مسجد: الگوی جامعة دینی، هویت بخش محله ( رویکردی تاریخی )
42 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات و تحقيقات اجتماعی، 1383ش. صص 158 ـ 159.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی