سرمقاله: آسیب شناسی جهانی شدن دین
52 بازدید
محل نشر: اندیشه صادق » زمستان 1380 - شماره 5 »(4 صفحه - از 2 تا 5)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از دغدغه های کنونی اندیشمندان مسلمان چگونگی مواجهه با پدیدة جهانی شدن است . ابهام در واژه های نوپدید سبب رواج برداشتهای متعدد و متنوع پیرامون آنها می شود . جهانی شدن یکی از این واژه هاست . گرچه در سالهای نخست ورود این اصطلاح به زبان فارسی ، بیشتر در حیطة مسائل اقتصادی به کار می رفت ولی امروزه سخن گفتن از ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن نیز در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است . به نظر می رسد اگر ” جهانی شدن “ را به عنوان یک اصطلاح متداول در چند سال اخیر به کناری بگذاریم و تنها با تکیه بر مفهوم لغوی آن ، به بررسی آموزه های دینی بپردازیم ، به نتایجی می رسیم که می تواند در تحلیل مفهوم جهانی شدن به عنوان یک اصطلاح ما را کمک کند . مروری بر مفاد متون دینی و فرهنگی دینی ما را با این واقعیت غیر قابل انکار روبرو می سازد که دین ( اسلام ) یک پدیدة جهانی است و در تجربة تاریخی خود همواره برای جهانی شدن کوشیده است و امروزه نیز دینداران و پیروان آیین حنیف اسلام باید برای جهانی شدن آن...