درآمدی بر مبنای عدالت، رویکردی دینی
49 بازدید
محل نشر: انجمن علمي اسلام و توسعة اقتصادی، تهران: مشاوران، 1384ش. صص 45 ـ 46
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی