شاخصهای بومی برای توسعة فرهنگی تهران ( رویکردی دینی )
57 بازدید
محل نشر: همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی ـ اجتماعی شهر تهران، سازمان فرهنگي و هنری
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی