سرمقاله/ شهید مطهری و آفات احیاگری
53 بازدید
محل نشر: اندیشه صادق » بهار و تابستان 1381 - شماره 6 و 7 »(4 صفحه - از 2 تا 5)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از نگاه جامعه شناختی می توان جنبشهای احیاگری دینی را به دو دسته خلوص گرا و کارآمدگرا تقسیم کرد. هریک از این دو جریان به آفاتی دچار آمده اند. مهمترین آفت جریان خلوص گرا جمود و عوام زدگی و فاصله گرفتن از قشر تحصیل کرده و نیازهای دنیای جدید و محدود نگه داشتن دین به حیطه فردی است … احیاگری یعنی تلاش برای زنده کردن و زنده‎ نگاه داشتن اندیشة دینی. دو تلقی مختلف در بارة این اصطلاح وجود دارد: یک تلقی درون دینی که از مفهوم، امکان، چگونگی، آفاق و آفات احیاگری و معیارهای سنجش درست و نادرست در این حوزه سخن می گوید و دیگری تلقی جامعه شناختی که به بررسی همة حرکتها و جنبشها و نحله هایی که چنین داعیه ای را در سر می پرورانند می ‎پردازد، بی این ‌که در مقام داوری در باره مبانی فکری و روش شناختی اندیشه ای باشد. در این نگاه، همه جبنشها و صاحبان اندیشه ای که داعیة احیاگری دینی و ارائة چهرة حقیقی دین را دارند، مشروط بر آنکه موجد یک جریان فکری یا اجتماعی شده باشند، شایستگی قرار...