تکرر تاریکی در «تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی»
50 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) پاییز و زمستان 1379 -شماره 11 و 12»8 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله «تحقق تاریخی نظام اقتصادی اسلام»-که در صفحه‎های 183 الی 196 همین شماره نشریه از نظرتان گذشت- از جنبه نظری مبتنی بر دیدگاه فردگرایانه در شکل‎گیری نظامهاست. این دیدگاه در مقابل دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا مطرح شده است. به نظر می‎رسد در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری برای ایجاد تحول نظامهای اجتماعی می‎توان ارائه داد که با واقعیات تاریخی و آموزه‎های دینی سازگارتر است. این دیدگاه، نگاهی جامع و توأم به فرد و جامعه در شکل‎گیری و تحول نظامها دارد. در مقاله حاضر، تناسب نداشتن میان نتیجه‎گیری با محتوای مقاله مورد بحث نیز گوشزد شده است. واژه‎های کلیدی: 1. نظامهای اقتصادی 2. تحول نهادهای اجتماعی 3. نهادهای اقتصادی در تمدن اسلامی...