­ورزي است، خبرگزاري مهر، 4/3/91،

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1611297

نقش آشنايي با نهج البلاغه در مبارزه با خرافات، روزنامه قدس، 19/5/91

تجربة يک نظم جديد جهاني با استقامت و پايداري حاصل مي­شود، ( در بارة غزوة خندق)، خبرگزاري رسا، 14/6/91، http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=137450

راز نماز جمعه، چگونگی ايراد خطبه از سوی خطيبان، خبرگزاری ايسنا، 19/6/91

http://isna.ir/fa/news/91061911177

هويت­بخشی به شيعه، روزنامه همشهری، سه­شنبه 21 شهريور 1391، سال بيستم، شمارة 5783، صص 12 ـ 13، قابل دسترس در: http://www.hamshahrionline.ir/details/184176

خطر مدرک­گرايی در حوزه علميه جبران­ناپذير و مهلک خواهد بود، خبرگزاری مهر، 28/6/91، http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=محسن%20الویری%20&NewsID=1697018

تحليل های محقق تاريخ اسلام از کجروی های کسانی که به نام شورحسينی، شعور را فراموش کرده اند،

http://www.khabaronline.ir/detail/249667/

17/7/91

محقق تاريخ اسلام از جريان انحرافی و فضای عوام گرايی در هفت،هشت سال اخير می گويد،

http://www.khabaronline.ir/detail/249598/culture/religion 19/7/91

چرا نماز جمعه در جامعة دینی اهمیت دارد؟ (اهداف و جهت­گیری­های یک فریضة عبادی ـ سیاسی از زبان دکتر محسن الویری)، پگاه حوزه، سال اول دورة جدید، شمارة 2 و 3، مهر و آبان 1391ش.، صص 36 ـ 37.

آموزه­های اهل بيت (ع) بازخوانی شود، ويژه­نامه امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه باقر العلوم عليه السلام به مناسبت شهادت امام محمدباقر عليه السلام، 2 آبان 1391، صص 1 ـ 2.

واکاوی

نامه امام محمد باقر(ع) به فرزند عبدالملک بنمروان،

خبرگزاری حوزه،

http://www.hawzahnews.com/news/1973/304093/واکاوی+نامه+امام+محمد+باقرع+به+فرزند+عبدالعزيز+بن+مروان

2/8/91 (همان رديف 81)بازکاوی زمينه­های قيام امام حسين عليه السلام، روزگار یزیدی سیاست، روزنامه همشهری، چهارشنبه، 1/9/91،

http://www.hamshahrionline.ir/details/192026

تحلیل الویری از تاثیر فرهنگ عاشورا بر سبک زندگی شیعیان، ايسنا، سه­شنبه 7 آذر 91

با روش‌های معاویه نمی‌توان به جنگ معاویه رفت، پايگاه اطلاع­رسانی رهبر معظم انقلاب (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت­الله العظمی خامنه­ای)،

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21723

استاد تاریخ اسلام پاسخ داد: آیا امام حسین با صلح امام حسن مخالف بود؟، خبر آنلاين، 18/9/91، http://www.khabaronline.ir/detail/261440/culture/religion

شيعه حقيقی از نگاه امام صادق عليه السلام، خبرگزاری حوزه، 10/11/91، http://www.hawzahnews.com/index.aspx?siteid=6&siteid=6&pageid=1973&newsview=311428

. همان مصاحبه با عنوان: : نباید مکتب اهل بیت علیهم السلام را آنگونه که خود می پسندیم مطرح کنیم" در شقفنا

اسلام و آیین های ایرانی در گفت وگوی شفقنا با حجت الاسلام محسن الویری: دین چتر فرا هویتی ملت هاست، شفقنا، 6 فروردین 92، http://www.shafaqna.com/persian/component/k2/item/38757-

اسلام-و-آیین-های-ایرانی-در-گفت-وگوی-شفقنا-با-حجت-الاسلام-محسن-الویری-دین-چتر-فرا-هویتی-ملت-هاست.html(و به نقل از آن در سایتهای مختلف)

تبارشناسی "تنش زدایی" در تاریخ اسلام

، خبرگزاری فرارو، 12 خرداد 1392، کد خبر: 151832،

http://fararu.com/fa/news/151832/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

92.حجت الاسلام الویری در گفت وگو با شفقنا: رسالت اصلی پیامبر(ص) خارج کردن مردم از جهل بود/ امام خمینی(ره) با یک بازخوانی از اندیشه های اسلام، بزرگترین خیزش انقلابی را رقم زد ، 15/3/92، http://shafaqna.com/persian/other-services/select/item/43844.html

93.حب و بغضهای الهی در مرام حسینی، خبرگزاری حوزه، 27/3/92، http://qomnews.persianblog.ir/post/317/

94.خمس آزمون بندگی است، همشهری آيه، سال چهارم، دی 1391، صص 32 ـ 33.

95.ملاک‌های گزینش مدیران از سوی رییس‌جمهور با محوریت عهدنامه مالک‌اشتر، ایسنا، 21/4/92،

http://www.isna.ir/fa/news/92042112610/%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7

96.سردبیر مجله تاریخ اسلام درگفت وگو با شفقنا: نیازمند بازخوانی مجدد صلح امام حسن(ع) هستیم/ میراث دینی متناسب با نیازهای جدید بازخوانی نشده است، شفقنا، 30 تیر 1392،

http://www.shafaqna.com/persian/dialogue/item/47135-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html

97.چه عواملی موجب ضعف تحلیل در جامعه امیرالمؤمنین (ع) شد؟ پايگاه اطلاع­رسانی رهبر معظم انقلاب (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت­الله العظمی خامنه­ای)، 7/5/92، http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=23351

98.میانه­روی در امور؛ گفت و گویی با دکتر محسن الویری در بارة اعتدال­ورزی در سیرة عقلانی امام صادق علیه السلام، روزنامة همشهری، شمارة 6057، یکشنبه 10 شهریور 1392، صفحة 12. http://www.hamshahrionline.ir/details/229348

99.عصر امام هادی؛ طلیعة تمدن اسلامی، خبرگزاری حوزه، 29/7/92 http://www.hawzahnews.com/news/1973/329246/عصر+امام+هادیع+طلیعه+تمدن+اسلامی

100.هفتم صفر را جشن بگیریم یا عزاداری؟ شبستان، 18/ 9 / 92، http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=321493&Mode=

101.تاریخ اجتماعی شیعیان روانة بازار نشر می­شود، خبرگزاری فارس، 30/9/92؛ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920930000640

102.قدرت پیامبر رحمت (ص) در مدیریت اختلافات بود، روزنامة همشهری، صفحة اندیشه، سال چهاردهم، 28/10/92، شمارة پیاپی ؟،

http://www.hamshahrionline.ir/details/246237

103.استاد حوزه و دانشگاه : عامل همگرایی مسلمانان قرار گرفتن زیر چتر واحد است، ایرنا (آنکارا)، 29/10/92،

http://www.irna.ir/fa/News/81001486/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87___%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA

104.هویت شیعه مدیون فاطمه معصومه (س) است، خبرگزاری حوزه، 20/11/92

http://www.hawzahnews.com/news/1973/335898/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

105."سکوت در برابر جاهلان عالم‌نما، ولایت بندگان را جایگزین ولایت الله می‌کند"، خبرگزاری رسا، 11/2/93

http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=204026

106.مصاحبه با طرح تحقیقاتی "نقش سنتهای تاریخی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، دانشکدة الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام، http://www.isu.ac.ir/parshow.aspx?ID=b416e2fd0b204b15aca099a52f622238

107.اعتدال از اصول مسلم و مقومات دینی است، ایرنا قم، 31/2/1393، http://www7.qom.irna.ir/fa/News/81171813/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%88_%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA

108."فضای دانشگاه امام صادق (ص) تغییر کرده است"، همشهری ماه، شمارة 121، تیر ماه 1393، صص 35 ـ 37.

109.روحانیتی که باید نقش‌های سیاسی داشته باشد دچار سیاست‌زدگی کرده‌ایم/ گره‌ عمده بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گره‌ تئوریک است، خبرگزاری مهر، 20/5/93، http://www.mehrnews.com/detail/News/2346954

110.تمدن و فلسفة اسلامی، رهنامة پژوهش، شمارة 17 و 18، بهار و تابستان 1393، صص 32 ـ 35.

111.دلالت های کلامی شعر غدیر و بررسی قصیده جلجلیه تشکیک را از بین می برد، خبرگزاری حوزه، 20/7/93،

http://www.hawzahnews.com/news/1973/352102/+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AC%D9%84%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AF

112.مبانی قرآنی و روایی همگرایی دینی، مباحثات، 20 مهر 1393، http://mobahesat.ir/1393/07/4750.html

113.کتابهای آیت‌الله مهدوی کنی سرشار از دقت و نکته‌سنجی در روش علمی است، ایبنا، خبرگزاری کتاب ایران، 29 مهر 1393، http://ibna.ir/vdcfx1d0mw6dxja.igiw.html

114."یار صدیق ولایت"، ویژه­نامة "ایران امروز" ضمیمه روزنامه ایران دوشنبه 5 آبان 1393 با موضوع "در سوگ فقیه انقلابی و اعتدال­گرا"، ص 15. باز نشر: "نشان داد که می­توان انقلابی بود و افراطی نبود"، شاهد یاران، ماهنامه فرهنگی تاریخی، شماره 120، مهرماه 1394، صص 83 ـ 84 .

115.تغییر مرجعیت فکری ، محوریت مـرجعیت دیـنی؛ بایدها و نباید های عزاداری، نشرنامه، مرکز مطالعات فرهنگی عمومی، (ظاهرا از نشریه ندیشه نو گرفته شده) http://www.nashrnameh.com/andishe/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/492-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7

116." كربلا نمايشگاه دائمى وحدت، معرفت، ايثار و فداكارى است "، خبرگزاری حوزه، 10/8/93، http://hawzahnews.com/detail/News/338933

117." گفت‌وگو در مقابل جهاد نیست، بخشی از جهاد است"، روزنامه جام جم، شمارة 4111، یکشنبه، 11 آبان 1393، صفحة اول و ص 7، http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1703846667129492624

118." کالبدشکافی سخن مشهور امام حسین(ع) درباره آزادگی"، شفقنا، 13/8/93

http://www.shafaqna.com/persian/shafaqna/item/93048-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

119.آیت­الله مصطفوی، الگوی اتقان علمی، مباحثات، 27 آبان 1393، http://mobahesat.ir/1393/08/5522.html

120.قمه‌زنی و دشنام به مقدسات دیگران سیر در شهوات است نه پاسداشت حرمت امام حسین(ع)، خبرگزاری تسنیم، 13 آذر 1393، http://www.tasnimnews.com/Home/Single/573495

121.اعلام آمادگی فصلنامه تاریخ اسلام برای انتشار مقالات حوزویان، خبرگزاری حوزه، 19 آذر 1393، http://hawzahnews.com/detail/News/340845

122.از صلح حسنی تا قیام حسینی، راه یکی است، پايگاه اطلاع­رسانی رهبر معظم انقلاب (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت­الله العظمی خامنه­ای)، 29/9/93، http://farsi.khamenei.ir/index.html

123.بازیابی و تعیین مولفه های هویت شیعه از وظایف اصلی مجمع است، ابناء، 14/10/93، http://www.abna.ir/persian/service/ab/archive/2015/01/04/662575/story.html

124.شئونات آخوندی؛ زی طلبگی از دیدگاه آیت­الله مهدوی کنی، حاشیه، سال سوم، شماره 17، دی 1393، صص 38 ـ 41.

125.پیروی از سیره­ی اهل بیت؛ هسته مرکزی تمدن­سازی نوین اسلامی، فصلنامة تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شمارة 11 و 12، پاییز و زمستان 1393، صص 57 ـ 66.و به نقل از آن: خبرگزاری مهر، تمدن پیشین اسلامی از پیرامون خودش غافل بود/ تمدن، مدیریت پذیر است،

http://www.mehrnews.com/news/2487530/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1

126.دائره­المعارف حسینی؛ گفتگو در بارة کتاب نفس المهموم مرحوم شیخ عباس قمی، خیمه، شمارة 111، سال دوازدهم، دی 1393، صص 124 ـ 126.

127.امام صادقی ها از بلندپروازی و طرح مسائل کلان بپرهیزند/ نمی دانستم که این سرزمین اینقدر حاصل خیز است/ خواهش الویری از دوستان هم دانشگاهی، خبرنامه صادق، 4 اسفند 1393، http://isunews.ir/11409/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/

128.کلاس‌های دانشگاه را تعطیل کردم تا در سفر تقریبی «سرزمین برادری» حضور داشته باشم، تسنیم، 5 اسفند 1393، http://www.tasnimnews.com/Home/Single/664198

راهکار عملی برای همگرایی مذهبی» در گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام الویری

: دردهای ناشی از اختلاف و تفرقه از جانب نخبگان است، نه مردم، تسنیم، 7 اسفند 1393،http://www.tasnimnews.com/Home/Single/664176

ثواب صله رحم نوروز را به حضرت زهرا(س) هدیه کنیم، فارس، 27 اسفند 1393،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931227000210

عقلانیت مذهبی؛ همگرایی اسلامی، روزنامه همدلی، سه­شنبه، 1 اردی­بهشت 1394، شماره 36، ص 9

تعاملات بین مذهبی جز با گفتگو قابل حل نیست؛ گفت وگوی شفقنا با حجت الاسلام الویری: اقبال گفت وگو میان برخی مراجع تشیع با کباراهل سنت وجود دارد که باید تقویت شود، شفقنا، 30 اردیبهشت 1394،

http://shafaqna.com/persian/services/dialogue/item/118709-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF

133.نظارت مردم بر رفتار امام جماعت دقیق و ذره‌بینی است، خبرگزاری فارس، 30 خرداد 1394، http://farsnews.com/printable.php?nn=13940330000716

134.راهها به سوی علوم انسانی اسلامی، فصلنامة تخصصی علوم انسانی صدرا، سال سوم، شمارة 13، بهار 1394، صص 230 ـ 237.

135.ضرورت تحول در رشته تاریخ با تجمیع تجربه های پس از انقلاب، پایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 2 تیر 1394، http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=934780

136.نیاز به تألیف حدود 200 کتاب جدید برای دوره کارشناسی رشته تاریخ، پایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 20 تیر 1394، http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=935480

137.آسیب­شناسی نواخباری­گری، خیمه، سال سیزدهم، مرداد و شهریور 1394، شماره 113 و 114، صص 94 ـ 98.

138.پیرامون شبهات نظریه ساخت تمدن اسلامی، عصر اندیشه، سال دوم، شماره هشتم، شهریور 1394، صص 96 ـ 99

139.پیرایش مسیر علم از انحراف؛ رسالت اصلی امام باقر علیه السلام، خبرگزاری حوزه، 29/6/94، http://hawzahnews.com/detail/News/358381

140.فلسفه تاریخ، رهنامه پژوهش، دفتر اطلاع­رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش معاونت پژوهش حوزه­های علمیه، شماره­های 19 و 20، بهار و تابستان 1394، صص 16 ـ 21

141.پایان تدوین چهار رشته تاریخ/ برگزاری گردهمایی نمایندگان گروه‌های تاریخ، پایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 11 مهر 1394، http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=1078693&langid=1

142.انحراف در رویکردهای نهضت عاشورا نگران‌کننده است/ آمیخته شدن رویکرد عاطفی به قیام امام حسین(ع)، خبرگزاری کتاب (ایبنا)، 29 مهر 1394، http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/228659/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9

143.تأملی چند ساحتی بر پدیده نوسلفی، ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی فرهنگ امروز، سال دوم، شماره هشتم، آبان 1394، صص 132 ـ 136. ؛ چاپ در قدس آنلاین با عنوان: مصادره تاریخ؛ نگاهی به پیشینه جریانهای سلفی، 25/4/95 :

http://qudsonline.ir/detail/News/401779

144.نقش مراجع عظام تقلید در تقویت دیپلماسی کشور و پیام های حضور دکتر ظریف در قم، خبرگزاری حوزه، 25 آبان 1394، http://hawzahnews.com/detail/News/362226


145.ضرورت پرهیز از اقدامات فرقه‌ای و تفرقه‌اندازانه در پیاده‌روی اربعین، خبرگزاری فارس، 1/9/94، http://www.farsnews.com/13940830000254 و به نقل از آن بسیاری سایتهای دیگر

146.این کنگره ویترین عرصه توانمندی ها و داشته های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ما در موضوع سربداران می باشد، پایگاه اطلاع­رسانی کنگره بین­المللی سربداران، 27 آذر 1394

http://sarbedaran.hsu.ac.ir/?p=3305 و به نقل از آن در سایتهای دیگر

147.امام گذشت و تدبیر، روزنامه همشهری، چهارشنبه، 18 آذر 1394، کد مطلب: 316513

http://hamshahrionline.ir/details/316513/Thoughts/religion

148.مسأله­یابی؛ اولین گام برای اسلامی­سازی علوم(در بارة دیدگاههای آیت­الله مهدوی کنی رحمه الله علیه در باره اسلامی­سازی علوم انسانی)، فصلنامة تخصصی علوم انسانی صدرا، سال سوم، شمارة 15، پاییز 1394، صص 200 ـ 209.

149.به دنبال راه‌اندازی دانشکده‌های علوم تاریخی هستیم، سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 23 فروردین 1395؛ http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=1084370

150.توضیحات رئیس کارگروه تاریخ شورای تحول در مورد اعضای جدید، سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 28 فروردین 1395؛ http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=1084377

151.حرکت برخلاف جهاد کبیر موجب کاهش قدرت تصمیم گیری جمهوری اسلامی می شود، یکشنبه 9 خرداد 1395، http://www.asremrooz.ir/vdccxsqsx2bqem8.ala2.html

152.اگر عملکرد ما کسی را از مسجد دور کند، در برابر آن مسئولیم، خبرگزاری مهر، 11 خرداد 95،

http://www.mehrnews.com/news/3673234/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85؛ رفتار مناسب روحانیان در مسجد سبب تغییر نگرش در جوانان می‌شود؛ خبرگزاری رسا، 11 خرداد 95، http://www.rasanews.ir/detail/news/429868/81

153.مشکل وحدت باید در سطح رهبران میانی حل شود/ بر اساس سیره اهل بیت باید آداب مناظره را تدوین کنیم/ اهل سنت ایران محب اهل‌بیت و دوستدار کشور هستند، 10/5/95

http://www.fardanews.com/fa/news/547971/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

154.بیت­المال جیب شما نیست؛ دلایل و آسیبهای دریافت حقوقهای غیرمتعارف از نگاه اسلام، همشهری آیه، دوره­ی جدید، سال هشتم، مرداد 1395، شماره 51، صص 50 ـ 53

155.مناسک‌گرایی، آفت ظرفیت تمدن‌سازی اربعین است، طلیعه، 24 آبان 1395،

http://www.talie.ir/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%da%a9%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d9%81%d8%aa-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1/

156.سیاست‌گذاری فقهی تنها راهکار مصون ماندن مراسم اربعین است، طلیعه، 29 آبان 1395

http://www.talie.ir/سیاست%E2%80%8Cگذاری-فقهی-تنها-راهکار-مصون-مان/

157.قاطعانه با تفرقه انگیزی برخورد کنیم/ «وحدت» یا «همگرایی»؟، خبرگزاری مهر، 30 آذر 1395

http://www.mehrnews.com/news/3853397/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

158.اسلام رسانه­ای را باور کرده­اند، رویارویی اسلام و غرب و راه برون­رفت از این مهلکه در گفتگو با حجت الاسلام محسن الویری، خیمه، سال یازدهم، شماره 120، بهمن و اسفند 95، صص 56 ـ 60


ل. مصاحبه با شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

·بيش از 100 برنامة راديويي و تلويزيوني در شبكه‌هاي مختلف داخلي و خارجي سازمان صدا و سيما ( مصاحبة کوتاه، مصاحبة بلند، ميزگرد ) به مناسبتهاي مختلف تاريخي و يا مسائل فرهنگي و مذهبي. تا زمستان سال 1382.

شبکة 1 سيمای جمهوری اسلامی ايران

·گروه اقتصاد، 3 / 2 / 83، نقد برنامة چهارم توسعه

·27 رجب ( 23 شهريور 1383ش.)، بعثت نور

·گروه اقتصاد، نقد و بررسي لايحة برنامة چهارم توسعه، مهر 1383

·تحليل اجتماعي دستگيري اميرالمؤمنين از فقراء، آبان 1383

·آن سوي خبرها، ميزان تحقق عدالت در جامعه، جمعه 10 مهر 1383ش.

·برنامة عصر ايمان، بررسي تمدن اسلامي، 2 برنامه ( به همراه دکتر همايون )، 20 مهر و 27 مهر 1383ش.

·برنامة تربت ( ويژة محرم )، 4 برنامه، در محدودة 26 / 11 / 83 تا 3 / 12 / 1383ش.

·ارزيابي فعاليتهاي صدا و سيما: رسانة ملي و دانشگاه و دانشمندان، يک‌شنبه 14 / 1 /1384ش.

·برنامة شبستان؛ ويژة ماه رجب و رحلت امام هادي عليه السلام، چهارشنبه 19 / 5 / 84، ساعت 5/0 تا 30/2 بامداد.

·بر خاک تسليم، برنامة زندة ويژه برنامة عيد سعيد قربان، 21 دي 1384.

·اين شبها، عوام زدگي در دينداري، پخش زنده، 27 و 28 / 6 / 87

·اين شبها، شادي در فرهنگديني، پخش زنده، 27/9/87

·صبح عالي به خير، 8 برنامه 5 دقيقه اي براي ماه محرم، 4/10/87

·اين شبها، آگاهي بخشي و اقناع در عزاداري امام حسين عليه السلام، 15/1/87

·صبح عالي به خير، اخلاق و دينداري، 16/10/87 ( پخش زنده )

·صبح عالي به خير، دينداري در ماه مبارک رمضان، 31/5/88 برابر با اول ماه مبارک رمضان ( پخش زنده )

·اين شبها، تعارض رفتار و گفتار شيعيان، 11/6/88 ( پخش زنده )

·در بارة ابوذر غفاري، 6/3/89

·اين شبها، فرق خداي منابع حکمي و فلسفي با خداي دعاها و مناجاتها، 28/5/1389

·مردم سالاري ديني، 13/2/91 ( براي پخش در سالگرد رحلت امام)

·سرسختي در مقابل دشمن، 13/2/91 ( براي پخش در سالگرد رحلت امام)

·خوداتکايي و اعتماد به نفس، 13/2/91، ( براي پخش در سالگرد رحلت امام)

·اين شبها، ويژه توليد ثروت از نگاه امام حسن عليه السلام، 12/5/91

·این شبها، ویژة مفهوم توحید و ويژگی اصحاب امام حسین علیه السلام، 16 آبان 92

شبکة 2 سيمای جمهوری اسلامی ايران

·برنامة گفت و شنود، پخش زنده به مدت يک ساعت با عنوان: بازخواني عاشوراء؛ پيامها. جمعه 7 / 12 / 1383.

·برنامة گفتگوي ويژة خبري، وحدت حوزه و دانشگاه، 27 آذر 1384.

·انتخابات شوراها و خبرگان، ميزگرد، 7 آذر 1385.

·برنامه رهيافت، ميزگرد بررسي سخنان اخيرپاپ، با حضور آقاي ميردامادي رييس مركز گفتگوي اديان، 31/6/85.

شبکة 3 سيمای جمهوری اسلامی ايران

·وحدت حوزه و دانشگاه، برنامة پنجره، 26 / 9 / 82.

·مفاهيم و رويکردهاي هويت، 19/3/87

شبكة 4 سيمای جمهوری اسلامی ايران

·جهاني شدن، دي 1382

·تحليل تاريخي شعارهاي جنبشهاي علويان، بهمن 1382

·گفتگوي علمي طولاني با برنامة بهار بندگي، 3 / 9 / 82 و 4 / 9 / 82.

·برنامة جستار، گفتگو با دکتر رزاقي پيرامون فرهنگ و توسعه، تابستان 1383

·برنامة جستار، گفتگو با دکتر رزاقي پيرامون انسان و توسعه، تابستان 1383

·برنامة جستار، گفتگو با دکتر کچوئيان پيرامون عدالت اجتماعي، تابستان 1383

·عدالت اجتماعي،‌ آبان 1383

·برنامة پرتو ولايت، شب بيستم ماه مبارک رمضان 1426، 1 آبان 84 در بارة نگاه ابزاري به دنيا در انديشة اميرالمؤمنين علي عليه السلام.

·برنامة پرتو ولايت، شب بيستم و دوم ماه مبارک رمضان 1426، 3 آبان 84 در بارة مفهوم شب قدر

·برنامة پرتو ولايت، عيد فطر 1426، 13 آبان 84 در بارة وجه اجتماعي روزه با تکيه بر آداب عيد فطر.

·برنامة پرتو، معرفي دانشگاه امام صادق عليه السلام، 7 دي 1384

·برنامة پرتو ولايت، ويژة عيد سعيد قربان، 20 دي 1384.

·پيامبر و استقامت، 28/10/85

·انتخاب‌گري انسان و انتخابات، 18/11/86،

·راهي به روشنائي، دو برنامه براي محرم، يکي با حضور دکتر داداش­نژاد و ديگري با حضور دکتر فلاح­زاده

·اسلام هراسي در غرب، 10/11/89

·مردی از دیار صداقت؛ در بارة مرحوم دکتر آیینه­وند، پخش زنده به همراه خانم دکتر جان­احمدی و اجرای آقای دکتر شجاعی، 21/2/94 و بازپخش 24/2/94

·برنامه زاویه، امکان­پذیری تحقق تمدن نوین اسلامی، 20/8/94

·برنامه راهی به روشنایی، ویژة محرم، عقلانیت در حادثة کربلاء، 21/7/95

·برنامه راهی به روشنایی، ویژة محرم، تحمیل گفتمان و عنصر معنی تأویل در قیام عاشوراء، 23/7/95

شبکة 5، شبکة تهران

·نهضت نرم‎افزاري، 28 / 9 / 82.

·28 صفر، 31 / 1 / 83، 10 تا 11 شب (پخش زنده )، پيرامون امام رضا عليه السلام

·حلول ماه شعبان، 26شهريور 1383.

·درسهايي از عاشوراء، 13 برنامه، پخش صبحها از ساعت 10/7 تا 30/ 7 و يا بعد از ظهر و چند برنامه داراي تکرار، 23 / 11 / 83 تا 3 / 12 / 1383ش.

·حدود 20 برنامه براي برنامه روضه رضوان ضبط شده در مکه و مدينه، 31 تير 1389 تا 12 مرداد 1389

·عنصر آگاهي و درست­فهمي دين در نهضت عاشورا، ويژه­ برنامة اربعين، پخش زنده، 5 بهمن 1389

·در آستانة افطار، مصاحبه کوتاه زنده تلفني در بارة آية 54 سورة مبارکة انعام، 17/5/90

·حدود 12 برنامه در باره امير المؤمنين علي عليه السلام و 14 برنامه در باره امام حسين عليه السلام در نجف و کربلا براي صبح به خير تهران و روضه رضوان، 22 / 4/91 تا 29/4/91

شبکة 6، شبکة خبر

·جنگهاي صليبي، خرداد 1383

·پخش مصاحبه پيرامون مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام، 6 / 12 / 1383ش.

·گفتگوي خبري، تحليل اسائة ادب به حرم عسکريين، 5 / 12 / 1384

·ويژة جشن دانشگاه مذاهب در هفتة وحدت، 22 / 1 / 85.

·3 برنامة ده دقيقه‌اي در بارة خدمت‌رساني در سيرة پيامبر و 9 برنامة ده‌ دقيقه‌اي در بارة مشاركت اجتماعي در سيرة پيامبر اعظم، ضبط 30 / 5 / 85.

·سه مصاحبة 5 دقيقه‌اي در بارة انتخابات خبرگان، 16 آذر 1385.

·ابعاد شخصيت اميرالمؤمنين علي عليه السلام، برنامة 45 دقيقه، پخش زنده، 10/20 تا 21، 18/10/85

·جايگاه تاريخي اربعين، برنامة 45 دقيقه، پخش زنده، 10/20 تا 21، 19 اسفند 1385.

·اعتبار تاريخي كتاب هرودت ( مصاحبة تلفني ) ، ويژه برنامة فيلم سيصد، پخش زنده، 22/12/85

·اتحاد ملي و انسحام اسلامي، برنامة 45 دقيقه، پخش زنده، 20/20 تا 10/21، 10 فروردين 1386.

شبکة 7، شبكة آموزش

·30 برنامه ويژة مباحث شبهاي ماه مبارك رمضان، 1381 و 1382ش. ( پخش مکرر در کانالهاي مختلف )

·معرفي و نقد کتاب ولاءها و ولايتها، شبکة آموزش، شنبه 2 اردي‌بهشت 1385. ( پخش مکرر )

شبكة قرآن

·برنامه شبهای َآسمانی، پخش زنده، 2/9/91 در بارة تأثير عاشوراء بر حيات فرهنگی شيعيان، 2115 ـ 2215

·برنامه شبهای َآسمانی، پخش زنده، 3/9/91 در بارة تأثير عاشوراء بر حيات فرهنگی شيعيان، 2115 ـ 2215

·برنامه شبهای َآسمانی، پخش زنده، 4/9/91 در بارة تأثير عاشوراء بر حيات فرهنگی شيعيان، 2115 ـ 2215

·مهدویت و تمدن نوین اسلامی، پخش زنده، 9/6/95

شبکة جام جم

·شبكة جام جم؛ 8 مصاحبه پيرامون جهاني‎ شدن، امام خميني ، مسائل فرهنگي و .. دي 1382

·28 صفر، 31 / 1 / 83، پخش زنده پيرامون پيامبر در نگاه غربيها ( صبح )

·27 ربيع، ارديبهشت 1383 ( مصاحبة تلفني )

·10 رجب، 9 شهريور 1383 ( مصاحبة تلفني )

·دو برنامه پيرامون عدالت در جامعة مهدوي، 10 و 11 مهر 1383

·پخش زنده، سجدة عشق، ويژه برنامة عاشوراء، 2 اسفند 1383ش.

·ويژه‌برنامة‌ رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، سه‌شنبه، 16 / 1 /1384ش.

·تاريخ تشيع ( 8 برنامة 10 دقيقه‌اي )، 13 دي 1384ش. ( ضبط )

·حماسة سرخ (يا: حسينيه )، 6 برنامة 8 دقيقه‌اي در بارة‌ قيام امام حسين عليه السلام، 18 دي 1384 ( ضبط )

·ويژه برنامة رحلت پيامبر ( توليدي )، 22 / 12 / 84.

·ويژه برنامة شهادت امام رضا عليه السلام ( توليدي )، 22 / 12 / 84.

·ويژه برنامة هفتة وحدت ( توليدي )، 24 / 12 / 84.

·ويژة جشن دانشگاه مذاهب در هفتة وحدت، 22 / 1 / 85.

·در بارة وحدت اسلامي، پخش زنده، 31 / 5 / 85 ، ساعت 5/6 تا 5/7 بامداد.

·در بارة مبعث پيامبر و وحدت اسلامي، پخش زنده، ساعت 9 تا 10 بامداد، 31/5/85،.

·13 برنامة‌ ده دقيقه‌اي ويژة سير حركت امام حسين عليه السلام،‌ 15 دي 1385

·ابعاد وحدت شيعه و سني با رويكردي تاريخي ( مصاحبة تلفني )، 26/11/85

·يک آيه يک سؤال، 10 برنامه کوتاه ويژه ماه مبارک رمضان

·زمينه سازي براي حضور امام و شخصيت مسلم بن عقيل، توبه و شخصيت حر، 26 / 9 / 87.

·نسيم حيات، بخشندگي و سخاوت و هفتة وقف، 1/12/87

·شوق تسليم ( در بارة عيد قربان )، برنامه روشنا، 7/9/88

·معراج عشق ( در بارة عاشوراء )، 5 برنامه 30 دقيقه­اي، 23/9/88

·18 برنامه در بارة بصيرت در قرآن، براي ماه مبارک رمضان برنامة تسبيح، 1389، ( ضبط 16/5/89)

شبکة سحر

·شهادت امام جواد عليه السلام، عاشوراء، چشم‌انداز توسعه، بهار 1383

·تأثير اينترنت بر فرهنگ، 11 آبان 84.

·تأثير اينترنت بر مذهب، 11 آبان 84.

شبکة ولايت

·برنامة ويژة شب شهادت امام جواد عليه السلام، (دو برنامه)، دوشنبه 24/7/91 و سه­شنبه 25/7/91

·برنامة از بهشت تا بهشت، (دو برنامه، ویژة ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها)، پنج­شنبه 6 و جمعه 7 شهریور 93

شبکه راديوئي ايران

·کينه و حقد و عفو در روابط اجتماعي

شبکة راديوئي جوان

·راديو جوان، معرفي فشردة دانشگاه مذاهب اسلامي، 23 / 1 / 85.

·مقايسة علم و آموزش در عصر نبوي و عصر امام صادق عليه السلام، 12/12/88

·هويت ملي و هويت تاريخي، 18/10/90

·زمینه­ها و عوامل رشد علم در تاریخ اسلام، 11/10/94

شبکة راديوئي فرهنگ

·راديو فرهنگ، تبليغ و اطلاع‌رساني ديني، 30 / 3 / 85.

·راديو فرهنگ، در بارة اهميت مشاركت مردم در انتخابات خبرگان، پخش زنده، ساعت 30/7 تا 45/7 بامداد، 1/6/85.

·دو مصاحبه در بارة سال همت مضاعف و کار مضاعف

·برگزاري اجلاس غيرمتعهدها در تهران، وجوه اشتراک اين جنبش با ما و ظرفيتهاي آن، 4/6/91

شبکة راديوئي قرآن

·شبکة قرآن، تا آسمان ( ويژة جنگهاي پيامبر )، 9 / 4 / 85 ( دو برنامه )

·شبكة راديويي قرآن، ويژة تولد امام باقر عليه السلام، تلفني زنده، 5/5/85.

·شبكة راديويي قرآن، ويژة اخلاق پيامبر، تلفني زنده، 28 / 5/ 85.

·راديو قرآن، تأملاتي پيرامون زندگي سياسي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم، و امام حسن مجتبي عليه السلام، 27 اسفند 1385 ( برابر با 28 صفر )‌، پخش زنده، 9 تا 30/11.

·شهادت اميرالمؤمنين علي عليه السلام، ( سه مصاحبة 5 دقيقه اي )، 24/6/87

شبکة راديوئي معارف

·شبکة معارف، پخش مستقيم سخنراني در ششمين همايش گفتمان مهدويت، تأملاتي پيرامون نظرية عدالت در جامعة موعود، 8 مهر 1383ش.

·راديو معارف، پيرامون سند چشم‌انداز و چالشهاي اجراي آن، 25 / 2 / 85.

·راديو معارف، پيرامون سند چشم‌انداز و چالشهاي اجراي آن، 25 / 2 / 85.

·راديو معارف، تأثير اعتقاد به امام زمان سلام الله عليه در عصر غيبت ( هويت‌بخشي، توجه به ميراث پيامبر اعظم و جهت‌ دادن به برنامه‌هاي توسعه )، پخش زنده، ساعت 45/08 تا 9 بامداد، 24/6/85.

·پيرامون نقشة جامع علمي کشور، به همراه آقاي خسروپناه، ؟87

·خوارج و به شهادت رساندن اميرالمؤمنين علي عليه السلام، 13/2/88

·قرباني در اسلام و در اديان ديگر، 7/9/88 ( پخش زنده )

·معراج عشق ( ؟ ) ، 13 برنامه در باره محرم، از 26/9/88 تا 8/10/88

·اسلام­هراسي، 4/12/89

·سالروز حکم امام در بارة سلمان رشدي، 25/11/89

·طلوع دانش، سلسله برنامه هفتگي در بارة تاريخ علم در تمدن اسلامي، از اول تير 1391 به مدت 24 هفته

·فرهنگ بسیجی در صدر اسلام، 2/9/92

·معرفی فصلنامة تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 21/2/93

·تاریخ­نگاری در گسترةتمدن اسلامی (برنامة طلوع دانش)، چندین برنامه، از خرداد تا شهریور 1393ش.

·مباحث مربوط به همگرایی مذهبی در ایران، برنامه ندای وحدت، 2 برنامه، مهر 93

مرکز خبر راديو ( براي همة شبكه‌هاي راديويي )

·پيرامون سخنان اخير پاپ، 25/6/85.

·در بارة مرحوم بروجردي و سيد قطب و علامه شرف الدين، 18/11/87

شبکة راديوئي گفتگو

·افق، تاريخ تشيع، 2 برنامه 50 دقيقه، 24/4/88

·اسلامي کردن علوم، 2 برنامه با آقاي دکتر کچوئيان، 25/4/88

·افق، تاريخ تشيع، 3 برنامه 50 دقيقه اي، 21/5/88

·در بارة شبهاي قدر، پخش زنده، 10 تا 11 شب، 22/6/88

·افق، تاريخ تشيع، 3 برنامه 50 دقيقه اي، 24/6/88

·افق، تاريخ تشيع، 3 برنامه 50 دقيقه اي، 16/7/88

·توليد علم در عهد امام صادق عليه السلام، ميزگرد تلفني با دکتر اکبريان، 22/7/88

·افق، تاريخ تشيع، 3 برنامه 50 دقيقه اي، 30/7/88

·رمز و راز قرباني در اسلام، 7/9/88 ( پخش زنده )

·افق، تاريخ تشيع، 2 برنامه 50 دقيقه اي، 21/8/88

·در بارة عيد قربان و عرفه، 6/9/88

·در بارة نقش تمدني مسجد، 26/11/89

شبكة راديويي صداي آشنا

·شبكة راديويي صداي آشنا، ‌برنامة‌ سلام‌، ‌هموطن، باران و رحمت،‌ ويژة شبهاي قدر، پخش زنده، 20/19 تا 45/19؛ ‌ 21 مهر 1385، ( از كي‌يف،‌ اوكراين )

شبکة استان مرکزي

·شبکة استان مرکزي، پخش خبر سخنراني افتتاحية همايش ملي قرآن و تاريخ از شبکة استان مرکزي و نيز پخش خبر ارائة مقاله در اين همايش در اخبار عمومي همايش، 16 مهر 1383.

شبکة استان فارس

·در باره مهدويت و نيمة شعبان، 26 تير 1390

شبکة استان اصفهان

·در بارة بيداری اسلامی، 15/8/90


م. مصاحبه با شبكه‌ها و روزنامه‌هاي خارجي

·مصاحبه با راديو فرهنگ فرانسه پيرامون فرهنگ شيعي با مصاديقي مانند عزاداري عاشوراء

·مصاحبه با شبکة ؟ انگلستان پيرامون پيوند تشيع و انقلاب اسلامي

·مصاحبه با تلويزيون کانادا پيرامون برخي مفاهيم شيعي مانند شهادت

·تلويزيون ايرلند، دستاوردهاي دولت خاتمي و مسائل هسته‌اي، 25 / 2 /84.

·روزنامة فيگارو ( انعكاس در واشنگتن تايمز ). زمستان 1384.

·روزنامة آرژانتيني clarin ، انديشة ديني در ايران امروز،17 / 12 / 84.

·مصاحبة مطبوعاتي با چند روزنامه و نشرية کرواسي در خانة خبرنگاران به همراه خانم دکتر علم الهدي و خانم رستم­آبادي، 10/3/88

·شبکة اول HRT کرواسي، 12/3/88

شبکة R.T.S.

سوييس، 18 خرداد 1392:

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4984028-page-speciale-consacree-aux-elections-presidentielles-en-iran.html

·شبکة 24 روسيه، 22 خرداد 1392

·شبکة D.R. دانمارک، WWW.DR.DK ، 22 خرداد 1392.

·شبکة نیوزآور Nieuwuwr (newshour) هلند، 8 اسفند 1392 .

·رادیو فرانسه (راديوفرانسانتر Radio France Inter )، مصاحبه کننده: نیکولا فالز Nicolas Fales، 10/8/93.

·رادیو اسویرایج sveriges radio ، مصاحبه کننده­ها: ديزيآنااليزابتمور Daisy Anna Elisabeth Mohr و كتياماريامگنسن Katja Maria Magnusson ، سوئد، 23 بهمن 1393.

·هفته نامه لوپوئن Le Point فرانسه، مصاحبه کننده: آرمین عارفی، 20 اسفند 1395


ن. راهنمائي، مشاوره و داوري پايان‌نامه‌ها و رساله­ها:

راهنمائي پایان­نامة مقطع کارشناسي ارشد:

رديف

موضوع رساله

نام دانشجو

دانشگاه

تاريخ دفاع

1

انديشه هاي کلامي علامه حلي پيرامون امامت

زهرا منصوري

آزاد ـ واحد کرج

شهريور 1379

2

بررسي عوامل سياسي مؤثر بر گسترش تشيع در عصر ايلخانان

مرتضي رحيمي محمد آبادي

امام صادق عليه السلام

زمستان 1380

3

اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد بهشتي

صديقه قاسمي

آزاد ـ واحد کرج

1380

4

ديدگاههاي مونتگومري وات در بارة اسلام ( سيرة نبوي )

سيد قاسم رزاقي موسوي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

12/4/85

5

مطالعات شيعي در غرب انگليسي زبان

غلام‌احياء حسيني

مدرسة عالي امام خميني ( مركز جهاني علوم اسلامي )

13/12/85

6

تاريخ تشيع كاشان: از آغاز تا ظهور صفويه

مصطفي صادقي

دانشگاه امام صادق عليه السلام

1/3/86

7

حضرت فاطمه الگوي زنان مسلمان

شهناز سيروس معز

مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران

8/6/86

8

آسيب‌شناسي اجتماعي مهدويت‌گرايي نزد شيعيان معاصر

علي‌اکبر بياري

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

29/9/86

9

نقش امام محمد باقر عليه السلام در تبيين و تدوين مذهب اماميه

محمدحسن احمدي

دانشگاه امام صادق عليه السلام

8/12/86

10

بررسي وضعيت سياسي شيعيان افغانستان در سالهاي 1880 ـ 1978

علي جعفري

مركز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام

27/12/86

11

مقايسه دعوت با تبليغ در قرآن از ديدگاه علم ارتباطات

ليلا عطائي

مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

21/9/87

12

عمران اسلامي در قرن سوم هجري با تأکيد بر نگره هاي شيعي از منظر يعقوبي

عبدالحميد کاظمي

پيام نور ـ واحد قم

10/11/87

13

بررسي عوامل رشد و گسترش تشيع در افغانستان عهد مغول

محمد حسن اخلاقي

مركز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام

21/10/87

14

تاريخ تشيع قم از دوره مغول تا پايان دوره صفوي

مريم سادات قدمي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

//88

15

نگرشهاي شيعه پژوهي ويلفرد مادلونگ و تأثير آن بر شيعه­پژوهي ساير مستشرقان

نفيسه شکور

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

23/7/88

16

سقيفه در متون تاريخي فارسي قرون هشتم تا دهم هجري قمري

معصومه قره­داغي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

16/10/88

17

سيره اهل بيت عليهم السلام در زمينه ماندگاري و انتقال پيام عاشورا

محمدعلي رحيمي ثابت

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

7/11/88

18

تشيع اهواز، از آغاز تا پايان قرن سوم

صاحب عوده تبار

دانشگاه امام صادق عليه السلام

10/12/88

19

تاريخ­نگري از منظر ائمه معصومين عليهم السلام

قدسيه خدامي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

25/12/88

20

نقد و بررسي گزارشهاي تاريخي ابن­تيميه پيرامون تاريخ تشيع ( بر اساس کتاب منهاج السنه )

سيدعلي حسين­پور

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

15/2/1389

21

بررسي تطبيقي تاريخ­نگاري دوران مدني پيامبر در قرآن و منابع تاريخي با توجه به شبهات مستشرقين

محمد حسن اخلاقي

جامعه المصطفي العالميه، مدرسه­ي عالي قرآن و حديث

15/2/1389

22

بازمرجعيت باورها و ارزشهاي جاهلي در سه دهه اول پس از رحلت رسول خدا ( ص )

زهره محلوجي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

16/4/89

23

عوامل انحطاط و عقب­ماندگي مسلمين و راههاي برون­رفت آن از ديدگاه امام خميني (ره )

علي اکبر عالميان

جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني

24/4/1389

24

قانون­مندي تاريخ از ديدگاه قرآن

سيدضياء الدين ميرمحمدي

دانشگاه معارف اسلامي

31/4/89

25

رويکرد روان­شناسي اجتماعي در آثار مورخان قرن سوم هجري قمري

زهراء علويان

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

8/7/89

26

وضعيت سياسي و اجتماعي شيعه در عصر سلاجقه ايران

محمد حسين هنانيان

دانشگاه معارف اسلامي

13/9/89

27

نقش سياسي ـ فرهنگي آل طاووس در قرن هفتم و هشتم هجري قمري

خديجه احمدي نور

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

28/9/89

28

تاريخ اجتماعي شيعيان ايران و عراق در قرن هشتم هجري

فاطمه سادات زکي

مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام

28/10/89

29

انديشه تاريخي علامه محمد حسين طباطبائي

حسن احمديان دلاويز

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

23/12/89

30

تأثير فرهنگ ايراني و آموزه­هاي شيعي در مراسم و مواسم آل­بويه

احمد فلاح­زاده

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

5/4/90

31

نقش شيعيان در ساختار حکومت عباسيان از خلافت ناصر تا سقوط بغداد

رضيه سادات موحد ابطحي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

21/4/90

32

تحليل ارتباطي مناظرات امام رضا عليه السلام

حسن عباسي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

29/8/90

33

تأثير ظلم در فروپاشي جوامع از ديدگاه سنتهاي الهي در قرآن

مهدي محمدي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

19/2/91

34

بررسي تاريخي کارکرد ديني و سياسي اماکن مذهبي شيعيان در عصر قاجار (بررسي موردي تهران)

حامد قرائتي

مؤسسة امام رضا عليه السلام ـ حوزه علميه قم

24/3/91

35

فعاليت آموزشي شيعيان در عراق عجم از سقوط بغداد تا ظهور صفويه (656 تا 907)

مريم حميدي منفرد

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

12/4/91

36

نقد و بررسي داده­هاي تاريخ طبري در مورد ائمه عليهم السلام

منصوره رضائي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

21/4/91

37

گونه­شناسي اصحاب امام جواد عليه السلام و نقش فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنان

علي واحدي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

19/6/91

38

فعاليت­های آموزشی شيعيان درمناطق شمالی ايران از سقوط بغداد تا ظهور صفويه

معصومه جمشيدی کوهساری

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

2/7/91

39

بررسی سير تحول نگاه مورخان اهل سنت از آغاز تا قرن ده در بارة سه خليفة نخست

ليلا سليمانی

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

3/7/91

40

واکاوی سيرة نبوی در يک مدل ارتباطی (مدل ارتباطی ريچارد سون)

ابراهيم داوودی

دانشکده صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران ـ شعبة قم

4/7/91

41

پايگاه اجتماعی زنان در قرن نخست هجری

علی حسن­خانی

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

12/7/91

42

رويکردهای ناظر به جايگاه مخاطب در پيام­رسانی از منظر قرآن کريم

قاسم کرباسيان

دانشکدة صدا و سيما ـ قم

14/12/91

43

بازتاب دیدگاه صحاح سته در مورد سیره نبوی در آثار مستشرقان (گلدزیهر، لامنس، وات) و نقد آن

اکبر روستایی

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

16/2/92

44

بررسی تاریخی تکفیر و تفسیق فرق اسلامی نسبت به یکدیگر در سه قرن نخست هجری

مریم علیی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

21/3/92

45

تأثیر روش تربیتی رسول خدا ص در گسترش اسلام (در عصر نبوی)

محمد محمدی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

13/4/92

46

نقش امام صادق علیه السلام در بعد علمی تمدن اسلامی

سیدمحسن شریفی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

24/6/92

47

تاریخ اجتماعی شیعیان در دورة تیموریان با تأکید بر آداب و رسوم، ادبیات و مشاغل

مهدی یکه­خانی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

9/7/92

48

تاریخ اجتماعی شیعه در کافی

سیدمحمدمهدی موسوی­نیا

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

29/8/92

49

نقش زنان شیعه در دفاع از باورهای شیعی از دورة امام صادق علیه السلام تا پایان دورةغیبت صغری

سعیده رحیمی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

5//4/93

50

بررسی روابط شیعیان با اهل کتاب در دورة صفویه

مریم خزایی موغانی

دانشگاه قم

24/6/93

51

بررسی زمینه­های اجتماعی پیدایش بابیه در ایران شیعی

مهدی زاهدی زرنقی

دانشگاه قم

7/7/93

52

بررسی نقش شیخ بهایی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی عصر صفوی

مراد کیانی­پور

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

5/11/93

53

بررسی کلام اجتماعی در آراء شهید بهشتی

زینب روح الامین

دانشگاه قم

24/12/93

54

آموزه­های تمدنی در اندیشه و سیرة امام علی علیه السلام

طاهره فضیلت

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

28/2/94

55

سیرة ازدواج ائمه معصومین علیهم السلام

سیداحمد جلالی آهنگرکلایی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

20/3/94

56

بررسی تحقیقات تاریخ اسلام در مراکز علمی برزیل

محمدحسین قربانیان

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

9/4/94

57

زمینه‌ها و عوامل فرهنگی گسترش تشیع از حمله مغول تا ظهور صفویه با تأکید بر نظام تبلیغی شیعیان

طاهره مشعل­پور

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

18/6/94

58

نقش شناخت عصر معصومان(ع) در استنباط‌های فقهی مکتب معاصر نجف

محمد کرمانی کجور

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

30/8/94

59

بررسی تاریخی رویکرد امام علی علیه السلام و اصحاب ایشان در فتوحات عصر خلفاء

سیدهاشم موسوی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

3 تیر 1395

60

نگرش ایرانیان باستان به خانواده وتأثیر آن در پذیرش اسلام

طوبی رنجبر تیلکی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

15 آبان 1395

61

امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شیوه مدیریت حل تعارض در عصر حاکمیت

سکینه قاضی­خانی

مؤسسة آموزش عالی معصومیه

25 آذر 1395

راهنمايي رسالة مقطع دکتري:

رديف

موضوع رساله

نام دانشجو

دانشگاه

تاريخ دفاع

1

هويت يابي شيعيان در افغانستان عهد مغول ( 615 ـ 782 )

عبدالمجيد ناصري داوودي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

20/8/88

2

قرآن و اصول ارتباط اجتماعي ( راهنماي دوم )

علي لطفي

دانشکده اصول دين

2/10/89

3

مباني علوم طبيعي در انديشه­ي ديني و تمدن ( آرماني ) اسلامي

سيد عبدالله رادمنش ( سيد عربي )

حوزه علميه قم ( رساله سطح 4 )

2/9/90

4

بررسی سير مطالعات شيعی در غرب انگليسی زبان در يکصد سال اخير با تأکيد بر نقش انقلاب اسلامی ايران در سير اين مطالعات

سيدقاسم رزاقی موسوی

حوزة علمية قم (رسالة سطح 4)

25/8/91

5

تاريخ اجتماعی مسلمانان از منظر شعرای پارسی­گوی شيعه در قرن هشتم و نهم

مرضيه پروندی

دانشگاه معارف اسلامی

8/9/91

6

ساختار قدرت سياسی خلافت عباسيان و تأثير آن بر تمدن اسلامی تا پايان قرن چهارم هجری (راهنمای دوم)

علی الهامی

دانشگاه معارف اسلامی

22/9/91

7

ظرفيت­شناسي رويكردهاي فكري، فرهنگي آموزه مهدويت پس از انقلاب در تحقق تمدن اسلامي

محمدرضا برزویی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

20 / 8 / 1394

مشاوره پایان­نامة مقطع کارشناسي ارشد:

رديف

موضوع رساله

استاد راهنما

نام دانشجو

دانشگاه

تاريخ دفاع

1

رابطة بين مذهب و سياست در انديشة حضرت امام صادق عليه السلام

آيت الله عميد زنجاني

اکبر اشرفي

امام صادق عليه السلام

آبان 77

2

مراحل و شيوه‌هاي بيان قرآن کريم از رسالت حضرت موسي عليه السلام

دکتر لساني فشارکي

حسين مرادي

امام صادق عليه السلام

زمستان 78

3

وضعيت سياسي شيعه قبل از صفويه

حسن خوش چشم آراني

امام صادق عليه السلام

1379

4

بررسي تحولات سياسي، اجتماعي ناشي از حکومت امام علي در مقايسه با حکومت خلفاء

دکتر تقي زاده داوري

جمعه خان محمدي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

11/3/1381

5

بررسي جامعه‌شناختي شکل‌گيري سازمان روحانيت شيعه

دکتر تقي زاده داوري

محمد علي اخلاقي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

19/12/ 1381

6

مديريت امور فرهنگي

دکتر محمد مهدي مظاهري

حسين قناديان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات

22 / 5 / 84

7

تأثير عوامل سياسي بر پراکندگي جغرافيايي غلات از ابتداي دوره اسلامي تا غيبت کبري

دکتر شهلا بختياري

فريده جهانگيري

دانشگاه الزهراء

6/7/87

بررسي روشهاي آموزش امامان معصوم عليهم السلام

دکتر علي بيات

محمد وحيد شيواني

مركز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام

8

تاريخ نگاري ابن کثير دمشقي در البدايه و النهايه

دکتر حسين مفتخري

منيره شريعت جو

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

9

تحليل زباني متون تاريخي در عصر صفويه

دکتر سيد علي اصغر سلطاني

پروين حبيبي کردعليوند

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

3/2/88

10

خواجه نصيرالدين طوسي و اسماعيليان نزاري

دکتر حسين ايزدي

مطهره سادات احمدپناه

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

14/4/89

11

تغذيه و پوشش در سيره نبوي

دکتر سيد حسين فلاح زاده

امير علي حسنلو

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

1/9/89

12

هويت ويژه­ي تمدن بر پايه­ي آموزه­هاي حکمت متعاليه

سيد يدالله يزدان پناه

معمر خليل اويچ

مجتمع آموزش عالي امام خميني جامعه المصطفي العالميه

19/12/89

13

تعامل علماء مذهبي با دولت در عهد سلجوقي

دکتر حسين ايزدي

محمدتقي رمضاني

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

12/10/90

13

بررسي رحمت در آيات و روايات و نقد شبهة خشونت­گرايي اسلام

دکتر مهدي ايزدي

محمد ناصحي

دانشگاه امام صادق عليه السلام

9/11/90

14

اصول و روشهای جنگ روانی در سيرة علوی (با تأکيد بر جنگهای صفين، جمل و نهروان)

دکتر حسن بشير

حسين همازاده ابيانه

دانشگاه امام صادق عليه السلام

25/10/91

15

عوامل دفع و جذب به مساجد از نظر نمازگزاران مساجد کرج

دکتر مهدی محسنیان­راد

حسین براتی

دانشگاه امام صادق عليه السلام

10/6/92

16

مدیریت تحول در سیرة نبوی (ص) با رویکرد منابع انسانی

دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان

علی­رضا کاملی

جامعه­ المصطفی العالمیه، مؤسسة آموزش عالی علوم انسانی

30/6/92

17

تحلیل نهادی تأمین اجتماعی در تمدن اسلامی

دکتر ؟

؟ دربندی

دانشگاه امام صادق علیه السلام

2/11/92

18

کارکردشناسی تاریخ در قرآن کریم و استنتاج دلالتهای تربیتی آن

دکتر شرفی

سعیده باطنی

دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ـ دانشگاه تهران

5/7/93

19

روش­شناسی بنیادین اندیشة اجتماعی ابوعلی مسکویه

دکتر قاسم ابراهیمی­پور

محترم پیشقدم

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

9/7/93

20

بررسی نظریه احیای تمدن اسلامی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران و جنبش اخوان المسلمین مصر

دکتر نصرالله آقاجانی

مهدی دنگچی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

15/10/93

21

بررسی الگوی ارتباطی مطلوب در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها

دکترسید محمد حسین هاشمیان

اعظم ذوقی

باقر العلوم علیه السلام

16 آبان 95


مشاوره رسالة دکتري:

رديف

موضوع رساله

استاد راهنما

نام دانشجو

دانشگاه

تاريخ دفاع

1

نقش ائمه اطهار عليهم السلام در شکل­گيري و توسعه تمدن اسلامي

دکتر محمدرضا جباري

غلامحسين محرمي

مؤسسة پژوهشي و آموزشي امام خميني

25/9/88

2

تاريخ تشيع در نيشابور از آغاز تا حمله مغول

دکتر علی­محمد ولوي

محمد دشتي

مؤسسة پژوهشي و آموزشي امام خميني

11/12/89

3

شکل­گيري و تحول مراسم مذهبي در عهد صفويه

دکتر علي بيگدلي ـ دکتر علي اصغر مصدق

حسين ايزدي

دانشگاه شهيد بهشتي

12/4/90

4

اختصاصات پيامبر (ص) در قرآن با تطبيق بر نظر فريقين

دکتر محمدرضا جباري

سيدمحمد نقيب

مرکز مديريت حوزة علمية قم ـ سطح 4 حوزه علميه قم

4/6/91

5

پژوهشی در تاریخ­نگاری مقریزی

دکتر صادق آئینه­وند

زهرا

روح الهی امیری

دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ

18/6/92

6

بررسی تأثیر تحولات تاریخی بر سیر تکوینی فقه شیعه در دوره ایلخانی

دکتر علیرضا کریمی

منوچهر صمدی­وند

گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

26/3/94

7

الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی در اسلام

دکتر ابراهیم فیاض

حسن یوسف­زاده

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

27/3/94

8

مظاهر تمدن اسلامی در کشورهای قفقاز جنوبی (با تاکید بر گرجستان) و

بررسی جنبه های هویت بخشی آن پس از حاکمیت شوروی

دکتر بهرام

امیراحمدیان

محمدرضا کلان فریبایی

مدیریت حوزه علمیه استان قم

16/10/94

9

هویت شیعی در عصر صادقین(ع) با تأکید بر ارتباطات میان مذهبی و میان فرهنگی

دکتر حمید پارسانیا

غلامرضا پرهیزکار

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

25/11/94

10

بررسی تغییرات اندیشه اجتماعی فقهای امامیه با تأکید بر آرای شیخ مفید و سیدمرتضی علم­الهدی

حمید پارسانیا

محمدرضا قائمی­نیک

دانشگاه تهران

12 مهر 95

تبیین تاریخی جایگاه کوفه در فرایند قیام امام حسین علیه السلام

نعمت الله صفری فروشانی

مجتمع آموزش عالی امام خمینی ـ مدرسه عالی تاریخ و ادیان

21 بهمن 1395

داوري پایان­نامة کارشناسي ارشد:

رديف

موضوع رساله

نام دانشجو

دانشگاه

تاريخ دفاع

1

تأثير تعارض سنن جاهلي و آموزه‌هاي ديني بر فعاليتهاي سياسي زنان در دورة بين‌اميه و عصر اول عباسي

آزيتا رضوي بني

دانشگاه الزهراء

16/4/83

2

بررسي تاريخي حقوق متقابل معلولان و حکومت از هجرت تا پايان عصر خلفاي راشدين

هما بدر

دانشگاه الزهراء

17/4/83

3

بررسي وضعيت اجتماعي زنان در قرون اول و دوم هجري ( 40 تا 218ق. )

محبوبة ذوقي سوران

دانشگاه الزهراء

15/7/83

4

حيات فکري و اجتماعي معتزله در قرن چهارم هجري

علي فتح قبادپور جهان‌آبادي

دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم

5/4/84

5

گونه‌شناسي قيامهاي شيعي در عصر امويان

کرم‌اللهي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

18/7/86

6

تشيع در خراسان بزرگ ( از ظهور امويان تا پايان دورة اول عباسي)

غلام احياء حسيني

مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام

5/9/86

7

آسيب‌شناسي تمدن اسلامي از منظر سيدحسين نصر

سيدعليرضا عالمي

مدرسة عالي امام خميني

25/11/86

8

تاريخ نگاري ابن ابي الحديد

فاطمه سرخيل

باقر العلوم عليه السلام

12/4/87

9

فلسفة تاريخ اسماعيليه

زهره باقريان

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

20/6/87

10

تحليل دين و علم ارتباطات از آيندة جهان

يحيي صالح نيا

مرکز مديريت حوزه علميه قم

28/7/87

11

مناقب خواني؛ شکل گيري و روند آن در دورة آل بويه و سلاجقه

مهدي زيرکي

باقر العلوم عليه السلام

1/10/87

12

شيعه در دورة دوم خلافت عباسي ( 232 ـ 324 )

آقاي قهرمان کرمي

باقر العلوم عليه السلام

7/11/87

13

جايگاه سياسي اجتماعي صحابه در دورة حکومت امويان

آقاي علي ابراهيمي

باقر العلوم عليه السلام

9/11/87

14

جابر بن يزيد جعفي ( ح 50 ـ 128ق.) واکاوي شخصيت، جايگاه و تأثير وي در علوم و معارف شيعه

سعيد طاووسي مسرور

امام صادق عليه السلام

19/11/87

15

بررسي مقايسه اي انديشه مهدويت شيعه اثني عشري و نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوکوياما

نفيسه فلاح پور

باقر العلوم عليه السلام

14/12/87

16

آسيب­شناسي تمدن از ديدگاه مارکس و نقد و بررسي

سيدمحمد سرور هاشمي

جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني ره

9/9/88

17

نقش شيعه در تاريخ نگاري اسلامي با نگاهي انتقادي به کتاب اثر التشيع علي الروايات التاريخيه في القرن الاول الهجري

محمد غفوري

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

15/10/88

18

نقش رويکردهاي مذهبي در فراز و فرود تمدن اسلامي در دوره آل بويه و سلجوقيان

جواد جعفري

جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني ره

7/11/88

19

مباني نظري و عملي نهضتهاي شيعي ـ صوفي در ايران ( قرون 7 تا 10ق.)

منيره ناصح ستوده

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

19/4/89

20

سيرة نبوي در عصر مکي از نگاه طبري ( مقايسه تفسير و تاريخ )

محمد سعيد نجاتي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

15/7/89

21

بررسي سير تاريخي نگاه مورخين اهل سنت به حضرت فاطمه سلام الله عليها از آغاز تا قرن هفتم هجري

بي بي فاطمه موسوي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

24/12/89

22

خاندانهاي شيعي در عصر غيبت صغري

نجمه سادات داوطلب

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

26/12/89

23

تعامل المسلمين مع المعالم الاثريه اثناء الفتوحات الاسلاميه حتي سقوط بني اميه

حسين علي جبر

(حسين ساعدي)

جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني ره

26/12/89

24

چگونگي ورود و نقش ترکان در دربار سامانيان

طاهره سپهوندي

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

29/11/90

25

نسبت تمدن اسلامي و مدرنيته در انديشة اسلامي

روح­الله نامداري

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

10/12/90

26

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم

حسين قاضي خاني

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

22/12/90

27

بررسي ديدگاه مستشرقان در باره امام علي عليه السلام

محمد عباس­زاده

سطح 3 حوزه علميه

19/1/91

28

نظام قضائي دوره­ي پهلوي دوم

وحيد خداپرست

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

23/3/91

29

جايگاه مفهوم قرآني تذکر در رسانه ديني؛ بررسي نشانه­شناختي فيلم آواز گنجشک­ها

امين اسلامي

دانشگاه امام صادق عليه السلام

17/4/91

30

چشم­انداز تمدن اسلامی و راهکارهای تحقق آن از ديدگاه امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری

احمد محبوبی

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

23/9/91

31

بررسی زمینه­ها و عوامل گسترش آثار پائولو کوئيلو

محمدرضا

انواری

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

16/2/92

32

بررسی جامعه­شناختی گسترش تشیع در آذربایجان از دوره صفویه تا قاجار

سعید رمضان­پوریان نوین

دانشگاه قم

رشته شیعه­شناسی ـ گرایش جامعه­شناسی

9/4/92

33

بررسی نقش عبدالله بن عباس در تحولات عصر خلفاء

حسین حمزه

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

15/4/92

34

ظرفیتهای تمدنی انقلاب اسلامی ایران

مهدی رشیدی­نژاد

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

21/8/92

35

نقد و بررسی انسان آرمانی در جنبش­های نوپدید معنویت­گرا

حمید مریدیان

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

18/9/92

36

سیاست داخلی ایوبیان با تأکید بر چگونگی تعامل با شیعیان

مهدی ایوبی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

21/3/93

37

تعامل آرمان­گرایی و واقع­گرایی در عصر حاکمیت معصومین علیهم السلام

حسن صادقیان

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

10/6/93

38

منازعات شیعی ـ اموی در متون ادبی تا پایان قرن سوم

امیر فضلعلی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

17/7/93

39

راهبردهای سیاسی امام باقر و امام صادق علیهما السلام در آماده سازی جامعه اسلامی برای ورود به عصر غیبت

سیدابراهیم معصومی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

6/12/93

40

حیات فرهنگی و اجتماعی حاج شیخ عباس قمی

اعظم حدادی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

10/12/93

41

بنی امیه در روایات معصومین علیهم السلام

مرضیه کاظمی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

30/1/94

42

نقد نظریه "هزینه ـ فایده" در ارتباطات انسانی منابع غربی از منظر قرآن کریم

محمدرضا میرزاجعفر

دانشگاه امام صادق علیه السلام

7/9/94

داوري رسالة دکتري:

رديف

موضوع رساله

نام دانشجو

دانشگاه

تاريخ دفاع

1

بررسي فقهي روشهاي اجرائي امر به معروف و نهي از منکر

عبدالحسين رضائي‌راد

دانشگاه فردوسي مشهد ـ گروه فقه

7/7/84

2

ستيز و سازش در تاريخ و انديشة سياسي مرجئه در عصر اموي

علي غلامي دهقي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

16/8/86

3

حامد منتظري مقدم

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

2/4/87

3

انحصار مذاهب فقهي (استادياري خبرگان بدون مدرک )

شعبان علي خان صنمي

دانشگاه فردوسي مشهد ـ گروه فقه

18/7/87

4

جريان شناسي تاريخي قرائتهاي عاشورا از صفويه تا مشروطه ( با تأکيد بر مقاتل )

محسن رنجبر

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

16/2/88

5

روش­شناسي ارتباطات اجتماعي از منظر قرآن کريم

احمد زرنگار

دانشکده اصول الدين

19/6/88

6

نقش علماي جبل عامل در تعميم و تثبيت تشيع اثني عشري در ايران ( 700 تا 1200ق.)

محمد علي پرغو

دانشگاه تبريز

27/8/88

7

کرخ بغداد و نقش آن در منازعات سياسي و مذهبي بغداد در سده­هاي چهارم و پنجم هجري

محمدقاسم احمدي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

15/4/89

8

الوحده الاسلاميه في کلام و سيره امير المؤمنين علي عليه السلام

عصري الباني

مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي

جامعه المصطفي

27/10/89

9

نظريه­اي در مناسبات روحانيت و دولت اسلامي با تأکيد بر ديدگاه امام خميني ( ره )

علي معصومي

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

13/4/90

10

اصول برقراري ارتباط گفتاري در قرآن و حديث شيعه

رضا حاج خليلي

دانشکدة اصول الدين

10/7/90

11

بررسی مواضع مرجعيت در حوزه علميه قم نسبت به انقلاب با رويکرد فقه سياسی (1341 ـ 1357)

حسين ارجينی

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

14/9/91

12

مدارای دينی و مذهبی در قلمرو آل­بويه و نقش آن در شکوفايي و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی

ناصر انطيقه­چی

دانشگاه معارف اسلامی

25/11/91

13

امام علی و حسنین علیهم السلام از دیدگاه مستشرقان

محمدرضا احمدی ندوشن

مدیریت حوزه علمیه استان قم

16/2/92

14

جذور التشیع فی ایران و دور العرب المنتقله فیه

سید عدنان البطاط

جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

24/11/92

15

نقش نگرش سیستمی در کارآمدی نظام اسلامی مبتنی بر نظریة ولایت فقیه

سیدغلامرضا موسوی

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

14/12/92

16

قیام و انقلاب سیدالشهداء علیه السلام از دیدگاه فلسفة تاریخ و سنتهای اجتماعی قرآن

سید

سعید حسینی

مرکز مدیریت حوزههایعلمیه

3/7/93

17

بررسی تطبیقی مدیریت سیاسی و اجتماعی امام علی علیه السلام و خلیفه دوم

محمود مطهری­نیا

دانشگاه معارف اسلامی

10/10/93

18

اصول اخلاق اسلامی در تمدن اسلامی و بازاندیشی آنها در پرتو آیات قرآن و روایات اسلامی

اکبر آقایانی چاوشی

دانشگاه معارف اسلامی

25/10/93

19

سنخ و روش­شناسی مکاتب تاریخ­نگاری طب در تمدن اسلامی

رضا دادگر

دانشگاه معارف اسلامی

16/11/93

20

نقش فلسفه اسلامی در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی

غلامرضا ابراهیمی مقدم

مدیریت حوزه علمیه ا ستان قم

17/1/94

21

الگوی گفتمانی تصرف در حدیث نزد قصاص

یحیی میرحسینی

دانشگاه امام صادق علیه السلام

14/10/94

22

بررسی سیاستهای تنوع فرهنگی حکومت آل­بویه

مهدی محمدی صیفار

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

29/3/95

23

تحلیل تطبیقی تاریخی نظریه­های احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در قرنهای نوزده و بیست

سیدامیرحسن دهقانی

دانشگاه تهران

3/7/95

24

تکوین و تحوّل علوم تجربی در تمدّن مسلمانان از آغاز تا نیمه­ی سده­ی چهارم هجری

عبدالله فرهی

دانشگاه تهران

25/10/95

25

مصادیق هم آوایی شبهات مستشرقان با منابع اهل سنت در باره پیامبر(ص) و نقد آن با تاکید بر دایره المعارف

قرآن لایدن

احترام رستمی فروشانی

دانشگاه معارف اسلامی

24 اسفند 95


س. ارزيابیها

ـ داوری کتاب، مجله، مقاله، طرح­نامه (پروپوزال)، گزارش طرح پژوهشی، برنامه درسی و درسنامه برای:

انتشارات سروش، اندیشکده مجازی جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد دانشنامه­نگاری ایران، بنياد شهيد، پژوهشکده بین­المللی المصطفی، پژوهشکدة تاريخ اسلام، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشکده مهدويت و آينده­پژوهي، پژوهشگاه بین­المللی المصطفی (گروه پژوهشی تاریخ اسلام و سیره)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، جشنواره استاد مطهری (ره) ویژة علوم انسانی و اسلامی (اولین دوره)، دانشكدة علوم حديث، دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی (گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی)، دبيرخانة شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دبیرخانه شورای نشر حوزه­های علمیه، دفتر مطالعات راهبردی شوراي عالي حوزه­ها، دفتر نشر دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتابهای درسی علوم انسانی برای دانشگاهها (سمت)، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، شوراي بررسي متون و کتب علوم انسانی، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه­های علمیه، صندوق حمايت از پژوهشگران کشور، صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران کشور، کارگروه ویژة تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، کميسيون بررسي نشريات علمي کشور، گروه برنامه­ريزي علوم حوزه­اي ـ دانشگاهی، گروه دين پژوهي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، مؤسسة شمس الشموس، مؤسسةشيعه­شناسی، مرکز تحقيقات صدا و سيما، مرکز تحقيقات کامپيوتري علومي اسلامي (معاونت پژوهشی)، معاونت اجتماعي و فرهنگي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري، مؤسسة اشراق و عرفان، هیأت حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی، نقد و مناظره (ویژة علوم انسانی و معارف دینی).

ـ داوری آثار ارسال شده برای:

·جشنوارة آثار مطالعاتي و پژوهشي فرهنگي ـ اجتماعي شهر تهران

·جشنوارة رضوي

·جشنوارة نهج‌البلاغه دانشگاهيان سراسر کشور (نخستين)

·جشنواره انتخاب پايان­نامه­هاي برتر دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

·جشنواره بين المللي شيخ طوسي،

·جشنواره علمي پايان­نامه­هاي برتر حوزه دين­پژوهي کشور

·جشنواره فارابي

·سمينار بين‌المللي زن در تاريخ اسلام، كنگرة ملي علوم انساني

·سمينار دانشجوئي سيرة رسول اکرم ( ص ) و جهان معاصر دانشگاه مذاهب اسلامي

·سمينار مهدويت

·کتاب سال تقريب (دومين سال)

·کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (سی و یکمین دوره)

·کتاب سال حوزه ( سالهای مختلف و سال 1392، سال 1393، سال 1394)

·کنگرة امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام

·کنگرة امام مهدی عج و آيندة جهان (عتبات عاليات)

·کنگره ملي علوم انساني (اولین، دومين)

·مسابقة بزرگ عباس باب الحوائج

·هفتة پژوهش دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

·همايش اسلام و توسعه اقتصادي، 1384

·همايش الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (نخستين)

·همايش امام صادق عليه السلام مرکز تحقيقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

·همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي

·همايش بين‌المللي بناي آينده‌اي مطمئن براي آسياي جنوب غربي

·همايش تشيع و خاورشناسان

·همايش تشيع و مستشرقان

·همايش تمدن شناخت

·همايش دکترين مهدويت

·همايش علمي‌ ـ دانشجويي اقتصاد اسلامي

·همایش علمی ـ پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام

·همايش قرآن و تاريخ دانشگاه آزاد محلات (نخستين)

·همايش ملي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، ظرفيتها و بايستگي‌ها؛ چالشها و فرصتها

·همايش ملي قرآن و سنن تاريخي

·همايش منطقه‌اي اخلاق و فناوري اطلاعات (اولين و دومين)

·همايش نقش تبليغات در جنگ، کتاب سال اهل بيت عليهم السلام

·همایش بین­المللی اندیشه­های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

·دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی

ـ داوري مقاله برای مجلات:

·انديشة صادق

·الاهيات اجتماعي

·آينة ميراث

·پژوهش­نامة تاریخ اسلام، انجمن ايراني تاريخ اسلام

·دو فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش‌نامۀ انتقادي

·دوفصلنامة نامة علوم انساني

·فصلنامة اسراء

·فصلنامة اسلام و مطالعات فرهنگی و اجتماعی

·فصلنامة‌ انديشة ديني

·فصلنامة بانوان شيعه

·فصلنامة پژوهش­نامة تاريخ اسلام ارگان انجمن ايراني تاريخ اسلام

·فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام

·فصلنامة تاريخي دانشگاه اصفهان

·فصلنامة تحقيقات فرهنگی ايران

·فصلنامة طلوع

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهشنامة تاريخ تمدن اسلامي

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهشهای علوم تاریخی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی دین و سیاست فرهنگی

·فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی علوم انسانی، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ اسلام دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

·دو فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاريخ و تمدن اسلامی دانشکدة الهيات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

·دو فصلنامة علمی ـ پژوهشی دين و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السلام

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی راهبرد فرهنگ

·فصلنامة علمی ـ پژوهشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي دانشگاه معارف اسلامي

·فصلنامة علمي ـ پژوهشي شيعه­شناسي

·فصلنامة علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء

·فصلنامة علمي ـ پژوهشي علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

·فصلنامة علمي ـ تخصصي نامة تاريخ‌پژوهان، نامة انجمن تاريخ‌پژوهان

·فصلنامة علمي ـ ترويجي دانشگاه اسلامي

·فصلنامة علمي‌ـ پژوهشی تاريخ در آينة پژوهش

·فصلنامة علمی ـ پژوهشی فلسفه و الهیات: نقد و نظر

·فصلنامة قرآن و مستشرقان

·فصلنامة مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام، گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه

·فصلنامة مطالعات تاريخ اسلام

·فصلنامة موعود

·فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

·فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهشنامة انجمن ایرانی تاریخ

·مجلة الهيات و حقوق دانشگاه سيستان و بلوچستان

·مجلة دانشکدة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·مجلة دانشگاه تربيت معلم

·مجلة علمی ـ پژوهشی بين المللي علوم انساني جمهوري اسلامي ايران

·مجلة علمي‌ ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

·مجلة علمي ـ پژوهشي مطالعات اسلامي، دانشکدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد

·مجلة فروغ وحدت

·مشکوه النور

·نداي صادق

·نشرية علمي‌ پژوهشي گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز

·نور حکمت


ف. تدريس­ها

پيشينة تدريس از سال 1368ش. تا پایان نیمسال اول 1381 ثبت نشده است.

مقطع کارشناسی و سطح 2

الف. دانشگاه امام صادق علیه السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاریخ اسلام (1)

کلیة رشته­ها

812 و 822 و 832

2

تاریخ اسلام (2)

کلیة رشته­ها

812 و 821 و 822 و 831 و 841

3

کلیات تمدن اسلامی

کلیة رشته­ها

831 و 842

4

زندگاني پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم

کلیة رشته­ها، پيش‌نياز کارشناسي ارشد

831

5

آشنایی با فقه و اصول

کلیة رشته­ها

832

6

ققه عمومی (1)

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

841

7

روشهاي تحقيق و آمار

معارف اسلامی و الهیات

842

8

متون فقهی (فقه مقدماتی 3)

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

842

9

سيره و تاريخ تحليلي معصومان عليهم السلام ( 1 )

کلیة رشته­ها

842

ب. دانشگاه مذاهب اسلامی

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاریخ اختصاصی اسلام (2)

تاریخ اسلام

812

2

تاریخ اختصاصی اسلام (3)

تاریخ اسلام

821

3

مستشرقان و حدیث

علوم قرآنی و حدیث

821

4

سنن تاريخي در قرآن

تاریخ اسلام

822 و 841

5

تاریخ­نگاری در اسلام

تاریخ اسلام

831 و 832 و 842

ج. مرکز تخصصی تاریخ حوزة علمیة قم

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاريخ و مستشرقان

تاریخ اسلام

822

2

شناخت منابع

تاریخ اسلام

851

3

تاریخ تشیع (2)

تاریخ اسلام

851

4

تاريخ‌نگاري در اسلام

تاریخ اسلام

852 و 861

5

كليات تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

تاریخ اسلام

852

د. دانشکدة خبر

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاريخ تفكر اجتماعي نزد مسلمانان

خبرنگاری

812

مقطع کارشناسی ارشد و سطح 3

الف. دانشگاه امام صادق علیه السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

مکاتب تاريخ‌نگاري در تمدن اسلامي

تاریخ تشیع

841 و 842

2

مفهوم و تاريخ پيدايش شيعه

تاریخ تشیع

841

3

تاریخ اجتماعی شیعه

تاریخ تشیع

842 و 851

ب. دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان

تاریخ اسلام ـ برادران

852 و 861 و 862 و 871

2

نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان

تاریخ اسلام ـ خواهران

861 و 862 و 871

3

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

تاریخ اسلام ـ برادران

861 و 892 و 902 و 912 و 922 و 932 و 942 و 952

4

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

تاریخ اسلام ـ خواهران

892 و 902 و 912 و 922 و 932

4

شناخت روشهاي تحقيق در تاريخ

تاریخ اسلام ـ برادران

872 و 882 و 891 و 901 و 911 و 921 و 931 و 941 و 951

5

شناخت روشهاي تحقيق در تاريخ

تاریخ اسلام ـ خواهران

872 و 901 و 911 و 921 و 931

6

فلسفة تاریخ

تاریخ اسلام ـ برادران

881 و 901 و 912 و 921 و 931 و 941 و 951

7

فلسفة تاریخ

تاریخ اسلام ـ خواهران

881 و 901 و 912 و 921 و 922 و 931 و 941

8

تاريخ اجتماعي ايران

تاریخ ایران اسلامی ـ خواهران

911

9

تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامی با تکيه بر تأثيرات متقابل اسلام و ايران

تاریخ ایران اسلامی ـ خواهران

912

10

ـ تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن هفتم تادهم هجری

ـ نقد و بررسی تاریخ مغولان، تیموریان، حکومتهای محلی ایران

تاریخ اسلام ؛ تاریخ ایران اسلامی ـ خواهران

921 و 932

11

ـ تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن هفتم تادهم هجری

ـ نقد و بررسی تاریخ مغولان، تیموریان، حکومتهای محلی ایران

تاریخ اسلام؛ تاریخ ایران اسلامی ـ برادران

932

12

ـ تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن هفتم تادهم هجری

تاریخ اسلام؛ برادران

942 و 952

ج. مرکز تخصصي تاريخ حوزة علمیة قم ـ مؤسسة امام رضا علیه السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

روش تحقیق در تاریخ (پیشرفته)

851 و 871 و 872

2

دولتهای شیعه

تاریخ تشیع

852 و 861

3

مناسبات شیعه (تاریخ اجتماعی شیعیان)

تاریخ تشیع

861 و 862 و 891 و 901 و 902 و 911

4

متون تخصصي به زبان انگليسي

861

5

فلسفه و روش شناسي علم تاريخ

872 و 892 و 901 و 902 و 911

6

شیعه و تمدن اسلامی

تاریخ تشیع

882 و 891

7

شعائر و آداب و رسوم شیعه

شیعه­شناسی

922

د. مدرسة معصومیه دفتر تبلیغات اسلامی

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

اصول فقه 3 و 4( حلقة ثانيه ـ بخش دوم)

902

2

اصول فقه (مظفر)

تاریخ اسلام

902

3

سنتهاي تاريخي در قرآن

تاریخ اسلام

911

هـ. دانشگاه اهل بیت علیهم السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

سيرة ائمة عليهم السلام (1)

تاریخ تشیع

822

2

روش­شناسی تاریخ

تاریخ تشیع

831

3

مفهوم و تاريخ پيدايش شيعه

تاریخ تشیع

832

4

مکاتب تاريخ‌نگاري در تمدن اسلامي

تاریخ تشیع

832 و 842

5

فلسفة علم تاریخ

تاریخ تشیع

841

6

تاریخ اجتماعی شیعه

تاریخ تشیع

842

7

نقد متون

تاریخ تشیع

851

و. مرکز آموزش تخصصي شيعه شناسي مرکز مديريت حوزه علمية قم (زير نظر آيت الله العظمي مکارم شيرازي)

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع

شیعه­شناسی

871 و 882 و 891 و 892 و 911

2

جامعه­شناسي شيعه، مرکز آموزش تخصصي شيعه­شناسي، 2 واحد

شیعه­شناسی

892

ز. مدرسة عالی امام خمینی ـ مرکز جهانی علوم اسلامی / جامعه المصطفی العالمیه

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاريخ مطالعات اسلامي در غرب

851

2

تقابل و تعامل تمدن‌ها

852

ح. دانشکدة صدا و سیما ـ تهران

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

اخلاق اسلامي در تبليغات

تبلیغات بازرگانی

812 و 822 و 832 و 852

2

تبلیغ در اسلام

تبلیغات بازرگانی

821 و 831

ط. مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاریخ اجتماعی شیعه

تاریخ تشیع

851

ی. جامعه الزهراء

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

شیعه و تمدن اسلامی

ویژة دانش­آموختگان سطح 3

852

2

سنتهای تاریخی در قرآن و روایات

سطح 3

941

ک. دانشگاه قم

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاريخ اجتماعي شيعيان

شیعه­شناسی

892

ل. دانشکدة علوم حدیث

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاریخ تشیع (1)

تاریخ حدیث

862 و 872

م. دانشکده صدا و سیما ـ قم

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

نظريه هاي ارتباطات

862

مقطع دکتری و سطح 4

الف. دانشگاه امام صادق علیه السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

ارتباطات در تمدن اسلامي

فرهنگ و ارتباطات

851

ب. دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرسی معارف اسلامی ـ گرایشهای مختلف

851 و 862 و 871 و 872 و 881 و 892 و 912 و 922

2

ارتباطات در فرهنگ و تمدن اسلامي

فرهنگ و ارتباطات

892 و 911 و 922 و 942

3

سياست­گذاری فرهنگی در قرآن و مکتب اهل بیت

سياست­گذاری فرهنگی

911 و 922 و 931

4

تاریخ صدر اسلام (از بعثت تا سال 61 هجری)

مدرسی معارف، گرایش تاریخ تمدن اسلامی

921

5

شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی

مدرسی معارف، گرایش تاریخ تمدن اسلامی

932 و 952

ج. مدرسه عالي امام خمینی ـ جامعه المصطفي العالميه

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

احياء و بازسازي تمدن اسلامي

891 و 921 و 932 و 951

2

آموزه­هاي ديني و تمدن اسلامي

892 و 911

د. مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

فرهنگ و تمدن اسلامی

مدرسی معارف اسلامی

852 و 861

2

بررسی و نقد تاريخ اجتماعی شيعيان اثنی­عشری

تاریخ تشیع

912

هـ . دانشگاه معارف

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

قيامها و جنبشهاي شيعي

مدرسی معارف اسلامی ـ گرایش تاریخ و تمدن

اسلامی

862

2

روش مطالعه و تحقيق

مدرسی معارف اسلامی ـ گرایش تاریخ و تمدن

اسلامی

871

و . مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي ـ جامعه المصطفي العالميه

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

تاريخ اسلام و مستشرقان

تاریخ اسلام

881

ز . دانشکدة علوم حدیث

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

فرهنگ و تمدن اسلامي

مدرسی معارف

872

ح . جامعه الزهراء سلام الله علیها

ردیف

حنام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

سیر تحول سیره­پژوهی

تاریخ ؟

942 و 951

2

فلسفه تاریخ

تاریخ

952

و. مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نیم­سال تحصیلی

1

بررسی و نقد آراء متفکران معاصر

تاریخ اهل بیت علیهم السلام

952

ـ ديگر موارد:

روش تحقيق،

تهران، مجمع علوم و معارف اسلامي، 5/25 ساعت، 30 / 6 / 77 تا 11 / 8 / 1377.

اخلاق و مديريت رسانه، گردهمايي مسؤولان روابط عمومي سازمان صدا و سيما، (چهار نشست)، قشم 3 و 4 / 10 / 1382ش.

جهاني شدن و پيامدهاي فرهنگي آن

، دورة آمادگي ورود به دورة دکتري، دافوس 20 ارديبهشت تا 17 خرداد 1384 ( 10 ساعت، 5 جلسه )

دين و ارتباطات

، مدرسة عالي علمية نواب مشهد، 22 ارديبهشت تا 20 خرداد 1384 ( 30 ساعت، 15 جلسه )

کلام تطبيقي

، خوهران اهل سنت، 6 ساعت، معاونت امور ايران مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، ‌20/4/86

کلام تطبيقي، برادران اهل سنت، 6 ساعت، معاونت امور ايران مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 27/4/86

تاريخ تشيع ( 1 )، کارشناسي ارشد مجازي، رشتة تاريخ حديث، دانشکدة علوم حديث، قم، 2 واحد ( ترم تابستاني 1388 )

ائمة اطهار و تمدن اسلامي، کارشناسي ارشد مجازي، رشتة ؟، جامعه المصطفي العالميه،

مطالعات اسلامي در غرب، ضبط براي دوره کارشناسي ارشد مجازي مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني

کلاس پژوهشي تمدن اسلامي به زبان عربي، مرکز مطالعات اسلامي، نيم سال دوم 90 ـ 91

سلسله درس­گفتارهای تاریخ در قرآن، پنج­شنبه­ها، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، به کوشش: انجمن علمی دانشجویان رشتة تاریخ اسلام، از 14/9/92

ـ برگزاری کارگاههای آموزشی:

1.کارگاه آموزشی مسؤولان فرهنگی پرورشی نيروی مقاومت بسيج، 1382

2.به سوي تدوين نظريه‌اي براي تمدن اسلامي، كارگاه اساتيد معارف سراسر كشور ( كارگاه تاريخ تمدن اسلام و ايران )، دانشگاه معارف اسلامي قم، 7/11/86

3.نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی، كارگاه اساتيد معارف سراسر كشور، ( كارگاه تاريخ تمدن اسلام و ايران )، دانشگاه معارف اسلامي قم، 7/11/86

4.تشيع و تمدن اسلامي، كارگاه اساتيد معارف سراسر كشور، ( كارگاه تاريخ تمدن اسلام و ايران )، دانشگاه معارف اسلامي قم، 7/11/86

5.تاريخ اجتماعي شيعه، کارگاه آموزشي، طلاب سطح 3 اصفهان، 6 جلسه، 23 و 24 ارديبهشت 89

6.تشيع و نهاد آموزش، کارگاه آموزشي، طلاب سطح 3 اصفهان، 6 جلسه، 12 و 13 تير 89

7.کليات تمدن اسلامي، ضیافت انديشه اساتيد، دانشگاه صنعتي شاهرود، 2 مرداد 91 تا 12 مرداد 1391

8."ما و مسأله تمدن"، کارگاه یک روزة معرفت­افزایی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور ــ استان مرکزی، 17 شهریور 1392

9.کلیات تمدن اسلامی، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه آزاد قم، 24 تا 29 خرداد 1393، 16 ساعت.

10.کلیات تمدن اسلامی ( با تکیه بر دانش پزشکی)، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه علوم پزشکی زابل، مشهد، 17 تا 26 تیر ماه 1393، 16 ساعت.

11.کلیات تمدن اسلامی، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه آزاد ارومیه، 25 تا 27 مرداد 1393، 14 ساعت

12.کلیات تمدن اسلامی، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه آزاد مهاباد، 28 تا 30 مرداد 1393، 14 ساعت

13.تاریخ و تمدن اسلامی، سطح 1 ( با تکیه بر دانش پزشکی)، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود، 4 تا 6 بهمن ماه 1394، 16 ساعت.

14.علم و تمدن در اسلام، سطح 2 تاریخ و تمدن اسلامی، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه آزاد آبادان و خرمشهر، 21 تا 26 اسفند 1394 ش.، 16 ساعت

15.عوامل شکل­گیری، گسترش و رکود تمدن اسلامی، اولین دوره تخصصی تمدن­پژوهی اسلامی، بسیج اساتید و دانشگاه اصفهان، 10 و 11 مرداد 1395

16.کلیات تمدن اسلامی، ضیافت اندیشه اساتید، دانشگاه آزاد کرمانشاه (برگزاری در قم)، 31 شهریور و 1 مهر 1395، 8 ساعت


ف. جوايز و کسب رتبه­ها

1.انتخاب پايان‌نامة تبليغ اسلامي و دانش ارتباطات جمعي به عنوان پايان‌نامة برتر از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اردی­بهشت سال 1376

2.انتخاب کتاب "مطالعات اسلامي در غرب" به عنوان کتاب شايستة تشويق، دانشگاه امام صادق عليه السلام، هفتة پژوهش 1381ش.

3.انتخاب مقالة گزارشي در بارة منابع نزهه القلوب به عنوان مقالة برگزيدة هيأت داوران ده سال تلاش دفتر نشر ميراث مکتوب، دي ماه 1383ش.

4.انتخاب به عنوان استاد ممتاز مرکز آموزش عالي اهل بيت عليهم السلام، بهمن 1383ش.

5.دريافت لوح و جايزة اولين نکوداشت برترين‌هاي تبليغ از دبيرخانة دائمي نکوداشت برترين‌هاي تبليغ ( مرکز مديريت حوزة علمية قم؛ سازمان تبليغات اسلامي؛ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران؛ دفر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم ). ربيع‌الاول 1426ق. برابر با اردي‌بهشت 1384ش.

6.انتخاب مقالة ارتباطات ميان‌فرهنگي دردهه‌هاي نخستين اسلامي، ( در مراسم اين مقاله معرفي شد: شيوه‌هاي فرهنگي ـ ارتباطي پيامير صلي الله عليه و آله و سلم در عهد مکي)، ( فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شمارة 21، بهار 1383ش.، صص 41 ـ 70) به عنوان مقالة برتر دانشکدة معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات، هفتة پژوهش دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1384ش.

7.برگزيده شدن کتاب مطالعات اسلامي در غرب براي کسب جايزة اولين جشنوارة ائمة جماعات اهل قلم، مرکز رسيدگي به امور مساجد، 23 فروردين 1385ش.

8.برگزيده شدن به عنوان استاديار نمونة رتبة ( 2 ) سال تحصيلي 1383 ـ 1384 دانشگاه امام صادق عليه السلام.

9.دريافت لوح تقدير کسب رتبة علمی ـ پژوهشی فصلنامة تاريخ اسلام، معاونت پژوهشی حوزه­های علميه، 19/12/91.

10.کسب رتبة دوم مقالات دارای بیشترین دریافت مقالة "نقش ارتباطات سنتی در جنبشهای سیاسی ـ اجتماعی شیعه" منتشر شده در مجلة علمی ـ پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال دوم، شمارة 1 (بهار و تابستان 1391)، با 424 مشاهده و 198 دریافت از 1/7/91 تا 1/5/92 اعلام شده در نامة شمارة 3791 مورخ 1/5/92 آقای دکتر حمیدرضا آيت­اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر مسؤول مجله.

11.کسب رتبة اول پژوهشگر برگزیدههشتمین جشنواره دانشگاه باقر العلوم علیه السلام (بخش اعضای هیأت علمی)، دی 1393


ض. سفرهاي علمي

داخلي (همراه با دانشجويان):

1.سفر علمي به همدان، دانشجويان رشتة تاريخ دانشگاه مذاهب اسلامي، ؟

2.سفر علمي به کاشان، دانشجويان رشتة تاريخ تشيع، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 19 / 12 / 84.

3.سفر علمي به شيراز، دانشجويان رشتة تاريخ دانشگاه مذاهب اسلامي، 4 و 5 خرداد 1385.

4.سفر علمي به ماهان،‌ همراه با دانشجويان رشتة تاريخ تشيع مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 6 دي تا 9 دي 1385.

5.سفر علمی به کاشان، دانشجويان رشته تاريخ اسلام و تاريخ ايران اسلامی دانشگاه باقر العلوم عليه السلام و طلاب سطح 3 مدرسة معصوميه، 26 آذر 1391

6.سفر علمی به شهر ری، دانشجویان رشتة تاریخ اسلام و تاریخ ایران اسلامی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 30 آبان 1391

7.سفر علمی به الموت، دانشجویان رشتة تاریخ اسلام و تاریخ ایران اسلامی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 18 و 19 اردی­بهشت 1393

خارجي:

1.سفر علمي به هندوستان (همراه با دانشجويان)، اسفند 1376 تا 14 فروردين 1377ش.

2.سفر علمی به عربستان ( جده، مکه، مدينه )به دعوت وزارت علوم عربستان در سال 1379.

3.سفر علمی به عربستان ( رياض ) از 13 تا 18 دي ماه 1383ش. براي شرکت در مراسم هفتة فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عربستان.

4.سفر علمی به اسپانيا براي ارائة مقاله در كنفرانس انجمن بين‌المللي تحقيقات در رسانه و ارتباطات IAMCR، بارسلون، 2002م. ،و بازيد از شهرهاي بارسلون‌، مادريد، کورو دو وا، گرانادا، اسکوريال، سويل، مرداد و تير ماه 1381ش.

5.سفر علمی ـ تبليغي به اوكراين ( كي‌يف و ادسا)، 17 مهر 1385، برابر با 15 رمضان 1427ق. تا پايان ماه و 2 تا 12 بهمن 1385 برابر با 2 تا 12 محرم 1428ق.

6.سفر علمي و فرهنگي به امريکا، 27 ارديبهشت 1387 تا 21 خرداد 1387؛ بازديد از شهرهای واشنگتن، نيويورک، لويی­ويل و سياتل ( 24 تا 27 ارديبهشت سفر به دبي )

7.سفر علمي به افريقاي جنوبي براي شرکت در همايش بيگانه­هراسی در اديان، يکشنبه 26 آبان 1387 ـ جمعه 1 آذر 1387

8.سفر علمي به کرواسي براي شرکت در همزيستي مسالمت آميز در اديان، جمعه 8 خرداد 1388 تا جمعه 15 خرداد 1388

9.سفر علمي و فرهنگي به اندونزي براي شرکت در سه همايش در شهرهاي جاکارتا، سمارانگ و ماکاسار در بارة انديشه­هاي امام خميني ( امام خميني و همگرايي مذهبي، امام خميني و مسأله فلسطين، امام خميني و صلح خاورميانه، چهارشنبه 12 خرداد 1389 تا سه شنبه 18/3/89

10.سفر علمي به ترکيه (قونيه و استانبول)، براي شرکت در همايش امام صادق عليه السلام در دانشکده الهيات دانشگاه سلجوق، 29 بهمن 1389 تا 1 اسفند 1389

11.سفر علمي به روسيه به همراه اعضاي هيأت علمي دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 15 خرداد 1390 / 5 ژوئن 2011 تا 22 خرداد 1390 / 12 ژوئن 2011

12.سفر علمي به بلاروس به همراه اعضاي هيأت علمي دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 22 خرداد 1390 /12 ژوئن 2011 تا 25 خرداد 1390 / 15 ژوئن 2011

13.سفر علمی ـ تبليغي به تاجيکستان، 5 آذر 1390 / 26 نوامبر 2011 تا 19 آذر 1390 /10 دسامبر 2011

14.سفر علمی ـ فرهنگی به ترکیه( قرامان و آنکارا)، 25 دی 1392 / 15 ژانویه 2014 تا 29 دی 1392 / 19 ژانویه 2014

15.سفر علمی به سوییس، 26 مهر 1394 / 18 اکتبر 2015 تا 1 آبان 1394 / 23 اکتبر 2015 برای شرکت در چهارمین دور گفتگو با کنفرانس گفتگوی بین ادیان کلیسای کاتولیک سوییس.

16.سفر علمی ـ فرهنگی به لبنان (بیروت)، 11 اسفند 1394ش.، 21 ج 1 1437ق.، 1 مارس 2016م، تا 14 اسفند 1394ش.، 24 ج 1 1437 ق.، 5 مارس 2016 م.برای شرکت در پیش­نشست منطقه­ای گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب

17.سفر آموزشی زیارتی به عتبات (نجف، کربلا و کاظمین)، 20 اسفند 1394 ش. / 30 ج 1 1437 ق. تا 27 اسفند 1394 ش. / 7 ج 2 1437 ق.

18.سفر فرهنگی علمی به مالزی، 18 مرداد 95 تا 20 مرداد 95 / 8 آگوست 2016 تا 10 آگوست 2016

19.سفر فرهنگی به سنگاپور، 21 مرداد 1395 تا 23 مرداد 1395 / 11 آگوست 2016 تا 13 آگوست 2016

20.سفر تبلیغی به ایتالیا (شهر تورینو)، 5 آذر 1395 تا 12 آذر 1395 / 25 نوامبر تا 2 دسامبر 2016

21.سفر علمی به کره جنوبی، چهارشنبه 15 دی 1395 تا دوشنبه 20 دی 1395 ـ 5 ژانویه تا 10 ژانویه 2017 برای شرکت در ششمین دور گفتگوهای دینی ایران و کره جنوبی


ق. ديگر موارد

1.توفيق تلبس به لباس مقدس روحانيت به دست مبارک مرحوم آیت­الله مهدوی کنی اعلی الله مقامه در تاريخ 27 / 9 / 74

2.سخنراني مقابل سفارت انگلستان و اقامة نماز وحدت به مناسبت حمله به مضجع عسکريين عليهم السلام، راهپيمايي دانشگاه مذاهب اسلامي، 7 اسفند 1384ش.

3.مديريت جلسة ملاقات اعضاي دانشگاه امام صادق عليه السلام با مقام معظم رهبري، 29 / 10 / 84

4.شرکت در کاروان سرزمین برادری، اعزامی از سوی اتحادیه بین­المللی امت واحده برای بازدید و گفتگوی با علمای اهل سنت زاهدان، 30 بهمن 1393 تا 3 اسفند 1393.