سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای شاخة دانش‌آموزی حزب جمهوری اسلامی 
عضو 
1359/01/01 
1360/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
هیأت تحریریة مجلة نگهبان، ارگان کمیتة مرکزی انقلاب اسلامی 
عضویت 
1361/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
ستاد دهة فجر  
همکاری علمی 
1363/11/01 
1366/11/22 
اجرائی 
همکاری 
شورای سیاستگذاری مراسم دهة فجر  
عضویت  
1377/11/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام  
مسؤول گروه تبلیغ  
1368/07/01 
1370/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 
سرپرست دفتر  
1373/03/03 
1375/10/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام 
ریاست 
1375/09/27 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پانزدهمین کنفرانس اندیشة اسلامی  
دبیر هیأت علمی  
1381/08/12 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
عضو شورای فرهنگی  
1376/10/07 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد 
عضو هیأت امناء مسجد ثامن‌الائمه علیهم السلام 
1376/01/26 
 
اجرائی ، مذهبی 
همکاری 
جشنوارة آثار مطالعاتی و پژوهشهای فرهنگی‌ـ اجتماعی شهر تهران 
عضو کمیتة علمی نخستین جشنوارة  
1380/08/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام  
جانشین سردبیر  
1377/07/01 
1379/10/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
فصلنامة اندیشة صادق دانشگاه امام صادق علیه السلام  
مدیر مسؤول  
1379/10/01 
1385/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
گروه تاریخ و باستان‌شناسی شورای بررسی متون علوم انسانی 
قائم مقام رئیس گروه  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ارتباطات  
قائم مقام رئیس  
1380/08/23 
1381/08/14 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
کمیتة پژوهش و تحقیق با گروه فرهنگی تدوین برنامة‌ ایران 1400 
نماینده و رابط کمیتة 
1375/11/25 
 
اجرائی 
همکاری 
نخستین جشنوارة آثار فرهنگی تهران 
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
سومین همایش نقش تبلیغات در جنگ 
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کمیسیون فرهنگی بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب‌شناسی  
عضو  
 
 
اجرائی 
همکاری 
کمیسیون فرهنگ قرآن بخش فرهنگ و هنر تدوین برنامة چهارم توسعه 
عضو 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دبیرخانة شورای انقلاب فرهنگی  
عضو شورای علمی  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مسابقة بزرگ عباس، باب الحوائج، سازمان صدا و سیما 
عضو هیأت داوران مسابقة 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
همایش ملی قرآْن و سنن تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی 
عضو هیأت داوران  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
انجمن علمی اسلام و توسعة اقتصادی 
عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیرة  
1382/01/01 
1386/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق  
رئیس گروه تاریخ و فرهنگ  
1380/06/22 
1385/06/12 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
رئیس گروه تاریخ  
1381/06/23 
1385/06/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی 
عضو گروه تاریخ  
1383/04/01 
1385/06/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
معاون آموزشی و پژوهشی  
1384/06/26 
1385/06/10 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عضو کمیسیون علمی‌ ـ راهبردی تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
همایش بین‌المللی وضعیت کنونی مطالعات اسلامی 
عضو کمیتة علمی همایش سازمان فرهنگ و ارتباطات 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
عضو هیأت علمی  
1368/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام  
عضو هیأت تحریریة  
1380/10/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات فرهنگ و ارتباطات 
عضو شورای تحصیلات تکمیلی  
1381/08/07 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مجلة شیعه‌شناسی 
عضو هیأت تحریریة  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
فصلنامة نامة تاریخ وابسته به انجمن تاریخ‌پژوهان 
عضو هیأت تحریریة فصلنامة نامه 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
همایش تشیع و مستشرقان 
عضو هیأت علمی  
1385/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام  
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام ( 1 ) 
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی  
مدرس 
 
 
تاریخ اختصاصی اسلام ( 2 ) 
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
تاریخ اختصاصی اسلام ( 3 ) 
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
مستشرقان و حدیث 
تدریس 
مجمع علوم و معارف اسلامی 
مدرس 
1377/06/30 
1377/08/11 
روش تحقیق 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام 
مدرس 
 
 
نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پای 
تدریس 
مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينی 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام 
مدرس 
1386/07/01 
1387/03/31 
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام  
مدرس 
 
 
متون تخصصي به زبان انگليسی 
تدریس 
مرکز آموزشهاي علوم اسلامی-دانشگاه باقر العلوم  
مدرس 
 
 
تاریخ اجتماعی شیعه 
تدریس 
مرکز جهانی اهل بیت علیهم السلام 
مدرس 
 
 
نقد متون 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 
مدرس 
 
 
ارتباطات در تمدن اسلامی 
تدریس 
مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع ( 2 ) 
تدریس 
مؤسسة امام خمينی 
مدرس 
 
 
تاریخ اجتماعی شیعه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
روشهای تحقیق و آمار 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
متون فقهی ( فقه مقدماتی 3 ) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
سیره و تاریخ تحلیلی معصومان  
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
تاریخ اجتماعی شیعه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
تاریخ‌نگاری در تمدن اسلام 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام ( 2 ) 
تدریس 
دانشکدة صدا و سیما  
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی در تبلیغات