سرمقاله: اشغال عراق و فرصتهای فراروی امت اسلامی
53 بازدید
محل نشر: اندیشه صادق » بهار 1382 - شماره 10 »(6 صفحه - از 2 تا 7)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشغال نظامی عراق از سوی آمریکا بدون تردید تهدیدهایی را برای امت اسلامی همراه داشته است، اما بر اساس تفکر و تربیت دینی نه تنها باید در مواجهه با این تهدیدها شکیبا و استوار بود، بلکه باید آنها را به فرصتی برای پیشبرد اهداف خود از یک سو و مبارزه با دشمن از سوی دیگر تبدیل کرد. در قرآن و روایات و سنت و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومان علیهم السلام رهنمودها و نمونه هایی آشکار در این زمینه وجود دارد. لذا باید در کنار شناخت درست تهدیدهای ناشی از لشکرکشی شیطان بزرگ به سرزمینهای اسلامی، فرصتهای پدید آمده در سایة آن را نیز شناخت. مهم ترین این فرصتها عبارتند از: فراهم آمدن امکان افشای هویت منحط نظام حکومتی آمریکا؛ فراهم آمدن زمینة اتحاد همه کشورهای اسلامی علیه دشمن واحد؛ بروز بحران معرفتی غرب و زیر سؤال رفتن کارآیی ایدئولوژی لیبرال دمکراسی؛ امکان شناساندن آموزه هایی از دین اسلام به نیروهای دشمن به صورت مستقیم؛ فراهم آمدن امکان نشان دادن زیباییهای چهرة اسلام و مسلمانان به مردم جهان؛ قطعیت یافتن ضرورت مبارزة جدی و همه جانبه با آمریکا و اثبات بیهودگی راههایی مانند مذاکره؛ توجه یافتن مسلمانان به تواناییها و اهرمهای قدرت استفاده نشده خود...